3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi
Sfatul avocatului: Tentativele asiguratorului de a economisi
accident

Foto: bucurestifm.ro

 

Am fost implicat într-un accident rutier, mai exact, auto­mobilul meu a fost lovit de un altul în intersecţie. Ulterior, au fost întocmite înscrisurile necesare la faţa locului de că­tre colaboratorii de poliţie, în privinţa persoanei care mi-a lovit automobilul s-a întocmit proces-verbal cu privire la contravenţie, prin care a fost recunoscută vinovată de pro­vocarea accidentului rutier. Compania de asigurări, după prezentarea tuturor actelor solicitate, a întocmit actul de examinare a automobilului şi a calculat despăgubirea de asigurare ce urma să-mi fie achitată. Dar, ulterior, invo­când motive formale, aceasta a tărăgănat efectuarea plăţi­lor. Mai nou, compania de asigurări a depus contestaţie la procesul-verbal cu privire la contravenţie după trecerea a mai mult de patru luni de la încheierea acestui act, nefiind de acord cu acțiunile agentului constatator. Oare se proce­dează corect?

 

V. Boghiu, mun. Chişinău

 

Compania de asigurări, în cazul dvs., face abuz de drepturile proce­suale şi nu îşi îndeplineşte în modul corespunzător obligaţiile asumate la încheierea contractului de asigu­rare.

Astfel, contestaţia depusă de că­tre compania de asigurări este in­admisibilă, neîntemeiată, tardivă şi urmează a fi respinsă de către in­stanţa de judecată.

În primul rând, compania de asi­gurări nu este subiectul care poate depune contestaţie la procesul ver­bal cu privire la contravenţie.

Potrivit prevederilor art. 448 alin. 1 Cod contravenţional, în de­cursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la con­travenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procu­rorul sunt în drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.

De fapt, Codul contravenţional este singura lege care cuprinde nor­me de drept ce se aplică procesului contravenţional. În cazurile expres prevăzute, dispoziţia articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ. În asemenea cazuri, exi­genţele aplicabile normei legii con­travenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sunt aplicabile şi actului normativ respectiv. Dacă în procesul aplicării unui alt act nor­mativ se constată că prevederile acestuia contravin principiilor sta­bilite în Codul contravenţional, se aplică prevederile acestui cod.

Într-adevăr, în conformitate cu art. 16 alin. 7 pct. c) al Legii cu privire la asigurări nr. 407 din 21.12.2006, asigurătorul este în drept să contes­te în instanţa de judecată actele emi­se de către organele de constatare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adop­tate referitor la stabilirea culpei asi­guratului în producerea cazului asi­gurat. Dar, fiind depusă contestaţia în temeiul Codului contravenţional, sunt aplicabile prevederile acestuia cu prioritate faţă de alte legi.

Deci, compania de asigurări nu este partea care poate contesta pro­cesul-verbal cu privire la contra­venţie.

Mai mult ca atât, nu pot fi ac­ceptate nici argumente referitor la omiterea termenului de depunere a contestaţiei, deoarece legea prevede expres pentru toate părţile în proce­sul contravenţional termenul de 15 zile şi nu acordă nici o prioritate.

Legea obligă asigurătorul, după ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, să deschidă dosar de daune, să solicite organelor şi in­stituţiilor competente informaţii despre accident şi consecinţele lui, să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoa­re, un proces-verbal de constatare a pagubelor, să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finali­zării dosarului. Legiuitorul, pentru apărarea persoanelor care benefici­ază de despăgubiri de asigurare, a prevăzut că contestarea în instanţa de judecată a deciziei privind stabi­lirea culpei asiguratului nu exclude vinovăţia acestuia până în momen­tul în care decizia judecătorească devine definitivă şi executorie, asi­gurătorul fiind obligat să achite des­păgubirea de asigurare în termenul stabilit de lege sau contractul de asigurare. Deci, compania de asigu­rări urma să achite despăgubirea de asigurare în termenul prevăzut de lege, fapt care nu a fost făcut.

Aceste circumstanţe demonstrează că, de fapt, contestaţia dată a fost depusă doar în scopul amânării neîntemeiate a executării obligaţi­iilor puse în sarcina companiei de asigurări prin lege şi contract.

În situaţia dvs., urmează să fi­nalizaţi examinarea contestaţiei şi să vă adresaţi în judecată pentru încasarea silită a despăgubirii de asigurare, precum şi a penalităţilor de întârziere.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand