8 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Cota unică de impozitare, în detrimentul bugetului

Loading
Economie Cota unică de impozitare, în detrimentul bugetului
Cota unică de impozitare, în detrimentul bugetului
impozitare

Foto: citynews.ro

 

Discuțiile privind stabilirea cotei unice a impozitului pe venit se desfășoară la nivelul instituțiilor guvernamentale deja de mai mulți ani. Sindicatele întotdeauna s-au pronunțat dur împotriva acestei inițiative. Însă subiectul era mereu abordat de reprezentanții dife­ritelor autorități de stat. Chiar și atunci când s-a instalat o anumită acalmie la subiectul respectiv, acesta oricum continua să fie discutat pe coridoarele ministerelor. În prezent, însă, totul a prins contururi reale, or introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și a unei taxe/impozit pe lux au fost stipulate de Planul de Acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2017. Documentul prevede că această regulă nouă urmează să intre oficial în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Sindicatele au făcut proprii­le calcule vizavi de oportunitatea modificării sistemului de calculare a impozitului pe venit. Rezulta­tele calculelor efectuate de Maria Creminscaia, consultant principal, expert pe problemele financiare şi social-economice la Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova, au fost destul de interesante, acestea demonstrând foarte clar cât de irațională este introducerea co­tei unice a impozitului pe venit.

În prezent, impozitul pe venit în Moldova este calculat în felul ur­mător: cu 7% este impozitată suma venitului anual brut care nu trece de 29.640 de lei, iar veniturile ce depășesc suma indicată sunt impo­zitate cu 18 la sută.

Planul de Acțiuni al Guvernu­lui Republicii Moldova pentru anii 2015-2017 prevede stabilirea, din 1 ianuarie 2016, a unei cote unice a impozitului pe venit atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dar și a unei taxe/impozit pe lux pentru persoanele cu veni­turi mari. Cabinetul de Miniștri intenționează să examineze chesti­unea respectivă în trimestrul IV al anului 2015 înainte de discutarea proiectului de buget, or anume în baza acestei inovații vor fi făcute calculele articolelor bugetului de stat.

Mărimea cotei unice de impozi­tare nu a fost făcută publică, de al­tfel, la fel ca și motivele pentru care autoritățile insistă asupra introdu­cerii acesteia. Însă practica altor state arată că autoritățile de obicei recurg la astfel de acțiuni pentru a spori încasările la bugetul de stat și pentru a combate economia infor­mală. Bunăoară, în România este aplicată o cotă unică a impozitului pe venit în valoare de 16 la sută, iar în Rusia aceasta constituie 13 la sută. Însă, după cum se știe, să zi­cem, în Federația Rusă, deja de mai mult timp este discutată intens ne­cesitatea de a modifica sistemul de impozitare înlocuind impozitul unic prin câteva cote care să fie calculate în funcție de venitul anual. Apropo, motivul principal pentru care rușii au început să mediteze la modul se­rios asupra modificării sistemului actual de calculare a impozitului pe venit îl constituie tocmai feno­menul tot mai amplu de achitare a salariilor „în plic”. Altfel spus, in­troducerea unei cote unice nu a fost eficientă în încercarea autorităților ruse de a combate plățile informale, ci dimpotrivă, a acutizat problema și mai mult.

 

Propunerea sindicatelor

 

Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova a propus încă în anul trecut eficientizarea siste­mului de calculare a impozitului pe venit din țara noastră prin majora­rea cotelor procentuale.

Dacă venitul total nu depăşeşte 45 de mii de lei, să-i permită lucră­torului să achite impozite la cota minimă de 7%, dacă venitul anual variază între 45 de mii și 240 de mii de lei, acesta să fie impozitat cu 17%, iar dacă venitul depăşeşte 240 de mii de lei, impozitul să fie calcu­lat în baza cotei de 25%. În opinia sindicatelor, pe de o parte, acest lucru va permite să se complete­ze suficient bugetul statului, iar pe de alta – să reducă povara fiscală a persoanelor cu venituri mici.

 

Calcule exacte

 

Pentru a le demonstra cât mai clar autorilor inovaţiei de imple­mentare a cotei unice a impozitului de venit, oportunitatea acestui pas, Maria Creminscaia a făcut calculele impozitului pe venit pornind de la două variante ale cotei unice – de 13% și 15%. Şi iată rezultatele.

Iniţial, consultantul principal a prezentat datele oferite de Biroul Naţional de Statistică pentru anul trecut. S-a constatat că salariul ma­jorităţii angajaţilor de la noi variază între 900 şi cinci mii de lei. Astfel, peste 54,5 mii de persoane ridică un salariu de 900-1600 de lei, pes­te 70,5 mii de persoane au un venit salarial de 2000 de lei, peste 90 de mii de angajaţi – 3000 de lei, circa 75 de mii de persoane – 4000 de lei, peste 60 de mii de persoane – 5000 de lei, pe când un venit lunar de 6000 de lei au doar puţin peste 38 de mii de persoane.

Maria Creminscaia a mai calcu­lat cine, luând în consideraţie sa­lariul lunar şi scutirea personală la nivelul minimului de existenţă din anul curent de 1750 de lei, şi cât va vărsa sau nu va vărsa în bugetul ţă­rii. Dacă facem un rezumat al aces­tor calcule, majoritatea cetăţenilor ţării noastre, care au salarii medii, vor trebui să achite un impozit mai mare decât acum, pe când povara fiscală a celor care primesc un sala­riu mizer şi a persoanele cu un ve­nit foarte înalt, invers, se va reduce simţitor. Mai mult, bugetul ţării va avea de suferit odată cu implemen­tarea acestor inovaţii fiscale.

Dacă pornim de la cota impozi­tului de 13%, atunci presiunea fisca­lă asupra a 74 de  mii de persoane, care au un salariu de 4000 de lei, va creşte cu 7,7%, în comparaţie cu situaţia actuală, iar acumulările bu­getare se vor majora cu puţin peste 15 mln. lei.

Totodată, 216 mii de persoane fizice cu venituri de la 900 la 3000 de lei vor beneficia de 40% – 95% re­duceri ale poverii fiscale, lucru care va aduce bugetului ţării pierderi de 94,1 mln. lei, în cazul celor 161 de mii de persoane cu salarii medii de peste 5000 de lei prejudiciul adus vistieriei ţării va constitui 259,5 mln. de lei.

În cazul cotei impozitului de 15%, presiunea fiscală asupra a 224 de mii de salariaţi cu salariul de la 3000 la 5000 de lei va creşte de la 7% la 24,4%, aducând venituri su­plimentare în buget de 79,3 mln. de lei. Totodată, 125 de mii de per­soane vor vărsa în buget cu aproa­pe 95 mln. de lei mai puţin decât în prezent, iar circa 64 de mii de an­gajaţi cu salariul lunar între 7000 și 40.000 de lei vor achita în buget cu peste 90 mln. de lei mai puţin.

Iată acestea sunt calculele. Şi, dacă e să ne gândim mai bine, apare o întrebare retorică: pe cât de ne­cesară este schimbarea formulei de calculare a impozitului pe venit şi implementarea cotei unice?

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand