4 decembrie 2023
Chisinau
Social

Combaterea traficului de fiinţe umane, dezbătută la o conferinţă regională

Loading
Social Combaterea traficului de fiinţe umane, dezbătută la o conferinţă regională
Combaterea traficului de fiinţe umane, dezbătută la o conferinţă regională
buga

Foto: gov.md

 

Traficul de fiinţe umane rămâne a fi o problemă majoră pentru Republica Mol­dova. Datele Organizaţiei Internaţionale pentru Mi­graţie în Moldova arată că cele mai multe victime sunt femei şi fete, traficate în scop de exploatare sexuală şi pentru muncă for­ţată. Principalele țări de destinație continuă să fie Federația Rusă, Emiratele Arabe Unite și Turcia, iar mai nou – Grecia și Cipru.

 

Subiectul respectiv a fost dis­cutat recent, la Chișinău, în cadrul unei conferinţe regionale cu genericul „Zece ani de la Convenţia Consiliului Euro­pei privind lupta împotriva trafi­cului de fiinţe umane: Rezultate şi perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova, Ucraina)”.

 

Scopul conferinţei

 

Conferința a avut drept scop întrunirea reprezentanților insti-tuțiilor guvernamentale de profil, ai societății civile și a experților internaționali în domeniu pen­tru a discuta despre realizările și dificultățile în implementarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane,  despre impactul acesteia în domeniul respectării drepturilor omului în statele re­spective.

În cadrul conferinței au fost propuse următoarele obiective: promovarea  celor mai bune şi avansate practici la nivel naţional, regional şi internaţional în com­baterea traficului de fiinţe umane în  domeniile cheie: prevenire, protecţie, urmărire penală şi par­teneriat; evaluarea experienţei ţă­rilor în implementarea recoman­dărilor Convenţiei şi Grupului de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRE­TA); elaborarea recomandărilor privind cooperarea viitoare pen­tru a contracara traficul de fiinţe umane în regiune.

La eveniment au participat reprezentanţi ai structurilor gu­vernamentale, ONG-uri şi câteva organizaţii internaţionale active în combaterea traficului de fiin­ţe umane din Belarus, Ucraina şi Moldova, reprezentanţi ai Con­siliului Europei, ai GRETA şi ai Uniunii Europene.

Cu toate deficiențele tempora­re privind aderarea la Convenție, toate cele trei țări s-au angajat să construiască un sistem anti-tra­fic competitiv și eficient, bazat pe respectarea drepturilor omului: actele juridice și instituționale ur­mează să fie aduse în conformitate cu cerințele Convenției; serviciile de asistență și protecție  trebuie oferite prin intermediul Mecanis­melor Naționale de Referire.

La deschiderea evenimentului, Mircea Buga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a re­marcat că, anual, milioane de oa­meni din întreaga lume devin vic­time ale traficului de fiinţe umane. Astfel, acesta rămâne a fi o formă a sclaviei moderne, a cărei extin­dere nu cunoaşte frontiere. De la primele cazuri înregistrate şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova îşi consolidează poziţia în faţa respectivului fenomen, iar pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane se apli­că politici naţionale anti-trafic şi se creează parteneriate cu socie­tatea civilă şi cu organizaţii inter­naţionale. „Putem evidenția unele rezultate, mă refer la crearea Sis­temului Național de Referire, cum ar fi cadrul de colaborare dintre instituțiile statului și societatea civilă, care, pe parcursul a nouă ani de la lansare, ne arată că este foarte important să consolidăm relaţiile de colaborare existente între instituţiile guvernamentale şi cele neguvernamentale”,  a opi­nat Mircea Buga.

 

g_social

Este nevoie să lucrăm asupra factorilor care contribuie la vulnerabilitate, să investim în familii

 

Ana Revenco, președinta Cen­trului Internațional „La Strada”, a relevat că „marea provocare a celor din comunitatea anti-trafic este să menținem un grad spo­rit de identificare a cazurilor de trafic. Studiile arată că traficanții întotdeauna vor exploata zonele care nu înregistrează un răspuns adecvat la acest fenomen. Este nevoie să lucrăm asupra factorilor care contribuie la vulnerabilita­te, să investim în familii, în noua generație, în piața muncii, în tot ce numim protecție socială”.

Conferinţa a fost consacrată Convenției Europene privind Lup­ta împotriva Traficului de Fiin-țe Umane, care a fost deschisă spre semnare la 16 mai 2005, la Varșovia, iar de atunci a fost rati­ficată de 43 de țări, inclusiv de că­tre Republica Moldova (la 19 mai 2006), Ucraina (la 29 noiembrie 2010) și Belarus (26 noiembrie 2013).

Evenimentul a fost organizat de către Secretariatul Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, sub egida Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).

Acțiunile în cauză sunt finan-țate de către Ministerul Aface­rilor Externe al Norvegiei și co-finanţate de Departamentul de

Stat al SUA în cadrul proiectului „Consolidarea reacției justiției penale la traficul de ființe umane, garantând asistență juridică vic­timelor și potențialelor victime, prevenirea violenței domestice și a infracțiunilor motivate”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand