11 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Şcoala profesională nr. 7 din capitală – 35 de ani de activitate

Loading
Varia Şcoala profesională nr. 7 din capitală – 35 de ani de activitate
Şcoala profesională nr. 7 din capitală – 35 de ani de activitate

 

 

scoala-profesionala-nr-7

Foto: vocea.md

Şcoala profesională nr.7 din ca­pitală îşi serbează azi hramul. Fondată în 1979, instituţia pre­găteşte muncitori calificaţi în domeniul construcţiilor la speci­alităţi care sunt printre cele mai solicitate pe piaţa muncii.

 

Directorul şcolii, Alexandru Ciobanu, spune că unul dintre obiectivele acestei in­stituţii este să fie mereu flexibilă la cerin­ţele pieţei. „Meseriile care devin mai puţin relevante nu se mai bucură de cerere şi sunt înlocuite treptat de specialităţi noi”, a specificat directorul.

În anul curent de studii, la această şcoa­lă au fost înmatriculaţi pentru prima dată elevi la specialitatea de fierar–betonist, care este solicitată de angajatori şi bine re­munerată. Anterior, au mai fost introduse meseriile de lăcătuş–instalator de tehnică sanitară şi lăcătuş–electrician în construc­ţie.

La finele anului trecut de studii, şcoala a fost absolvită de peste 150 de elevi care au însuşit una din cele 10 meserii, inclusiv de zugrav, placator cu plăci, tâmplar, tencui­tor, electrician în construcţie, sudor.

Alexandru Ciobanu speră că, odată cu implementarea noii strategii de dezvolta­re a învăţământului profesional secundar, şcoala va căpăta mai multă independenţă în pregătirea muncitorilor.

În prezent, sunt elaborate standardele profesionale în construcţii, iar o parte din­tre profesorii instituţiei în cauză participă la întocmirea cadrului de calificări profesi­onale.

„Ne bucură că sindicatele au o poziţie ac­tivă, în special, în elaborarea standardelor ocupaţionale. Acestea ne vor ajuta să ştim ce va include fişa de post a unui muncitor de la întreprindere şi ce trebuie să poată oferi absolvenţii noştri la angajare”, a re­marcat directorul Şcolii profesionale nr. 7.

În acelaşi timp, cadrele didactice de la Şcoala profesională nr. 7 participă la pro­grame de formare profesională continuă, realizate de Universitatea Tehnică din Mol­dova, unde au posibilitatea de a însuşi noi metode de predare, de planificare şi orga­nizare a cursurilor.

Un rol important în modernizarea şcolii îl joacă participarea acesteia în proiectele implementate în ţara noastră de Funda­ţia „Liechtenstein Development Service” (LED) în parteneriat cu Ministerul Educa­ţiei.

Nu mai puţin semnificativă pentru pro­cesul de pregătire a muncitorilor calificaţi este şi colaborarea cu agenţii economici. În prezent, această şcoală desfăşoară o con-lucrare fructuoasă cu o parte dintre cele mai avansate întreprinderi din construcţii.

Astfel, compania Supraten a donat şco­lii, la începutul acestui an şcolar, materiale de construcţie de ultimă oră în valoare de aproape 35 de mii de lei, pentru instruirea elevilor. Aceeaşi întreprindere desfăşoară în laboratoarele sale programe de formare continuă, la care participă şi maiştrii Şcolii profesionale nr.7. Cu o altă companie exis­tă o conlucrare fructuoasă legată de efectu­area practicii de producere a elevilor.

Directorul adjunct Valentin Juc, preşe­dintele comitetului sindical al Şcolii profe­sionale nr.7, a menţionat că este absolvent al instituţiei la care activează în prezent. În opinia sa, şcoala dispune de toate condiţi­ile necesare pentru a pregăti muncitori ca­lificaţi, inclusiv de ateliere pentru instruire practică bine dotate şi profesori cu experi­enţă.

„În ultimii doi ani, organizaţia noastră sindicală este afiliată la Federaţia „Sindi­cons”, ceea ce ne permite să stabilim le­gături mai strânse cu agenţii economici, să avem acces la consultanţă profesionistă în diferite probleme. De curând, am iniţiat negocierea unui nou contract colectiv de muncă”, a accentuat Valentin Juc.

Gheorghe Carcea este maistru superior tâmplar şi a participat chiar şi la lucrările de construcţie a Şcolii profesionale nr.7, iar de la darea ei în folosință a activat doar în această instituţie.

La început, aici învăţau 16 grupe a câte 30 de elevi. Acum, sunt 24 de grupe în care studiază câte cel mult 25 de elevi. Pe lân­gă instruirea teoretică, viitorii meseriaşi au parte şi de pregătire practică, mai întâi, în atelierele instituţiei, iar apoi la între­prinderi, unde câştigă şi ceva bani. Iniţial, concomitent cu studiile, ei obţineau de­prinderile practice direct pe şantierele de construcţie.

Gheorghe Carcea susţine că acum, în do­meniul construcţiilor, cererea de lucrători depăşeşte cu mult oferta de specialişti cali­ficaţi. De asemenea, unii dintre absolvenţii şcolii pleacă să muncească peste hotare, dar o bună parte lucrează în ţara noastră.

„Noi ţinem legătura cu dânşii, ei vin la întâlnirile cu absolvenţii, chiar şi cei din primele promoţii”, a subliniat veteranul.

 

scoala-profesionala-nr-7--2

Foto: vocea.md

 

Celor care absolvesc această şcoală le sunt atribuite categorii de calificare, de obicei, doi, trei sau patru, în funcţie de rezultatele obţinute în timpul studiilor şi al practicii la întreprinderi. Cei mai mulţi obţin categoria trei şi sunt în stare să înde­plinească toate lucrările prevăzute de pro­gramul de studii. În funcţie de calificare, absolvenţii pot să muncească prin oraşe şi sate, iar lucrul lor a fost întotdeauna soli­citat şi apreciat, a concluzionat Gheorghe Carcea.

Potrivit lui Nicolae Griţco, director ad­junct pentru instruire, Şcolii profesionale nr.7 îi aparţine iniţiativa organizării unor olimpiade la obiectele de cultură generală pentru elevii celor 10 instituţii de învăţă­mânt profesional secundar din capitală. În acest an, concursul va fi organizat pentru a treia oară, iar la ediţiile anterioare, elevii şcolii respective au obţinut rezultate noto­rii.

Reprezentanţii acestei şcoli sunt şi ini­ţiatori ai unor întruniri metodice pentru profesori, desfăşurate cu participarea specialiștilor de la Ministerul Educaţiei. Anul acesta, urmează a fi organizat, în pre­mieră, şi un concurs al celui mai bun pro­fesor la obiectele de cultură generală din şcolile profesionale municipale.

Şcoala dispune de echipament didactic modern, inclusiv de o tablă interactivă, care permite ca multe lecţii să fie desfă­şurate în format electronic. Instituţia are însă şi o problemă legată de asigurarea cu manuale, care ar putea fi soluţionată prin donarea acestora de către instituţiile de în­văţământ preuniversitare, care în acest an nu şi-au putut completa grupele liceale.

Liliana Cuiban, vicedirector pentru edu­caţie, spune că o activitate de bază a şcolii, desfăşurată pe parcursul întregii perioade de studii, este ghidarea în carieră a elevi­lor.

„Noi îi ajutăm să-şi facă planuri pentru viitor. Deoarece mulţi elevi au o reuşită bună, 40 la sută dintre absolvenţii noştri îşi continuă studiile la colegii şi instituţii de învăţământ superior. Mulţi preferă şi să se încadreze în muncă”, a constatat Liliana Cuiban.

Cristin Butacu este din Bahmut, Călă­raşi, şi vrea să devină montator de utilaj şi sisteme tehnico-sanitare. „La această şcoală a învăţat şi tatăl meu. El m-a sfătuit ce meserie să aleg. Vreau să am un loc de muncă sigur, pe toată viaţa, să-mi pot în­treţine familia”.

Victoria Coval din Nimoreni, Ialoveni, este singura fată care învaţă la această şcoală.

„Eram acasă şi îi urmăream pe lucrăto­rii care făceau reparaţie. Mi-a plăcut şi am hotărât să învăţ meseria de zugrav. Ştiu că, peste un an, voi putea să muncesc la adă­post şi cu un salariu bun”.

Vladimir Botnari din Ţipala, Ialoveni, e în anul trei la specialitatea lăcătuş electri­cian în construcţii. „Nu m-am gândit încă unde o să mă angajez, dar cred că e o mese­rie bună. Nu demult, am luat premiul mare la olimpiada de informatică şi sunt satisfă­cut de nivelul de pregătire pe care mi-l ofe­ră această şcoală”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand