28 februarie 2024
Chisinau
Dialoguri

Aurel POPOVICI: „Sindicatele vor face tot posibilul pentru a-i opri pe medici în țară”

Loading
Dialoguri Aurel POPOVICI: „Sindicatele vor face tot posibilul pentru a-i opri pe medici în țară”
Aurel POPOVICI: „Sindicatele vor face tot posibilul pentru a-i opri pe medici în țară”
aurel-popovici

Aurel POPOVICI, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

 

Interviu cu Aurel POPOVICI, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

 

– Dle Popovici, la ultimul congres, ați fost ales în funcția de președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. Care au fost primele lucruri pe care le-ați întreprins în noua postură? 

– Primele lucruri au fost realizarea deci­ziilor adoptate la Congresul VI al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, care au fost stipulate în Strategia de dezvoltare pentru anii 2015-2020. Aceasta din urmă cuprinde toate departamentele și acțiunile ce țin de sistemul de sănătate. M-aș referi, în primul rând, la finanțarea sistemului de sănătate, salarizarea lucrătorilor medicali, la problemele ce țin de resursele umane din sănătate, domeniul de reformare și dezvol­tare a sistemului. Tot la congresul VI au fost adoptate un șir de revendicări parvenite din colectivele de muncă din țară,  care au fost în primul rând înaintate către organele de conducere ale țării pentru a fi examinate și îndeplinite. Aceste revendicări au mai mul­te direcții. Unele din cele mai importante vizează elaborarea și adoptarea Codului sănătății, care va fi, de fapt, un document de bază care va cuprinde toată legislația ce ține de domeniul sănătății.

Apoi, e vorba de elaborarea și adoptarea normativelor de muncă pentru toate catego­riile de lucrători medicali, și aceasta este o problemă foarte importantă pentru sistemul de sănătate. O altă revendicare este modifi­carea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare care sunt încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. De aseme­nea, o problemă care ne frământă este re­calcularea anuală a salariului tarifar pentru prima categorie de salarizare prin negocieri colective anuale între Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medi­cină și Federația Sindicală „Sănătatea”. În acest context, am început cu faptul că am avut o întrevedere cu ministrul Sănătății, la care au fost abordate toate aceste probleme. Am convenit ca în timpul cel mai apropiat să începem cu revenirea la activitatea Comisiei de dialog, în care vor fi examinate probleme­le abordate. La 17 iunie, am adresat un apel către Ministerul Sănătății referitor la înce­perea lucrului Comisiei pentru consultări și negocieri colective. Din comisia în cauză fac parte reprezentanții Ministerului Sănătății, ai CNAM și noi. Pentru moment, după cum știți, guvernul este unul interimar. Miniștrii îndeplinesc sarcinile stringente. Suntem și noi în așteptarea unui nou guvern, ca să putem trece la discuție cu partenerii noștri sociali.

– Domeniul ocrotirii sănătății se confruntă cu exodul de cadre. Cum vedeți soluționarea acestei proble­me acute? 

– Dacă n-o să avem cadre calificate, bine pregătite, care să lucreze în sănătate, siste­mul ar putea să falimenteze. Federația Sin­dicală „Sănătatea” ține o evidență statistică anuală a situației. Din 1990 până în 2014, din sistemul de sănătate au plecat 5917 me­dici și 23.297 de asistente medicale. Siste­mul se confruntă cu o fluctuație masivă a cadrelor medicale. 90 la sută din cadrele medicale care au plecat s-au dus de bună voie, din propria inițiativă. Ne mai îngrijo­rează faptul că astăzi 10 la sută din funcțiile existente sunt vacante. Iar aceasta înseamnă că mii de pacienți nu pot beneficia de servi­cii medicale la timp și de calitate. De aseme­nea, ne pune în gardă faptul că pleacă tinerii specialiști sau aceștia în genere nu doresc să se angajeze în sistemul medical din țară. Nu ar fi o problemă doar salariul mic. Alte cau­ze le-ar constitui factorii psiho–emoționali foarte mari la care sunt expuși lucrătorii me­dicali, condițiile de muncă neadaptate pen­tru majoritatea dintre ei. Evident, este vorba și de salarizare. O problemă stringentă este îmbătrânirea cadrelor medicale din sistem. În prezent, fiecare al treilea medic și fiecare a cincea asistentă sunt în faza de pensionare sau sunt cu grad de invaliditate.

– Cum ar putea fi ademeniți tinerii în sistem? 

– În acest context, Federația Sindicală „Sănătatea” de mai multe ori a venit cu di­verse propuneri ce țin de atragerea tinerilor specialiști în câmpul muncii. Am propus să le fie acordate credite preferențiale pe ter­men lung, cu o dobândă redusă, ca ei să-și poată procura o locuință. Cu părere de rău, propunerile noastre încă nu au fost auzite. Sindicatul de ramură a venit cu propunerea de modificare a Hotărârii de guvern 1345 din 31 noiembrie 2007, cu privire la acorda­rea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice în vederea sta­bilirii unei indemnizații acordate tinerilor specialiști. Astăzi, li se acordă 30.000 de lei achitați în trei rate celor care se încadrează în câmpul muncii în zonele rurale. Dar acest lu­cru nu-i atrage pe tineri să meargă să lucreze în sate. Din acest motiv, noi am venit cu pro­punerea să fie modificată Hotărârea Guver­nului nr. 1345 din 31.11.2007 „Cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice”, în vederea stabilirii indemnizației unice acordate tineri­lor specialiști, medici­lor și farmaciștilor de la 30.000 de lei la cel puțin 100.000 de lei și personalului medical și farmaceutic mediu – de la 24.000 de lei la cel puțin 75.000 de lei. De asemenea, extinderea facilităților nominalizate și asupra tinerilor spe-cialiști repartizați în localitățile urbane (or. Chișinău și Bălți). De­ocamdată, nu avem un răspuns din partea par­lamentului și a guver­nului la această propu­nere. O altă modalitate de a-i atrage pe tinerii specialiști ar fi și acor­darea spațiilor locative.

– Cum colaborați cu liderii sindicali din teritoriu? 

– Avem discuții zilnice cu fiecare dintre liderii sindicali. În fiecare lună, convocăm ședința Biroului Executiv. Ne-am propus ca scop să mergem lunar în 2-3 deplasări în teritoriu, ca să fim mai aproape, să luăm cunoștință de problemele sindicaliștilor din teritoriu, să le acordăm sprijin în soluționarea lor. În toate instituțiile din sis­temul medical sunt elaborate sau semnate contracte colective de muncă, redactate în baza convenției colective, la nivel de ramu­ră.

Ne străduim ca prevederile din aceste contracte să fie realizate. Suntem singurul sindicat care a luat decizia de a compensa tratamentul balneosanatorial al membrilor de sindicat din sursele proprii.

– Este domeniul sănătății unul din cele mai corupte din societate, fi­ind cunoscută reținerea pentru corupție a mai multor funcționari din domeniul respectiv?

– Federația Sindicală „Sănătatea” și-a ex­pus poziția fermă și în raportul de activitate, prezentat la congres. De fapt, nu poți spu­ne că întregul sistem e corupt în baza exa­minării câtorva cazuri. Numai instanța de judecată poate da verdictul dacă o persoa­nă este vinovată sau nu într-un anumit caz. Până la ora actuală, nu a fost anunțat nici un verdict. Dacă e să mă refer în general la corupția din sistem, sindicatul are o poziție foarte clară. Dacă examinăm definiția cu­vântului „corupție”, atunci nu putem afirma că în sistemul de sănătate există corupție evidentă. Există  mulțumirea, care nu e sti­pulată în nici o lege, când pacientul vrea să mulțumească pentru serviciile prestate.

– În ce măsură experiența pe care o aveți dvs. vă ajută în actuala pos­tură? 

– Activitatea sindicală am început-o pe băncile universității, în anul II fiind ales ca președinte al sindicatului studenților de la medicină curativă. Apoi am activat în cali­tate de medic în municipiul Bălți, ca ulterior să activez și în calitate de specialist al secției sănătății din municipiul Bălți. Iar în anul 1990, am fost ales în calitate de președinte al consiliului județean Bălți al Sindicatului „Sănătatea”. Pe parcursul a 15 ani, am înde­plinit funcția de președinte, am fost reales în trei mandate, ca în 2015 să fiu ales în funcția de președinte al Federației Sindicale „Sănă­tatea”. Activitatea la nivel teritorial mă ajută mult în activitatea mea în actuala funcție. Cunosc din propria experiență problemele din teritoriu, am căpătat multă experiență în activitatea sindicală pe care o voi aplica și în continuare.

– Vă mulțumim pentru timpul acor­dat și vă dorim succes.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand