11 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Tinerii – resurse de valoare la locul de muncă

Loading
Varia Tinerii – resurse de valoare la locul de muncă
Tinerii – resurse de valoare la locul de muncă

 timeri

 

Companiile care își evalu­ează activitatea prin prisma performanțelor angajaților, neapărat vor lua în conside­rare și opțiunea angajării ti­nerilor absolvenți, în pofida lipsei de experiență a aces­tora. Odată angajat, tânărul specialist va depune efort să exceleze, să se dezvol­te profesional și să îmbine cunoștințele teoretice dobân­dite la școală cu practica de la serviciu.

 

Modelul suedez, considerat de experți perfect pentru progresul personal și profesional, presupune încurajarea tinerilor studenți să-și găsească un loc de muncă (încadrată în limitele legii) și îndemnarea com­paniilor să angajeze studenții veniți direct de pe băncile instituțiilor de învățământ. O conexiune socială ce este utilă atât pentru călăuzirea ti­nerei generații, cât și pentru succe­sul afacerii angajatorului. Inițiativa nu numai că reduce rata șomajului în rândul tinerilor, ci și îi responsa­bilizează pe aceștia, convingându-i să se integreze profesional încă din timpul studiilor.

Relațiile de muncă din care pot beneficia atât angajatorul, cât și an­gajatul, se bazează pe o serie de prin­cipii și standarde internaționale. Acestea sunt promovate de Or-ganizația Internațională a Muncii pentru a asigura oportunități de an­gajare în muncă decentă și produc­tivă, în măsură egală pentru bărbați și femei, în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană.

Din păcate însă, tinerii din Re­publica Moldova se confruntă cu dificultăți de integrare pe piața muncii. Fie că nu au experiență sau că nivelul lor de capacitate pro­ductivă este redus, tinerii întâlnesc mai multe refuzuri decât aprobări. În acest sens, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și membrii Rețelei ROST (Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea drepturilor Socioeconomice ale Ti­nerilor) recomandă angajatorilor să accepte proaspeții absolvenți în echipa lor nu numai pentru con-tribuția economică la bunăstarea societății, ci și pentru că ar avea de câștigat.

Grație setului important de cu-noștințe și abilități pe care tinerii le posedă, angajarea lor este mai avantajoasă. Printre calitățile tine­rilor specialiști se numără:

– Utilizează mai abil noi­le tehnologii, în special cele informaționale. Potențialul net superior de utilizare a variantelor soft-uri și oportunități de promova­re oferite de mediul social este vital pentru gestiunea proceselor inter­ne, asigurarea cu materie primă și optimizarea schemelor de livrare a propriilor produse prin utilizarea soluțiilor informaționale în dome­niul logistic. De asemenea, posibi­litatea de menținere a unui contact permanent cu partenerii și clienții prin mediul social oferă beneficii imediate afacerii.

– Cunosc mai bine limbi­le străine. În economia actuală, cunoașterea și utilizarea limbilor străine devine o necesitate ordinară. În special, acest aspect este valoros pentru companiile orientate spre export, dar și pentru cele orientate spre dezvoltarea turismului local.

– Manifestă o capacitate sporită de învățare. Chiar dacă nivelul pregătirii profesionale este inferior cerințelor și așteptărilor an­gajatorilor, un beneficiu recunoscut îl reprezintă capacitatea avansată de învățare, specifică reprezentanților tinerei generații. Acest aspect de­termină, în mare parte, efortul de a investi în activități de dezvoltare continuă a capacităților profesiona­le la locul de muncă.

– Sunt fideli culturii orga-nizaționale a companiei. Cul­tura organizațională influențează nivelul de profesionalism al an-gajaților. Nivelul de profesionalism, la rândul său, influențează nivelul financiar și social la care evolu­ăm ulterior. Acomodarea noului angajat cu condițiile specifice ale activității întreprinderii, ale com­partimentului și locului de muncă reprezintă un proces social deose­bit de important, cu efecte majore asupra performanțelor în muncă a personalului și asupra satisfacției acestora.

– Sunt flexibili, au multă energie și aduc un suflu nou de idei. În majoritatea cazurilor, ti­nerii absolvenți nu au alte obligații precum familie, copil de hrănit, re­spectiv, dedică mai multă energie, pasiune și timp fiecărei activități la serviciu. Deseori, ceea ce creează un tânăr angajat nu poate face un adult. Celui din urmă îi lipsește flexibilita­tea sau, pur și simplu, îndrăzneala specifică vârstei tinere.

– Sunt angajați „pentru vii­tor”. Multe din locurile de muncă de astăzi nu au existat cu cinci sau zece ani în urmă. Astfel că tine­rii studenți de astăzi sunt instruiți conform noilor tendințe de care au nevoie angajatorii. De pildă, dacă despre specialistul în relații publice cu câțiva ani în urmă nici nu se știa, acum acesta este unul dintre cele mai căutate joburi.

Într-o companie se cere și se exploatează cât mai mult din po-tențialul angajatului. Această cale, deși este cea mai dificilă, este cea mai solidă fundație pentru dezvolta­rea personală și profesională pe ter­men lung. Investind într-un angajat și instruindu-l potrivit cerințelor companiei lui, angajatorul va avea numai de câștigat.

În sfârșit, statistic vorbind, ti­nerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova și, totodată, forța motrice în procesul de dezvoltare a țării. Din acest con­siderent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a statului prin adoptarea şi imple­mentarea de politici eficiente ce vi­zează toate categoriile de tineri.

 

Acest material este produs în cadrul proiectului „Muncă Decentă pentru TINEri”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu sprijinul financiar al Fundației CNV Internationaal, Olanda.

 

Daniela DÎRZU,

manager de proiect

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand