5 martie 2024
Chisinau
Sanatate

Contracte de management în instituţiile medico–sanitare publice

Loading
Sanatate Contracte de management în instituţiile medico–sanitare publice
institutie-medico-sanitara

Foto: canal2.md

 

Un regulament nou privind numirea în funcţie prin con­curs şi în baza unor contracte de management a conducă­torilor instituţiilor medico–sanitare publice a fost expus, recent, pentru dezba­teri publice de reprezentan­ţii Ministerului Sănătății.

 

Proiectul respectiv stabileşte un mecanism detaliat şi îmbunătă­ţit de selectare şi asigurare a unui acces egal al candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de conducător al instituţiilor medico–sanitare publice. În acest proces ar urma să se ţină cont de calificarea profesi­onală, experienţa în domeniu şi abilităţile manageriale ale candida­ţilor.

Concomitent, în premieră, este stabilită forma şi conţinutul con­tractului–tip de management al instituţiilor medico–sanitare pu­blice. Acest lucru are menirea de a creşte responsabilizarea mana­gerilor instituţiilor şi de a oferi po­sibilitatea unei evaluări obiective a activităţii acestora, inclusiv în baza unor indicatori instituţionali de performanţă.

Astfel, este necesar să fie adop­tată o reglementare uniformă şi previzibilă în materie, care să asi­gure un management al acestor in­stituţii, bazat pe respectarea unor drepturi şi obligaţii corelative clar stabilite. Totodată, va fi asigurată astfel îndeplinirea de către condu­cătorul instituţiei medico–sanitare publice a unor indicatori instituţi­onali de performanţă cuantificabili şi obiectivi, ceea ce va permite res­ponsabilizarea accentuată a con­ducătorilor, precum şi o evaluare obiectivă a acestora.

Ministerul Sănătății propune, de asemenea, evaluarea trimestri­ală a performanțelor directorilor și posibilitatea rezilierii contractelor, în caz de neperformanță timp de trei trimestre consecutive.

Proiectul în cauză se încadrează în reformele propuse de comuni­tatea internaţională şi partenerii de dezvoltare pentru sistemul de sănătate şi nu contravine legislaţiei comunitare.

Ion Cucu, consilier principal pe probleme legate de relaţiile de muncă al Federaţiei Sindicale „Să­nătatea”, a precizat că o iniţiativă în acest sens a fost făcută publică anterior de Ruxanda Glavan, mi­nistră în exerciţiu a Sănătăţii.

„Iniţiativa este bună pentru că, prin introducerea contractelor ma­nageriale, conducătorii vor purta responsabilitate pentru gestiona­rea corectă, transparentă şi obiec­tivă a mijloacelor financiare”, a apreciat Ion Cucu.

În acest scop, mai este necesa­ră însă elaborarea indicatorilor de performanţă şi acest proces este în desfăşurare, iar în el sunt antrenaţi şi reprezentanţii Federaţiei „Sănă­tatea”.

Astfel de contracte au fost intro­duse şi în România şi, după doar şase luni de la aceasta, situaţia s-a schimbat foarte mult în bine, a mai specificat Ion Cucu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand