28 februarie 2024
Chisinau
Social

Lucrătorii medicali din Ceadîr-Lunga cer salarii şi condiţii de muncă decente

Loading
Social Lucrătorii medicali din Ceadîr-Lunga cer salarii şi condiţii de muncă decente
lucratori-medicali

Foto: vocea.md

Lucrătorii medicali şi reprezentanţii organizaţiei sindicale de la Spitalul raional Ceadîr-Lunga sunt nemulţumiţi că nu le este respectat dreptul constituţional la un salariu decent şi solicită Guvernului să nu le mai fie calculată leafa în baza sumei de 1000 de lei, salariul minim tarifar, ci a minimului de existenţă, precum şi a normelor europene.

 

Ei au expediat pe adresa premi­erului Chiril Gaburici o scrisoare în care demonstrează prin calcule că, în cazul respectării duratei zilei de muncă prevăzute de legislaţia na­ţională şi Convenţia 47 a Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii, nu şi-ar mai putea dobândi mijloacele necesare pentru trai şi educarea copiilor.

Astfel, lucrătorii medicali men­ţionează că sunt nevoiţi să accepte o durată a zilei de muncă de 24 de ore doar pentru a-şi micşora chel­tuielile de deplasare spre şi de la serviciu şi a dispune de timp liber între ture, în care să folosească alte posibilităţi de câştig, pentru a pu­tea supravieţui.

 

Cheltuielile de transport

 

În prezent, asistentele medicale, infirmierele şi medicii care fac de gardă în spital şi locuiesc în sate sunt nevoiţi să suporte cheltuieli de transport pentru şase-şapte ture lunar, în cazul duratei de 24 de ore fără întrerupere a unei zile de muncă.

De exemplu, o asistentă medi­cală din satul Cazaclia achită 18 lei pentru transport spre şi de la serviciu doar la o singură tură, iar o infirmieră din localitatea Tvardi­ţa – 16 lei. În mod corespunzător, aceste cheltuieli s-ar dubla şi ar fi de 252 şi 224 de lei în cazul trecerii la o durată de 12 ore a zilei de mun­că, conform legislaţiei naţionale şi Convenţiei 47 a OIM.

 

g_social

Textul adresării este urmat de semnăturile a 224 de persoane pe 12 foi

 

Majoritatea infirmierelor şi asistentelor medicale au un coe­ficient de tarifare de 0,1, ceea ce înseamnă că retribuţia lunară a acestora pentru o lună nu se ridică la nivelul minimului de existenţă, iar suma cheltuielilor de transport este substanţială. Mai mult, depla­sarea spre serviciu pentru tura de la 20:00 este imposibilă, deoarece pentru această oră nu există curse auto.

 

Salariile, decente

 

În contextul necesităţii privind respectarea legislaţiei naţionale şi a Convenţiei 47 a OIM, semnatarii scrisorii subliniază că şi în cores­pundere cu Legea supremă a ţării noastre ei au dreptul la o salarizare decentă. „Evident că ea trebuie să fie aceeaşi ca şi a lucrătorilor medi­cali din ţările Uniunii Europene şi atunci nu va mai trebui să lucrăm prin cumul în două-trei locuri de muncă, să încheiem contracte de îngrijire a semănăturilor de ceapă de pe terenuri private, pentru a su­pravieţui”, se spune în scrisoare.

În consecinţă, lucrătorii medi­cali şi reprezentanţii organizaţiei sindicale de la Spitalul raional Cea­dîr-Lunga solicită premierului Chi­ril Gaburici ajutor în soluţionarea problemelor din sistemul moldo­venesc de ocrotire a sănătăţii şi ale salariaţilor din acest domeniu.

 

Majorare insuficientă

 

În scrisoare mai este menţionat faptul că majorarea, de pe 1 august 2014, de la 825 la 1000 de lei a sa­lariului tarifar pentru angajaţii din ramura sănătăţii a fost înghiţită de inflaţie şi nici nu a fost acope­rită cu mijloace financiare. Cu alte cuvinte, contractul dintre Spitalul raional Ceadîr-Lunga şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru 2015 prevede acelaşi nivel de finanţare ca şi în 2014, ceea ce înseamnă că nici pentru aceste sa­larii, în acest an, nu vor fi destui bani.

În context, autorii scrisorii so­licită şi revizuirea cotelor pentru salarizare în cazul asistenţei staţi­onare şi a celei specializate de am­bulatoriu, care să fie la nivelul me­dicinei primare sau de 60 la sută. Totodată, ei cer modificarea preve­derilor contractului sus-menţionat în scopul majorării coeficientului de tarifare până la cel puţin 2,5 pentru medici, 1,8 pentru asisten­tele medicale, precum şi al creşterii acestui coeficient şi pentru celelal­te categorii de personal medical.

„Insistăm asupra modificării ba­zei de calcul a salariilor de la 1000 de lei până la nivelul minimului de existenţă pentru acest moment, ceea ce încearcă să obţină, de mai mulţi ani, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova de la Gu­vernul ţării noastre. De asemenea, considerăm necesar să fie modifi­cate, atât anual, cât şi trimestrial, contractele CNAM cu instituţiile medicale care acordă asistenţă sta­ţionară şi specializată de ambula­toriu populaţiei, în corespundere cu inflaţia. Or, deja în primele trei luni ale anului curent, au crescut considerabil preţurile la produsele alimentare şi obiectele de primă necesitate, inclusiv la transport, electricitate”.

 

Condiţii de muncă şi de spitalizare

 

Cadrele medicale de la Spitalul raional Ceadîr–Lunga îi mai soli­cită premierului să acorde suport real la finalizarea reparaţiei capi­tale a clădirii în care sunt situate secţiile de terapie şi neurologie ale instituţiei, unde mai trebuie efectuate lucrări de interior. Asta pentru a fi îmbunătăţite condiţiile de muncă ale medicilor, precum şi cele de spitalizare a pacienţilor.

Şi Centrul perinatal de nivelul doi din Ceadîr-Lunga are nevo­ie urgentă de reparaţie capitală. Aceasta este singura maternitate unde nu au fost efectuate repara­ţii capitale din 1993, cu excepţia acoperişului. „Stimate domnule premier, rezolvarea problemelor sus-menţionate va contribui la păstrarea colectivului de la Spita­lul raional Ceadîr-Lunga şi la îm­bunătăţirea serviciilor de sănătate prestate populaţiei”, se spune în încheierea scrisorii.

Scrisoarea în cauză a fost întoc­mită în urma unei adresări a con­ducerii CNSM către premierul Chi­ril Gaburici, publicată în numărul din 13 martie 2015 al gazetei „Vo­cea poporului”.

În acea adresare, era menţionat faptul că, în scopul respectării Con­venţiei 47 a OIM privind reducerea timpului de muncă până la patru­zeci de ore pe săptămână, ratifica­tă prin Hotărârea nr. 1330/1997 a Parlamentului de pe 24 aprilie 2014, Guvernul ţării noastre a ab­rogat p. 3 din Hotărârea sa nr. 1223 din 9 noiembrie 2004, care permi­tea o durată de până la 24 de ore a unei zile de muncă pentru persona­lul de gardă.

Drept urmare, a fost exclus ori­ce temei legal pentru angajatori de a stabili durata unui schimb mai mare de 10 ore, iar în unele cazuri – de 12 ore. Cu părere de rău, însă, Ministerul Sănătăţii, CNAM şi Sin­dicatul „Sănătatea” au semnat, la sfârşitul lunii iulie 2014, o circulară prin care au îndemnat conducăto­rii instituţiilor medico-sanitare să stabilească durata turei sau a gărzii mai mare de 12 ore doar cu acordul comitetului sindical şi al salariaţi­lor.

CNSM a solicitat premierului să dispună întreprinderea măsurilor de rigoare pentru respectarea le­gislaţiei privind durata maximă a timpului de muncă.

„Soluţionarea problemei ar ex­clude necesitatea de a fi înaintată o reclamaţie către OIM împotriva Guvernului Republicii Moldova ori o solicitare privind monitorizarea gradului de respectare şi imple­mentare de către ţara noastră a Convenţiei 47.

 

Răspunsul demnitarilor

 

Într-un răspuns primit de CNSM din partea Ministerului Sănătăţii la adresarea către premierul Chiril Gaburici, se menţionează că sta­bilirea unui schimb cu durata mai mare de 12 ore este o măsură tem­porară, impusă de factori a căror soluţionare nu depinde direct de acest minister. Pentru soluţionarea problemelor existente este nevo­ie de timp şi conlucrare eficientă între toţi actorii implicaţi în acest proces, inclusiv CNSM.

În consecinţă, Ministerul Să­nătăţii a promis să organizeze o întâlnire multilaterală pentru a identifica modalităţi de soluţio­nare a problemei respective. Pro­punerile ar urma să fie aplicate în cadrul unui proiect-pilot ce va fi implementat la o instituţie medi­co-sanitară, cu analiza ulterioară a rezultatelor şi extinderea proiectu­lui asupra tuturor instituţiilor din sistemul sănătăţii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand