4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Luăm lecţii de adaptare la normele UE de la colegii de peste Prut

Loading
Без рубрики Luăm lecţii de adaptare la normele UE de la colegii de peste Prut
Luăm lecţii de adaptare la normele UE de la colegii de peste Prut

 

 

cartel-alfa-cnsm-seminar

Foto: sindicate.md

Un grup de reprezentanţi ai sindicatelor de ramură şi conducători ai departamentelor Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în frunte cu Pe­tru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a participat, în perioada 5-6 decembrie curent, la un seminar privind instruirea ex­perţilor în domeniul protecţiei sociale, organizat la Pre­deal (județul Brașov) de către Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” din România.

 

Experienţa colegilor români ne înlesneşte drumul spre UE

 

Potrivit lui Petru Chiriac, prin derularea acestui seminar, care face parte din suita de acţiuni sti­pulate în Acordul de colaborare dintre CNSM şi Confederaţia Na­ţională Sindicală „Cartel ALFA”, încheiat în primăvara acestui an, s-a ţintit perfecţionarea aptitudi­nilor specialiștilor în domeniul protecţiei sociale, pornind de la tendinţele adaptării cadrului legal al Republicii Moldova la normele legislative ale Uniunii Europene în baza experienţei României, care deja este un stat membru al UE. El a remarcat că, dat fiind faptul că sindicatele din Moldova sunt implicate în procesul de re­alizare a prevederilor mai multor capitole din Acordul de asociere RM-UE, s-a găsit de cuviinţă de a lua cunoştinţă de acţiunile pe care le-au întreprins colegii din România în contextul preaderării ţării la comunitatea europeană, precum şi cu lista de priorităţi pe care şi-au stabilit-o sindicatele de peste Prut în contextul multiple­lor exigenţe care decurg din acor­dul de aderare la UE.

Îndeosebi, gazdele evenimen­tului s-au concentrat pe starea de lucruri, funcţionarea sistemu­lui de asigurări sociale de stat şi asigurări medicale, precum şi a sistemului de salarizare şi impo­zitare din România în contexul apartenenţei statului vecin la Uniunea Europeană.

În timp ce reprezentanţii sin­dicatelor din Moldova, precizează vicepreşedintele CNSM, s-au ară­tat interesaţi să cunoască în amă­nunte problemele, provocările cu care se confruntă în perioada de post-aderare la UE colegii lor din ţara vecină, cum au evoluat rela­ţiile dintre organizaţiile sindicale ramurale de peste Prut în contex­tul noilor realităţi, pentru a face faţă unor exigenţe sporite privind protecţia drepturilor, a intere­selor angajaţilor, cu ce s-au sol-dat eforturile depuse de respec­tivele structuri sindicale în acest sens.

 

Avem multe de învăţat

 

Petru Chiriac a evidenţiat că membrii delegaţiei CNSM au rămas mulţumiţi de seminarul organizat de colegii români, în primul rând, pentru faptul că nu doar sindicatele, ci şi admi­nistraţiile publice, agenţii eco­nomici se implică în acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai ale salariaţilor. El a menţionat că avem mult de învăţat din experienţa de peste Prut în ceea ce priveşte contrac­tele colective de muncă. Or, în Romania este o condiţie obliga­torie încheierea acestora la toate nivelurile.

Un alt exemplu pozitiv pe care ni-l dă statul vecin, mai preci­zează Petru Chiriac, îl reprezintă salariul minim unic pe ţară, spre deosebire de Republica Mol-dova, unde, practic, fiecare sec­tor al economiei naţionale îşi stabileşte propriul salariu mi­nim.

Dar, neîndoios, pe sindica­liştii moldoveni i-a impresionat modul reuşit în care omologii de peste Prut izbutesc să organi­zeze procesul de şcolarizare, de recrutare a viitorilor membri de sindicat, de creare a noilor orga­nizaţii sindicale. Sunt nişte prac­tici utile, mai ales astăzi, când în toată lumea se produce un recul al mişcării sindicaliste.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand