4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Reuniunea subregională a Uniunii Globale IndustriALL

Loading
Без рубрики Reuniunea subregională a Uniunii Globale IndustriALL
Reuniunea subregională a Uniunii Globale IndustriALL

industriall-global-union,

 

Recent, la Institutul Muncii a avut loc un eveniment marcant pentru mişca­rea sindicală din Moldova. IndustriALL Global Union, unul din cele mai im­portante sindicate ramurale din lume, a organizat la Chişinău o reuniune subregională a organizaţiilor membre din ţările CSI. De menţionat că Uniu­nea Globală cuprinde circa 50 mln. de angajaţi din 146 de ţări ale lumii.

 

La conferinţa internaţională au partici­pat reprezentanţi ai Belarusului, Kîrgîzsta­nului, Rusiei, Ucrainei şi Moldovei. În ţara noastră avem patru sindicate membre ale acestei organizaţii – Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii  (FSCM), Federaţia „SIN­DICONS”, Federaţia „SINDRĂUTMAŞ”, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică şi Resurse Energetice.

În discursul său de deschidere, Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Confederaţiei

Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a salutat participanţii la conferin­ţa internaţională, a vorbit despre obiecti­vele şi problemele pe care le soluţionează Confederaţia pentru membrii sindicatelor din Moldova, a relatat despre  Inspectora­tul Muncii al sindicatelor instituit în ţara noastră – singura structură de acest gen din spaţiul CSI. Totodată, Mihail Hîncu a împărtăşit planurile de viitor ale Confede­raţiei, inclusiv cele ce ţin de instituirea tri­bunalelor muncii.

 

Din adâncurile vremurilor

 

Oficial, Uniunea Globală IndustriALL există doar de trei ani, când s-au reunit trei organizaţii sindicale importante din dome­niul metalurgiei, industriei chimice şi celei textile. În realitate, însă, istoria acesteia îşi are rădăcinile în trecutul îndepărtat.

„În realitate, avem o istorie de peste 100 de ani. La o privire mai atenta, constatăm că organizaţiile membre ale Uniunii au stat la izvorul mişcării sindicale de la finele se­colului 18”, spune Vadim Borisov, repre­zentant regional al Uniunii Globale pentru ţările CSI. Avem reprezentanţi ai industri­ei constructoare de maşini, automobile şi aparate, metalurgiei, industriei electroni­ce, aerospaţiale, celei de textile. Tot ce ţine de extragerea, prelucrarea materiei prime până la furnizarea serviciilor finale către consumatori”. Apropo, în 2012,  anul în care a fost instituită Uniunea Globală, Mol­dova deja era reprezentată în organizaţiile sindicale care s-au reunit.

 

Sensul adevărat al „climatului investiţional atractiv” din Moldova

 

„Obiectivul organizaţiei noastre rezidă în stabilirea unor contacte permanente cu uniunile de producţie din ţările CSI. Orga­nizăm instruiri, conferinţe de genul celei de azi”, spune Vadim Borisov. Dacă e să vorbim despre obiectivele fundamentale, obişnuim să lucrăm la nivel global, în pri­mul rând, cu companiile transnaţionale. Când acestea ajung într-o ţară sau alta, luăm legătura cu sindicatele locale, le aju­tăm să organizeze instruiri privind modul de purtare a negocierilor colective cu com­paniile transnaţionale, îi învăţăm să nego­cieze problemele ce ţin de salariu, protecţia muncii etc.”.

Potrivit reprezentantului regional, pe parcursul istoriei seculare, sindicatele din ţările Europei de Vest au obişnuit anga­jatorii să fie responsabili, inclusiv în ceea ce ţine de achitarea unor salarii decente şi garantate. „Companiile transnaţionale din Germania, Franţa, din alte ţări sunt consi­derate vitrine sociale”, susţine el. Însă, când acestea ajung în regiunea noastră, ele tra­tează lucrătorii ca pe persoane de mâna a doua, cărora le poţi da salarii mizere şi, din păcate, guvernele noastre de multe ori le fac jocul. Declaraţiile lor privind „climatul investiţional atractiv” pentru marele busi­ness înseamnă, de fapt, condiţii de muncă de sclav. Noi ne pronunţăm categoric îm­potriva acestei stări de lucruri, sindicatele fiind interesate să-şi transmită experienţa de muncă altor sindicate”.

În opinia lui Vadim Borisov, obiectivul principal pentru salariați este consolidarea eforturilor. „Când vorbim despre solidari­tate, ajutor, atunci totul poate suna ca un deziderat frumos. Însă oamenii care creea­ză sindicate se unesc, ei conștientizează că un colectiv este o forță împotriva angaja­torului și oricât de puternic și de „tare” ar fi acesta, el oricum nu îi poate sta în cale. Există și exemple pozitive în acest sens. Bu­năoară, pe timpuri, în cadrul întreprinderii companiei „Ford” din orașul Vsevolojsk, regiunea Leningrad, oamenii au creat un sindicat. Ei au ieșit la grevă, au adus an­gajatorul la masa de negocieri. Evident, se întâmpla totul cu suportul unor instituții internaționale, este vorba de Sindicate­le Globale. În prezent, întreprinderea are cel mai bun contract colectiv din industria constructoare de automobile din Rusia. Este important să nu-ți fie frică. Trebuie să înțelegi că, dacă ai niște revendicări, atunci trebuie să mergi până în pânzele albe”.

 

g_cnsm

Un sector industrial dezvoltat este un fel de forță motrice pentru creșterea economică 

 

La conferința internațională a participat și Jyrki Raina, secretarul general al Uniunii Globale IndustriALL. În opinia acestuia, și țările mici își pot găsi „locul lor sub soare”, doar că este nevoie să fie „foarte inteligente și active”. Oficialul a evocat exemplul Geor­giei, unde guvernul precedent practic a dis­trus legislația muncii, Inspectoratul Muncii și Sindicatele. În prezent, noul Cabinet de Miniștri depune eforturi susținute pentru a reface instituțiile care apără drepturile de muncă, se pronunță pentru crearea unor condiții sigure de lucru. Într-un interviu pentru ziarul „Vocea poporului”, acesta a mai amintit și despre situația din țările asiatice, unde Uniunea Globală a repurtat succese importante la capitolul apărarea drepturilor salariaților.

„Țările asiatice au început de la zero, ne spune Jyrki Raina. Pe timpuri, cele mai mari întreprinderi are industriei textile erau concentrate în Europa, apoi proce­sul de producție a fost transferat în sudul Europei, în Italia, Portugalia, după care a ajuns în Asia.

Să vorbim și despre exemplu pozitiv al Chinei. Acolo, încă acum un deceniu, mun­citorii încasau câte 50 de euro pe lună. În prezent, în zonele industriale cele mai dez­voltate, salariații sunt remunerați cu 300 de euro pe lună. Potrivit unor studii, 40% dintre companiile europene prezente pe piața Chinei se retrag de acolo din cauza creșterilor salariale și identifică forță de muncă mai ieftină în Europa de Est. Deși, în cazul Chinei, problema rezidă nu doar în salariile mai mari, dar și în faptul că țara se află foarte departe, pe când Europa de Est e la doi pași”.

„Moldova are nevoie de o industrie care să producă, este de părere Jyrki Raina. Țara se bucură de o poziție geografică favorabilă. Forța de muncă este destul de ieftină. Iată de ce este posibil să fie atrași mai mulți in­vestitori străine.

Potrivit secretarului general al Indus­triALL, pentru a atrage capitalul străin în țară, este nevoie ca aceasta să întrunească anumite criterii. „Investitorii au nevoie de structură funcțională, de o țară liberă de corupție, de supremația legii, de forță de muncă calificată, de acces la energia elec­trică oferită la tarife accesibile. Noi, sindi­catele, avem obiectivul să elaborăm idei și să determinăm guvernele să le implemen­teze. Or, dacă Moldova va avea un sector industrial dezvoltat, acesta va fi un fel de forță motrice care va impulsiona mișcarea și va ameliora domeniul serviciilor publi­ce”, opinează oficialul.

Jyrki Raina a mai menționat necesita­tea desfășurării conferinței internaționale. „Fiecare sindicat are propriile succese și bune practici. Grație întrunirilor de acest gen, sindicatele pot face schimb de ex-periență, pot învăța ceva util unele de la altele. În plus, însăși această organizație internațională contribuie la eficientizarea activității sindicatelor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand