5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Obligaţiile rămân, drepturile nu

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Obligaţiile rămân, drepturile nu
Sfatul avocatului: Obligaţiile rămân, drepturile nu
drepturi-parintesti

Foto: islamveihsan.com

Fosta mea soţie m-a dat în judecată pentru a mă lipsi de drepturile părinteşti sub pretext formal. Dar, pe lân­gă cerinţa dată, a solicitat şi încasarea silită a pensi­ei alimentare pentru copil. În ce cazuri pot fi lipsit de dreptul meu de părinte şi este corect oare ca să fiu lipsit de drepturile părinteşti asupra copilului şi, în acelaşi timp, să achit întreţinerea lui?

 

Victor D., s. Lărguţa, r. Cantemir

 

Situaţia enunţată de către dvs. este clar reglementată de legisla­ţie. Astfel, conform art. 67 din Co­dul familiei, părinţii pot fi decă­zuţi din drepturile părinteşti dacă se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere; re­fuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curati­vă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară; fac abuz de drepturile părinteşti; se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicând violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilita­tea sexuală a copilului; prin com­portare amorală, influenţează ne­gativ asupra copilului; suferă de alcoolism cronic sau de narcoma­nie; au săvârşit infracţiuni pre­meditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţiei (soțului); pre­cum şi în alte cazuri când aceasta o cer interesele copilului.

Decăderea din drepturile pă­rinteşti are loc numai pe cale ju­decătorească. Acţiunea privind decăderea din drepturile părin­teşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, au­toritatea tutelară sau procuror. Aşadar, ori de câte ori părinţii sau unul dintre ei exercită ocrotirea părintească într-un mod contrar intereselor minorului, periclitând sau primejduind prin aceasta dezvoltarea fizică, morală şi in­telectuală a copilului, ei riscă să-şi piardă drepturile părinteşti pe cale judecătorească.

Potrivit legii, copilul, ai cărui părinţi, sau unul dintre ei, sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succe­siune.

Prin urmare, decăderea din drepturile părinteşti este sancţi­unea prin efectul căreia părintele care îşi exercită drepturile sau îşi îndeplineşte obligaţiile părinteşti contrar intereselor copilului, îşi pierde aceste drepturi. Decăde­rea din drepturile părinteşti con­stituie o măsură ce poate fi luată numai în interesele minorului şi urmăreşte protejarea acestor in­terese.

Decăderea din drepturile pă­rinteşti nu are însă, ca efect, stin­gerea drepturilor copilului faţă de părintele său şi, în consecinţă, această sancţionare nu produce nici stingerea obligaţiilor părin­telui, corelative acelor drepturi.

Astfel, decăderea din dreptu­rile părinteşti nu scuteşte pe pă­rinte de îndatorirea de a acorda întreţinere copilului, îndatorire ce se justifică în ideea că o ase­menea obligaţie poate exista în temeiul raporturilor de rudenie dintre părintele decăzut din drep­turile părinteşti şi copilul său minor, care rămân neschimbate şi după încetarea ocrotirii părin­teşti, întrucât minorul are nevoie şi în continuare de îndeplinirea acestei obligaţii, a cărei executare nu produce şi nu are nici un drept reciproc faţă de copil.

Or, concomitent cu înaintarea acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti, reclamanţii sunt în drept de a solicita şi în­casarea pensiei de întreţinere a copilului de la părinţi. Cerinţa cu privire la încasarea pensiei de în­treţinere a minorului poate fi îna­intată şi în cazul depunerii cererii de chemare în judecată privind luarea copilului de la părinţi fără decăderea acestora din drepturile părinteşti, în condiţiile art. 71 din Codul familiei.

Însă această obligaţie nu are un caracter definitiv, căci, aşa cum prevede art. 70 din Codul familiei, părinţii pot fi restabi­liţi în drepturile părinteşti dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea lor din aces­te drepturi şi dacă restabilirea în drepturile părinteşti este în inte­resul copilului.

În cazul în care se va demon­stra în instanţa de judecată că există un temei legal de a vă lipsi de drepturile părinteşti, instanţa de judecată va pronunţa o hotărâ­re de admitere a acţiunii prin care veţi pierde dreptul de a fi tată şi, totodată, veţi achita lunar pensia alimentară în mărimea stabilită.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Septelici Anatolie
    23.11.2017

    Bună ziua,am fost divorțat, decăzut de drepturile părintești fără prezența mea și obligat să plătesc pensia alimentare. În scurt timp sa recăsătorit, a luat copilul și a plecat peste hotare din 2008. Eu nu am dorința nici mare putință să-i plăteasc pensia alimentare, fiindcă ea cînd a plecat de la mine a luat toți banii care i-am acumulat împreună. Din 2004 nu am mai fost la Moldova din cauza ei, copilul va împlini 18 ani în 2020. Am avut ocazia de a vorbi cu ea și i-am propus să îi facă o contă bancară pe numele copilului și doar la 18 ani să-i poată folosi banii care o să se acumuleze toți anii din 2008, ea mea refuzat, mea spus să-i trimit banii la părinții ei, eu nu am dorința să-i întrețin pe părinții ei. Ce posibilități pot să am? Sau să uit de țara Moldova care are așa legi;decăzut de drepturile părintești și trebuie să plătească pensia alimentare?

  • Patric Popa
    10.02.2018

    Divortul trebuie sa fie urmat neaparat de partaj sau se poate face si mai tarziu?

Citește și
slot thailand