3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliştii de la Drochia, îngrijoraţi de micşorarea veniturilor salariaţilor

Loading
Без рубрики Sindicaliştii de la Drochia, îngrijoraţi de micşorarea veniturilor salariaţilor
Sindicaliştii de la Drochia, îngrijoraţi de micşorarea veniturilor salariaţilor
sindicate-drochia

Foto: vocea.md

O întrunire cu tema „Protecţia socia­lă a salariaţilor – problemă stringentă şi actuală” a fost organizată, recent, de membrii Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Drochia, cu participarea unor reprezentanţi din conducerea Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova.

 

Dumitru Eni, preşedintele consiliului sus-menţionat, a precizat că activul sindical din Drochia a fost informat despre situaţia soci­al-economică actuală din ţara noastră, care a fost generată de devalorizarea monedei naţi­onale în raport cu alte principale valute stră­ine. Totodată, participanţii au fost familiari­zaţi despre impactul acestor procese asupra nivelului de trai al populaţiei şi poziţia sindi­catelor faţă de această problemă.

 

Armonizarea legislaţiei

 

Prezent la întrunire, Petru Chiriac, vice­preşedinte al CNSM, s-a referit la rolul sin­dicatelor în procesul de armonizare a legisla­ţiei naţionale a muncii şi privind securitatea socială în contextul relaţiilor dintre ţara noastră şi Uniunea Europeană.

Totodată, Liliana Posţan, şefa Departa­mentului Cercetări al Institutului Muncii, a vorbit despre rolul sindicatelor în procesul de racordare a legislaţiei naţionale la cea europeană şi capacităţile necesare pentru a face faţă acestei misiuni importante.

 

Protecţia drepturilor

 

Informaţii privind acţiunile întreprinse de organizaţiile sindicale în vederea apărării drepturilor şi intereselor salariaţilor-membri au fost prezentate în cadrul întrunirii de Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-economică al CNSM.

La rândul lor, participanţii la întrunire, reprezentanţi ai celor 12 sindicate de ramură din Drochia, au abordat mai multe proble­me, inclusiv referitoare la necesitatea de a fi operate majorări ale salariilor şi pensiilor în legătură cu recenta devalorizare a leului moldovenesc şi creşterea preţurilor la un şir de produse şi servicii.

O atenţie sporită a fost acordată subiec­tului ce ţine de promisiunea dată de condu­cerea ţării, încă în 2014, în ceea ce priveşte majorarea pensiilor.

La cunoştinţa celor prezenţi a fost adus faptul că o iniţiativă în acest sens a fost ela­borată şi este discutată în prezent în cadrul Parlamentului.

 

Opiniile participanţilor

 

O altă problemă abordată în cadrul acele­iaşi întruniri s-a axat pe discordanţele legate de gradul de satisfacere de către guvernare a revendicărilor înaintate de sindicalişti. Este vorba, în particular, despre faptul că atunci când are loc indexarea pensiei, de obicei, Gu­vernul îşi declină angajamentele de indexare și majorare concomitentă a acesteia.

Participanţii au menţionat că, după creş­terea cursului de schimb, salariile şi pensiile au rămas derizorii şi, cu toate că, ulterior, leul şi-a consolidat parţial poziţiile faţă de valutele străine, preţurile pe piaţa autohtonă nu au mai scăzut. Oamenii au exprimat opi­nia că aceste evoluţii au fost provocate inten­ţionat de autorităţile de resort cu scopul de a deposeda populaţia de rezervele de dolari şi euro de care dispun, în urma scăderii remi­tenţelor. Cu toate acestea, autorităţile statu­lui nu au ţinut cont de faptul că acţiunile de acest fel cauzează scumpirea produselor şi a serviciilor, după care preţurile nu mai revin la nivelul iniţial.

 

Revendicările sindicaliştilor

 

De menţionat că, la o şedinţă anterioară a Consiliului interramural al sindicatelor din Drochia, membrii acestuia au adoptat o dec-laraţie prin care şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu diminuarea veniturilor salari­aţilor. În declaraţie se menţiona că diminua­rea veniturilor a fost cauzată de creşterea ga­lopantă a inflaţiei, a preţurilor la produsele de larg consum, de deprecierea catastrofală a monedei naţionale şi a dus la anihilarea ma­jorărilor de salarii din 2014.

În scopul asigurării unei stabilităţi în co­lectivele de muncă și un trai decent pentru membrii de sindicat, autorii declaraţiei au înaintat mai multe revendicări. Printre aces­tea se numără majorarea cel puțin până la cuantumul minimului de existenţă a retri­buţiei pentru prima categorie de salarizare şi ratificarea Convenţiei 102 privind normele minime de securitate socială a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Revendicările se mai referă la elaborarea unui sistem echitabil de salarizare a salari­aţilor din toate sferele de activitate, bazat pe calitate, performanţă, norme de muncă, precum şi a unui sistem unic de pensionare. De asemenea, sindicaliştii de la Drochia au solicitat armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei social-economice cu cea a UE şi extinderea facilităţilor sociale pentru tinerii specialişti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand