7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Specialişti în domeniul biocombustibilului, pregătiţi la şcolile profesionale

Loading
Social Specialişti în domeniul biocombustibilului, pregătiţi la şcolile profesionale
Specialişti în domeniul biocombustibilului, pregătiţi la şcolile profesionale
energie-biomasa

Foto: biomasa.md

 

Şcolile profesionale din ţara noastră au lansat, recent, predarea unor cursuri educaţionale noi dedicate sec­torului energiei din biomasă, ca reacţie la cererea de profe­sionişti în materie care există pe piaţă. Un memorandum de parteneriat orientat spre dezvoltarea învățământului profesional tehnic a fost sem­nat în acest scop de reprezen­tanţii Ministerului Educaţiei şi ai Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

 

În context, Corina Fusu, mi­nistrul Educației, a exprimat mul-țumiri Uniunii Europene şi PNUD-ului pentru susţinerea unui proiect de viitor, care va contribui la spo­rirea securităţii energetice a ţării noastre. „Documentul semnat vine să sprijine Ministerul Educaţiei în angajamentele asumate privind modernizarea învățământului pro­fesional tehnic și adaptarea ofertei curriculare la cerințele pieței mun­cii”, a afirmat Corina Fusu.

Deja în acest an de învăţământ, elevii din trei şcoli profesionale tehnice vor studia noile speciali­tăţi: „Plantele energetice – sursă de energie regenerabilă”, pentru obţinerea meseriei de silvicultor, şi „Centrale termice pe biocombusti­bil solid”, pentru obţinerea profesi­ei de operator în sala de cazane.

Cele trei instituţii de învăţământ sunt din satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, oraşul Orhei şi din capitală – școala nr. 3.

Semnarea acestui memorandum reprezintă continuarea partene­riatului strategic dintre cele două structuri, iniţiat acum trei ani, da­torită căruia peste 19 mii de elevi din 340 de şcoli au frecventat un curs de energie regenerabilă.

„La fel de valoroasă este pregă­tirea viitorilor profesionişti pentru piaţa moldovenească de producere şi consum al energiei din biomasă. Pilotarea noilor module în şcolile profesionale reprezintă un efort comun de a oferi căi sustenabi­le pentru dezvoltarea Republicii Moldova şi educare a unor cetăţeni conştiincioşi, care să schimbe vii­torul ţării lor”, a afirmat, la rândul său, Dafina Gercheva, reprezen­tantă rezidentă PNUD Moldova şi coordonatoare rezidentă a ONU la Chişinău.

Şcolile profesionale sus-men­ţionate vor pregăti cadre la noile specialităţi în baza unui program educaţional, elaborat cu sprijinul financiar al proiectului „Energie şi Biomasă”.

De asemenea, elevii vor avea acces direct la tehnologiile studi­ate prin intermediul unor centrale termice pe biomasă de diferit tip, instalate în şcoli. Totodată, pe te­ritoriul şcolilor au fost plantaţi puieţi de salcie şi salcâm energetic, procuraţi din fonduri europe­ne.

Alexandre Darras, ataşat–ma­nager de proiect în cadrul Delega­ţiei Uniunii Europene în Moldo-va, a opinat că obiectivul investiţii­lor comunitare realizat în acest caz concret rezidă în crearea condiţi­ilor necesare pentru dezvoltarea sectorului energiei din biomasă. Acestea ţin de pregătirea unor spe­cialişti bine instruiţii, apţi să valo­rifice la maximum noile tehnologii din sector. Un alt aspect pozitiv este faptul că, în anii ce urmează, sectorul energiei din biomasă va oferi tot mai multe oportunităţi de angajare pentru lucrătorii moldo­veni.

Pe durata cursului de studiu, viitorii specialişti vor efectua vizi­te de studiu la întreprinderile de producere a biocombustibilului, la instituţiile racordate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă, la companiile de asamblare şi pro­ducere a cazanelor pe biomasă din ţara noastră.

De asemenea, şcolile profesi­onale vor beneficia de asistenţa Centrului unic de informare în sectorul energiei durabile, a cărui iniţiere a fost lansată în octombrie curent de Agenţia pentru Eficien­ţă Energetică. Viitorii specialişti, inclusiv managerii energetici, vor putea participa la instruirile or­ganizate în cadrul acestui centru, vor face schimb de informaţii şi vor beneficia de expertiza specia­liştilor din sector”, a afirmat Mihai Stratan, directorul AEE.

Iniţiativa în cauză aparţine Proiectului „Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi implementat de PNUD Moldova, care sprijină au­torităţile în crearea, în acest sec­tor, a unui sistem național de for­mare profesională a muncitorilor calificați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand