7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie
Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie

 

 

drept-de-proprietate

Foto: urlopojcowski.info

În anul 2012 am divorțat de soție. De abia intenționez să solicit partajarea averii dobândite în timpul căs­niciei, însă deocamdată m-am ciocnit cu o astfel de problemă. Timp de doi ani am lipsit din țară și nu am cunoscut că fosta soție a dat cu chirie unul din apartamentele noastre, cumpărat în timpul căsnici­ei, unei firme a rudei sale, care a deschis în acesta un magazin de produse alimentare. Așvrea să cunosc dacă am dreptul la remunerație din chiria respecti­vă. Soția mi-a arătat contractul semnat de ea și ruda respectivă, în care este menționat că se dă în arendă în mod gratuit, deși eu cred că aceasta s-a făcut spe­cial pentru a ascunde veniturile de mine.

 

Radu Vulpe, or. Cahul

 

Potrivit art. 367 din Codul civil, fiecare dintre dvs., co­proprietari devălmași, precum sunteți, ca urmare a dobândi­rii apartamentului în timpul căsătoriei, aveți dreptul de a folosi bunul comun potrivit destinației acestuia, fără a limi­ta dreptul celuilalt coproprie­tar, dacă nu dispuneți de vreun contract care să prevadă altfel. Dacă, în urma folosirii, a fost schimbată destinația acestuia, atunci fiecare dintre copropri­etari este în drept să solicite repararea daunelor cauzate. Aceasta, deci, este una din me­todele de apărare a dreptului dvs.

Mijloacele de apărare a drep­turilor civile sunt enumerate în art. 11 din Codul civil și prevăd, printre altele: recunoașterea dreptului, restituirea situației anterioare încălcării dreptu­lui și suprimarea acțiunilor prin care se încalcă dreptul; recunoașterea nulității actului juridic; desființarea sau modi­ficarea raportului juridic; re­pararea prejudiciilor; încasarea clauzei penale; repararea pre­judiciului moral etc.

Așadar, din cele enunțate rezultă încălcarea dreptului de proprietate comună în de-vălmășie prin transmiterea bu­nului în locațiune fără acordul celuilalt proprietar. Contractul de locațiune și condițiile aces­tuia este expres reglementat de Codul civil. Astfel, art. 875 din Codul civil enunța că prin contractul de locațiune o parte (locator) se obligă să dea celei­lalte părți (locatar) un bun de­terminat individual în folosință temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie. Din aceas­tă normă rezultă că nu putea fi transmis imobilul în locațiune în mod gratuit, contractul de locațiune fiind unul oneros. În altă ordine de idei, celălalt coproprietar nu se poate es­chiva în baza unei clauze abu­zive inserate in contract de la repararea prejudiciului pentru folosirea păguboasă a bunului coproprietate în devălmășie.

Această lacună poate fi re­parată prin efectuarea unei ex­pertize sau constatări tehnico-științifice, sau a unui raport de evaluare, prin care să fie stabi­lită mărimea chiriei cu referire la imobilul în cauză.

O astfel de probă poate fi pusă la baza negocierilor în­tre dvs., iar în caz de eșec, este posibilă rezolvarea problemei prin intermediul unei acțiuni judiciare care se va înainta la locul aflării imobilului.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand