11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele se opun trunchierii drepturilor salariaţilor

Loading
Без рубрики Sindicatele se opun trunchierii drepturilor salariaţilor
Sindicatele se opun trunchierii drepturilor salariaţilor

 

 

greva-sindicatelor

Foto: vocea.md

Anul trecut, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a susţinut doar 31 din cele 68 de proiecte de legi şi hotărâri ale Guvernu­lui, trimise spre avizare de către autorităţile centrale. Amintesc că, potri­vit Legii sindicatelor, autoritățile publice sunt obligate să trimită organe­lor sindicale proiectele de programe și de acte juridice privind dezvoltarea social-economică, proiectele de legi și de alte acte normative în domeniul remunerării muncii, asigurării sociale, formării preţurilor, ocrotirii sănă­tăţii şi în alte domenii ce ţin de muncă şi de dezvoltarea social-economică.

 

Drepturile şi interesele salariaţilor sunt în pericol

 

Motivul refuzului CNSM de a aproba aces­te proiecte de documente îl constituie faptul că se încearcă a aduce atingere, a trunchia prin lege drepturile și interesele profesiona­le, economice, de muncă și sociale colective şi individuale ale membrilor de sindicat. Or, nu este un secret că în ultima vreme, după cum susţine Ion Preguza, şeful Departamentului juridic al CNSM, asistăm la un atac masiv împotriva intereselor şi drepturilor juridice ale salariaţilor din ţară, împotriva organiza­ţiilor sindicale.

Bunăoară, CNSM nu a fost de acord cu faptul completării Listei cu tarife noi ale serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice. Dacă se accepta această propunere a Ministerului Sănătăţii, tarifele pentru ser-viciile medicale contra cost în instituţiile medicale publice urmau să crească de 4-40 ori.

 

g_cnsm

Legile devin mai umane după intervenţiile sindicatelor

 

La fel, anul acesta, tocmai datorită poziţiei intransigente a CNSM, a rămas neschimbat cuantumul contribuţiilor pe care salariaţii trebuie să le plătească în fondurile de asigu­rare obligatorie de asistenţă medicală. Con­ducerea sindicatelor din ţară s-a împotrivit proiectului Ministerului Sănătăţii care pre­vedea majorarea primei de asigurare obli­gatorie de asistenţă medicală la 9%, adică cu 1% mai mult faţă de anul trecut.

Chiar dacă a avizat o bună parte din pro­iectele de acte legislative şi normative, CNSM nu s-a mulţumit cu acceptarea lor necondiţi­onată, ci a intervenit cu multiple propuneri de modificări, completări menite să contri­buie la îmbunătăţirea acestora. Intervenţiile experţilor sindicali s-au dovedit într-atât de raţionale, judicioase, încât autorii, autori­tăţile publice centrale nu au putut să nu ţină cont de acestea. Drept dovadă este faptul că intervenţiile CNSM, ce se conţin în cele 37 de proiecte de acte legislative şi normative avi­zate de către Confederaţie, au fost acceptate integral în 24 de cazuri, iar în alte 8 cazuri, parţial. La momentul de faţă, 5 proiecte cu propunerile CNSM se află în proces de de­finitivare.

De exemplu, CNSM a făcut cam 10 propu­neri la proiectul Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii nedeclarate, elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Acestea vizau majorarea salariului minim până la nivelul de 50-60% din cuan­tumul salariului mediu pe economie, înregis­trarea obligatorie a contractelor individuale de muncă la Inspectoratul de Stat al Muncii, creşterea pragului de venit neimpozabil şi altele, multe dintre care şi-au aflat locul în textul acestui program aprobat de Guvern.

 

Singura instituţie preocupată de apărarea drepturilor populaţiei

 

Mai mult ca atât, CNSM a atacat iniţia­tivele unor structuri ale administraţiei pub-lice centrale, prevederile unor acte legisla­tive şi normative care afectează protecţia social-economică a populaţiei ţării. În acest sens, pe parcursul anului trecut, Confede­raţia a depus 11 solicitări către Parlament, Guvern, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, drept urmare a unei scrisori adresate Parlamentului, a fost exclusă din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă şi alte presta­ţii de asigurări sociale prevederea care limi­ta dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului în cazul în care asiguratul îşi reia activitatea de muncă în condiţiile timpului de muncă parţial.

CNSM a solicitat printr-o scrisoare finan­ţarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire a salariaţilor din fondul mă­surilor de profilaxie a bugetului asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În semn de înţelegere a poziţiei sindicatelor, admi­nistraţia CNAM s-a arătat dispusă să coo­pereze cu CNSM pentru realizarea acestui proiect.

Din păcate, CNSM este nevoită uneori să manifeste multă răbdare şi insistenţă în re­laţiile cu structurile administraţiei publice centrale până îşi vede demersurile accepta­te. De altminteri, cum s-a întâmplat cu so­licitările CNSM adresate premierului şi spi-cherului, prin care se cerea suspendarea ur­gentă a unor prevederi a noii Legi privind serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare, care obligă consumatorii casnici să plătească pierderile suportate de „Apă–Canal”.

Din păcate, Guvernul nu a reacţionat nici­cum, iar Parlamentul s-a rezumat la un răs­puns superficial. Însă CNSM nu cedează şi va insista ca legea cu bucluc să fie revizuită. Astfel încât populaţia ţării să simtă că există în această ţară o forţă care-i apără drepturi­le, interesele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand