8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Pot spera că voi fi despăgubit sau nu?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Pot spera că voi fi despăgubit sau nu?

 

 

salarii

Foto: ombudsman.md

Am demisionat din funcţia deţinută, dar salariul nu mi-a fost achitat pentru ultimele două luni de lucru. M-am adresat de mai multe ori la administraţia între­prinderii, chiar şi în scris, dar de fiecare dată mi se spu­nea că nu sunt bani şi că trebuie să mai aştept. Au trecut deja patru luni şi am renunţat să mai aştept. Pot eu oare să-mi recuperez prin judecată salariul neachitat şi în ce mod pot pretinde la penalităţi pentru întârziere?

 

Aurel Crudu, mun. Chişinău

 

Cererea privind soluţionarea li­tigiului individual de muncă se de­pune în instanţa de judecată în ter­men de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiu­lui constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.

E important să cunoaşteţi că instanţa de judecată urmează să convoace părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărâre cu drept de atac conform Codului de procedură ci­vilă.

Prin cererea de chemare în ju­decată, puteţi solicita încasarea salariului neplătit şi prejudiciul cauzat, ca urmare a reţinerii plăţi­lor cuvenite după demisie, din ziua încetării raporturilor de muncă şi până la executarea obligaţiilor de plată de către angajator. Cerinţele pot fi formulate în temeiul art. 330 alin. (2) din Codul muncii.

Conform acestei prevederi legale, la reţinerea, din vina an­gajatorului, a plăţilor cuvenite salariatului în caz de eliberare, în conformitate cu art. 143, Codul muncii, acestuia i se plătesc supli­mentar, pentru fiecare zi de întâr­ziere, 0,1 la sută din suma neplăti­tă în termen.

În conformitate cu art. 243 din Codul de procedură civilă, instan­ţa judecătorească, pronunţând ho­tărârea de încasare a unei sume de bani, consemnează în dispozitiv, cu cifre şi litere, suma şi moneda în care se percepe şi dobânda de întârziere determinată conform art. 619 din Codul civil, pe care ur­mează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu exe­cută hotărârea în termen de 90 de zile de la data când aceasta a deve­nit definitivă.

Conform art. 24 din Codul de executare, la cererea creditorului, executorul judecătoresc calculează dobânzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întârzierea execu­tării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Sumele menţionate se calculează de la data la care ho­tărârea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare.

Prin urmare, penalitățile pre­văzute de art. 330 alin. (2) din Co­dul muncii pot fi calculate numai până la data la care hotărârea ju­decătorească va deveni definitivă. De la data la care hotărârea jude­cătorească va deveni definitivă şi până la data plăţii efective se vor aplica prevederile art. 243 din Co­dul de procedură civilă, şi art. 24 din Codul de executare potrivit textului expus mai sus.

De asemenea, formularea unei cereri de chemare în judecată pentru încasarea plăților salariale restante și a prejudiciului cauzat presupune existenţa vinei anga­jatorului, ca o condiţie obligatorie prevăzută de lege. O altă condiţie este ca cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberarea din serviciu să nu fie contestat. Se accentuează că dobânzile, pena­lităţile şi alte sume rezultate din întârzierea executării, conform prevederilor art. 243 din Codul de procedură civilă, şi art. 24 din Codul de executare, se încasează chiar şi în lipsa vinovăţiei angaja­torului.

Pornind de la cele expuse mai sus, menționăm că, acționând an­gajatorul în instanța de judecată, aveţi posibilitatea de a vă apăra drepturile lezate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand