7 decembrie 2023
Chisinau
Auto

Greşeli de alimentare

Loading
Auto Greşeli de alimentare
Greşeli de alimentare

 

 

alimentare-cu-combustibil

Foto: tmpress.ro

Când alimentăm la staţia de benzină pu­tem turna din gre­şeală benzină într-un rezervor de motorină sau invers. Ce se în­tâmplă atunci?

 

Benzină în motorină

 

Dacă motorul diesel este de tip vechi, cu in­jecţie indirectă, turnarea unei cantităţi mici de ben­zină în motorină (într-un procent mai mic de 20%) nu va avea urmări nega­tive. Pe vremuri, exista chiar o metodă oficială de îmbunătăţire a calităţilor motorinei la frig (scăde­rea punctului de congela­re, mărirea fluidităţii şi a pompabilităţii) prin „bo­tezarea” ei cu benzină.

Dar creşterea cantităţii de benzină în motorină peste procentele aminti­te era şi atunci interzisă fiindcă producea griparea pompelor de injecţie şi a injectoarelor, nemaiper­miţând ungerea lor cores­punzătoare

Vremurile acelea au trecut, iar motoarele die­sel moderne, cu instalaţii de injecţie performante, ultrasofisticate, fac „aler­gie” la cea mai mică can­titate de benzină prezentă în motorina din rezervor. Chiar şi un procent de impurificare de 1-2% in­trodus într-un motor cu injecţie common rail, poate produce distrugeri iremediabile. Injectoare­le se blochează în poziţia deschis şi motorina, la presiunile de 1500-1900 bari, va lua foc mai repe­de şi va produce explo­zia în capul pistoanelor aproape instantaneu.

 

Ce este de făcut?

 

Dacă am introdus ben­zină în rezervorul cu mo­torină trebuie să oprim alimentarea, să nu mai pornim motorul şi să go­lim complet rezervorul. Uşor de zis, dar cam greu de făcut fiindcă rezervoa­rele, în general, nu au bu­şoane de golire.

Soluţia este deplasarea la un atelier service pen­tru golirea (sau demonta­rea şi golirea) rezervoru­lui. Operaţiunea este mai costisitoare, dar este sin­gura care ne poate salva motorul de la distrugere.

 

Motorină în benzină

 

La unele staţii diame­trele de alimentare dife­rite ale pistoalelor de la pompă nu ne permit să turnăm motorină în re­zervorul de benzină, dar la altele diametrele nu di­feră şi se poate face uşor această greşeală.

 

Urmări

 

După introducerea motorinei în benzină se vor observa imediat disfunc­ţionalităţile. Motorul nu se va mai accelera co­rect, se va supraîncălzi şi va scoate fum negru pe eşapament. Va trebui în­locuită benzina, curăţată instalaţia de alimentare, înlocuite bujiile. La maşi­nile cu injecţie şi cataliza­tor, această greşeală poa­te avea consecinţe mult mai grave.

Dacă veţi observa ime­diat după alimentare că aţi greşit şi parametrii de funcţionare ai motorului s-au înrăutăţit brusc, tre­buie să goliţi imediat re­zervorul şi să-l alimentaţi corect cu benzină. Trebu­ie să vă uitaţi cu atenţie şi la omul cu pistolul de alimentare de la pompă căci de multe ori chiar şi el poate comite greşelile de mai sus.

 

 

 

 

Ошибки при заправке

 

Заправляя машину топливом на автоза­правочной станции можно по ошибке за­лить бензин в бак для солярки и наоборот. Чем это чревато?

 

Бензин в солярке

 

Если у вас дизельный мотор старого типа, то есть без прямого вспрыс­кивания, то небольшое ко­личество бензина подме­шанного в солярку (менее 20%) не будет иметь отри­цательных последствий. Ранее даже существовал официальный метод улуч­шения солярки в холодное время (понижение точки замерзания, повышение текучести и прокачивае­мости) путем ее смешива­ния с бензином.

Однако превышение указанных процентов ко­личества бензина в соляр­ке было и тогда запреще­но, так как это могло при­вести к заклиниванию ин­жекторных насосов и ин­жекторов, что не позволя­ло осуществлять должное их смазывание.

Те времена давно про­шли, а новые дизельные двигатели, с современ­ными и сложными уста­новками подачи топлива, «аллергичны» к даже са­мому маленькому коли­честву бензина в солярке.

Даже 1-2% загрязнений в дизельном двигателе common rail может при­вести к непоправимым по­ломкам. Инжекторы бло­кируются в открытой по­зиции и солярка, под дав­лением 1500-1900 бар, мо­жет быстрее возгореться, что незамедлительно при­ведет к взрыву верхней части поршней.

 

Что делать?

 

Если вы залили бен­зин в резервуар с соляр­кой, нужно остановить за­правку, не заводить двига­тель и полностью опорож­нить бак. Сказать легко, а вот сделать не очень-то, поскольку у резервуаров не предусмотрено вылива­ние жидкости.

Выход один – отпра­виться в автосервис и там опорожнить бак (либо снять его и опорожнить). Это решение более доро­гостоящее, однако по-дру­гому не спасти двигатель.

 

Солярка в бензине

 

На некоторых АЗС раз­ные диаметры заправоч­ных пистолетов просто не позволяют залить соляр­ку в бензобак, однако на других диаметры всех пис­толетов одинаковые, поэ­тому допустить такую оп­лошность можно легко.

 

Последствия

 

Как только залили со­лярку в бензин, сразу же заметите неполадки в ра­боте двигателя. Он перестанет правильно уско-ряться, начнет перегре­ваться, а через выхлоп­ную трубу повалит чер­ный дым. Придется за­менить бензин, прочис­тить заправочную уста­новку, заменить свечи за­жигания. На автомобилях с инжектором и катализа­тором такая оплошность чревата более серьезными последствиями.

Если сразу же после за­правки заметили допу­щенный промах, а пара­метры работы двигателя резко ухудшились, следует незамедлительно опорож­нить бак и правильно за­править его бензином.

Нужно внимательно следить за служащим ав­тозаправки, ведь нередко именно он может допус­тить описанные выше ошибки.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand