4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali nou-aleşi din cooperaţia de consum s-au pus pe învățat

Loading
Без рубрики Liderii sindicali nou-aleşi din cooperaţia de consum s-au pus pe învățat
Liderii sindicali nou-aleşi din cooperaţia de consum s-au pus pe învățat

seminar-moldsindcoopcomert

 

Pentru Doina Axenti, de jumătate de an preşedintă a organizaţiei sindicale  de la „Universcoop” din satul Mihailovca, raionul Cimişlia, ca şi pentru cei 24 de lideri sindicali din cooperaţia de consum a ţării aleşi anul acesta, seminarul de săptămâna curentă a fost cel de-al doilea organizat de către Federaţia Sindicatelor din domeniile Cooperației de Con­sum, Comerțului și Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerţ”, la care ea participă în ca­litate de lider sindical.

 

Deşi este unul dintre cei mai ti­neri conducători ai organizaţiilor primare sindicale din cadrul Fe­deraţiei „Moldsindcoopcomerţ”, ea este apreciată ca una dintre cele mai înflăcărate activiste sindica­le din ramură respectivă. A reuşit să realizeze rolul, obiectivele sin­dicatelor. Totuşi, ea consideră că seminarele organizate de către conducerea sindicatelor din coope­raţia de consum pentru preşedinţii nou-aleşi au o conotaţie deosebită, întrucât le oferă cunoştinţe mai profunde, îi familiarizează cu me­tode inovatoare de management sindical.

Să zicem, la seminarul prece­dent, printre alte subiecte puse în dezbatere, s-a vorbit şi despre me­todele avansate de salarizare a an­gajaţilor. Astfel încât, comparând cele relatate de către formatori şi modul de organizare a remuneră­rii muncii în cadrul întreprinde­rii în care activează, a realizat că acesta are mai multe deficienţe. De aceea, revenind la Mihailovca, Doina Axenti a avut o discuţie cu administraţia „Universcoop”, după care aceasta s-a lăsat convinsă în privinţa perfecţionării sistemului de salarizare aplicat în cadrul insti­tuţiei. Şi despre contractul colectiv de muncă, parte integrantă a siste­mului de protecţie a membrilor de sindicat, despre care s-a discutat în cadrul seminarului recent, Doina Axenti poate vorbi multe. Or, unul dintre principalele instrumente de conlucrare dintre organizaţia sin­dicală şi administraţia „Universco­op” din Mihailovca tocmai îl reprezintă contractul colectiv de mun­că încheiat de ceva vreme. Ori­cum, cunoştinţele obţinute de la cele două formatoare ale Federaţi-ei „Moldsindcoopcomerţ”, Natalia Chirilova şi Elena Manolache, îi vor fi de mare folos, în calitate de pre­şedintă a organizaţiei sindicale, să se afirme ca un bun lider sindical.

Fiindcă în noua postură nu nu­mai că este binevenit, ci chiar ne­cesar să cunoşti rostul unui con­tract colectiv de muncă, cum se face acest lucru, în baza căror legi sunt executate contractele colecti­ve de muncă, ce trebuie să conţină acestea, cum se negociază, se ela­borează, se îndeplineşte, unde se înregistrează. Unde mai pui că pre­vederile unui contract colectiv de muncă trebuie negociate cu anga­jatorii, iar pentru aceasta organiza­ţia sindicală trebuie să fie pregătită să poarte tratative, să ştie cum să se comporte în timpul negocierilor şi cum să verifice îndeplinirea lui ulterioară.

Ar mai fi de spus că, spre finele seminarului, Doina Axenti şi cole­gele sale, de nu demult preşedinte de organizaţii sindicale din sfera cooperaţiei de consum, au avut posibilitatea să-şi pună în aplicare cunoştinţele teoretice acumulate, astfel încât, revenind în instituţiile în care activează, ar fi în măsură să perfecţioneze conţinutul con­tractului de muncă existent sau să elaboreze altul mai bun, dacă se poate, desăvârşit.

Vorbind despre importanţa, ac­tualitatea seminarului, Valeria Tri­colici, preşedinta Federaţiei Sindi-catelor„Moldsindcoopcomerţ”, a remarcat că subiectul seminarului nu a fost deloc întâmplător. Deoa­rece contractul de muncă repre­zintă unul dintre instrumentele fundamentale ale organizaţiilor sindicale, ce le permit acestora să negocieze îmbunătăţirea condiţii­lor de muncă ale angajaţilor, mem­bri de sindicat. În acest sens chiar a fost adoptată o strategie a Fede­raţiei, în care se pune accent pe in­tensificarea activităţii de educaţie a membrilor de sindicat.

Urmează a fi implementate metode noi de formare, iar pro­cesul de instruire va fi extins prin antrenarea instituţiilor de învăţă­mânt din sistemul cooperaţiei de consum din ţară, precum Univer­sitatea Cooperatist–Comercială, Colegiul Cooperatist–Comercial, şcoala profesională. Însă, pentru a implica cât mai mulţi membri de sindicat în procesul de educa­ţie, dumneaei a spus că Federaţia „Moldsindcoopcomerţ” va organi­za astfel de seminare nemijlocit la instituţiile cooperaţiei de consum din toată ţara.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand