11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Continuă instruirea activului sindical interramural

Loading
Без рубрики Continuă instruirea activului sindical interramural
Continuă instruirea activului sindical interramural

 

 

seminar-cnsm

Foto: vocea.md

În perioada 18-21 noiem­brie curent, Institutul Mun­cii al Sindicatelor a fost gaz­dă pentru activul sindical din cadrul Consiliilor in­terramurale teritoriale ale sindicatelor din raioanele Ocniţa, Hânceşti, Călăraşi.

 

Sindicaliştii din aceste raioa­ne au participat la seminarele organizate în comun cu Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, scopul cărora a fost de a informa membrii CITS şi activul sindical despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea realizării drepturilor sindicale, protecţiei sociale şi economice ale salariaţilor, securitatea şi să­nătatea în muncă şi altele.

În cadrul seminarelor, Ion Preguza, şeful Departamentului juridic, a vorbit celor prezenţi despre mecanismele juridice pri-

vind realizarea drepturilor sin­dicale şi de muncă ale salariaţi­lor, respectarea şi transpunerea în practică a legislaţiei muncii, precum şi despre tendinţele de modificare a Codului muncii în contextul integrării în UE.

Despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea protecţi­ei sociale şi asigurarea unui trai decent salariaţilor, participarea sindicatelor la examinarea pro­blemelor ce ţin de relaţiile de munca şi drepturile salariaţilor a vorbit Ana Moldovanu, şefa De­partamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM.

Tamara Mirovschi, şefa De­partamentului organizare, edu­caţie şi informare al CNSM, le-a vorbit participanţilor la semina­re din raioanele Ocniţa şi Călă­raşi despre organizaţia sindicală primară activă, care este o con­diţie primordială a unui sindicat puternic. Planificarea activităţii sindicale, organizarea şi desfă­şurarea adunărilor membrilor de sindicat, a şedinţelor comitetelor sindicale, întocmirea proceselor verbale, precum şi alte chestiuni importante ale activităţii sindica­le au fost în centrul atenţiei sin­dicaliştilor în cadrul acţiunilor practice organizate la seminar.

Activiştii sindicali din raionul Hânceşti au luat cunoştinţă de modul de constituire, organiza­re şi funcţionare a Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, au fost familiarizați cu instrumentele privind informa­rea, consultarea, participarea şi sensibilizarea activului sindical în procesul de implementare a Legii privind securitatea şi să­nătatea în muncă. Tematica res-

pectivă a fost prezentată de că­tre Ion Vartic, inspector superi­or al Inspectoratului Muncii al CNSM.

Totodată, în cadrul acestor se­minare s-a menţionat despre im­portanţa Strategiei confederaţiei pentru anii 2012-2017, adoptată la Congresul II al CNSM, şi spri­jinul acordat de către Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova activului sindical inter­ramural în toate activităţile.

 

Petru GHERMAN

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand