28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Viciile bunului procurat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Viciile bunului procurat
Sfatul avocatului: Viciile bunului procurat
vicii-la-bunuri-procurate

Vânzăto­rul are obligaţia de remediere a viciilor depistate
Foto: curierulnational.ro

 

Am procurat un bun care s-a dovedit ulterior că este deteriorat. Vânzătorul a refuzat să remedieze aceste vicii, invocând lipsa obligaţiei respective. Acesta nu este primul caz, am mai avut astfel de experienţe ne­plăcute. Ce trebuie să ştiu în asemenea situaţii?

 

V. Marcenco, mun. Chişinău

 

Ca regulă generală, vânzăto­rul are obligaţia de remediere a viciilor depistate. Dar obligaţia dată este condiţionată de mai mulţi factori.

Vânzătorul este obligat să predea bunul fără vicii mate­riale. Este fără vicii materiale bunul care are caracteristicile convenite. În cazul în care nu s-a convenit asupra caracteris­ticilor, bunul nu are vicii dacă corespunde destinaţiei stabilite sau dacă corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteris­tici ce există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinând cont de felul bunului. La aceste caracteristici se includ şi cele pe care cumpărătorul le poate aştepta conform specifi­caţiilor publice ale vânzătoru­lui, producătorului, îndeosebi prin reclamă.

Există vicii materiale şi atunci când asamblarea convenită con­tractual a fost realizată defectu­os de către vânzător, precum şi atunci când bunul trebuie asam­blat de cumpărător şi acesta îl asamblează defectuos din cauza indicaţiilor de asamblare erona­te, de asemenea, şi în cazul în care vânzătorul predă numai o parte a bunului, un alt bun, bu­nul într-o cantitate mai mică de­cât cea convenită sau când este viciată numai o parte a bunului, cu excepţia cazurilor când viciul nu exercită o influenţă substan­ţială asupra utilizării bunului.

Drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sunt excluse dacă, în momentul încheierii contractului, cunoştea aceste vicii. Cumpărătorul poate bene­ficia numai atunci de drepturile care rezultă din viciul pe care nu l-a cunoscut în urma unei culpe grave, când vânzătorul a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a preluat o garanţie pentru existenţa unei caracte­ristici. Cumpărătorul care este comerciant trebuie să verifice sau să pună pe cineva să verifi­ce bunul într-un termen atât de scurt cât permit împrejurările, iar în cazul constatării viciilor, să-l informeze neîntârziat pe vânzător.

Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul dacă nu l-a comunicat vânzătorului într-un termen rezonabil din momentul în care a constatat sau trebu­ia să constate viciul şi felul lui. Vânzătorul nu poate beneficia de acest drept dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul. Vânzătorul nu poate invoca o înţelegere prin care drepturile cumpărătorului sunt excluse sau limitate ca urmare a unui viciu dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a prelu­at o garanţie pentru existenţa unei caracteristici. Dacă, prin lege sau contract, este obligat să controleze calitatea bunului, vânzătorul trebuie să prezinte cumpărătorului dovezi de efec­tuare a controlului calităţii bu­nului.

În cazul în care bunul pre­zintă vicii, cumpărătorul poate cere remedierea, solicitând în­lăturarea viciului sau livrarea unui bun fără viciu. Vânzătorul suportă cheltuielile de remedi­ere utile, îndeosebi cheltuielile de transport, de drum, de exe­cutare a lucrărilor şi de procu­rare a materialelor. Vânzătorul poate refuza remedierea viciilor dacă aceasta necesită cheltuieli neproporţional de mari. Cazul în care în locul remedierii vici­ilor livrează un bun fără viciu, vânzătorul poate cere cumpă­rătorului restituirea bunului cu vicii în conformitate cu reguli­le privind efectele rezoluţiunii contractului.

Dacă nu poate restitui vân­zătorului bunurile în starea în care le-a primit, cumpărătorul pierde dreptul de a declara re­zoluţiunea contractului sau de a cere vânzătorului predarea unor bunuri de înlocuire, cu excepţia cazurilor în care imposibilitatea de restituire a bunurilor se da­torează acţiunii sau inacţiunii vânzătorului ori inutilităţii bu­nurilor dacă alterarea lor este o consecinţă a nerespectării con­diţiilor de predare (inclusiv de ambalare) ori dacă bunurile au fost utilizate până a se consta­ta neconformitatea lor. În locul rezoluţiunii contractului sau re­medierii viciului de către vânză­tor, cumpărătorul poate pretin­de reducerea preţului într-un volum echivalent cheltuielilor de remediere a viciului.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand