5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Opinia sindicatelor în privinţa schimbărilor din politica bugetară

Loading
Без рубрики Opinia sindicatelor în privinţa schimbărilor din politica bugetară
Opinia sindicatelor în privinţa schimbărilor din politica bugetară

oameni-saraci

 

Ministerul Finanţelor a pregă­tit un set de documente privind schimbările şi completările la acte­le legislative în vigoare, pe care in­tenţionează să le opereze în legătu­ră cu elaborarea politicii bugetare pentru anul 2016. Cu unele din ele Confederaţia Naţională a Sindica­telor nu este de acord, lucru despre care a şi informat ministerul de resort. Maria Creminscaia, consul­tant principal, expert pe probleme­le financiare şi social–economice al CNSM, a făcut pentru „Vocea po­porului” un comentariu mai amplu vizavi de această problemă.

 

Fără rezerve

 

În scopul completării bugetu­lui pentru anul viitor, Ministerul Finanţelor a decis să întreprindă câteva măsuri legislative. În opi­nia sindicatelor, însă, unele din ele ar putea avea un impact negativ asupra situaţiei. De exemplu, mi­nisterul propune reducerea cotei de profit folosită pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naţi­onale a Moldovei. Potrivit Mariei Creminscaia, în acest mod banca centrală a Moldovei va fi lipsită de posibilitatea de a acumula rezerve. „Luând în consideraţie faptul că, conform art. 19 din Legea cu privi­re la Banca Națională, capitalul sta­tutar este constituit în proporţie de 1/3 din capitalul autorizat şi 2/3 – din fondul general de rezervă, care se utilizează în exclusivitate pentru acoperirea pierderilor înregistrate conform rezultatului exerciţiului la finele anului financiar şi are o im­portanţă majoră pentru asigurarea stabilităţii sistemului financiar-bancar naţional, sindicatele nu vor susţine propunerea respectivă”.

 

Oportunități pentru corupţie

 

CNSM nu susţine nici modifi­cările propuse în art. 8 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Sindicatele insistă asupra menţi­nerii aprobării obligatorii de către guvern a transmiterii activelor din proprietatea de stat în proprietatea de stat a unităţilor administrativ-teritoriale.

Or anume Guvernul, în confor­mitate cu legea, „este obligat să consulte proiectul de hotărâre cu toate părțile interesate, asigurând astfel transparența procesului de­cizional și încrederea populației”. În cazul aprobării amendamentu­lui, pentru autoritățile centrale vor apărea lacune cu risc de corupție și abuzuri în materie de privatizare.

CNSM se pronunță vehement împotriva inițiativei Ministerului

Finanțelor de modificare a legis-lației care se referă la Fondul Ru­tier. Modificările propuse presu­pun excluderea taxei de folosire a drumurilor din categoria surselor de constituire a Fondului Rutier și transmiterea totală a acestora în bugetele autorităților publice loca­le de nivelul întâi.

„În prezent, lipsește un meca­nism care să se refere la procedu­rile de acumulare și administrare a taxelor, iar nemijlocit procesul de implementare va fi deosebit de dificil de realizat, mai ales în cazul persoanelor care-și au sediile în câteva unități administrativ-teri­toriale, or taxele sunt transferate în exclusivitate la locul de înregis­trare a persoanelor juridice. Tot­odată, acest proiect de modificare a Codului fiscal nu prevede inclu­derea taxei respective la categoria taxe locale. De asemenea, autorii documentului nu fac nici o referire la obiectul și subiecții impozitării, la metodele de calculare, achitare și transferare a impozitelor către autoritățile publice locale”, ne spu­ne Maria Creminscaia.

În plus, potrivit afirmațiilor domniei sale, autoritățile publice locale de nivelul întâi nu dispun de potențialul uman necesar pentru a satisface toate cerințele impuse de lege la capitolul asigurarea calității serviciilor de întreținere tehnică a drumurilor și străzilor, adică de reabilitare și reconstrucție. „Mai mult, noi suntem de părerea că unele dintre autoritățile publice locale de nivelul întâi nu vor reuși să acumuleze mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor și străzilor, iar unele localități unde sunt înregistrate doar până la 10 mijloace de transport se vor dovedi a fi incapabile să asigure finanțarea cheltuielilor de ordin general”, a concluzionat Maria Creminscaia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand