8 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Tong Mingtao: „Sindicatele – un important pilon social al puterii de stat”

Loading
Dialoguri Tong Mingtao: „Sindicatele – un important pilon social al puterii de stat”
Tong Mingtao: „Sindicatele – un important pilon social al puterii de stat”

 

 

tong-mingtao

Foto: delfi.lt

Interviu cu Tong Mingtao, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în R. Moldova

 

– Ce reprezintă sindicate­le în China?

– Sindicatele chineze sunt organizaţii de masă ale munci­torilor, la care angajaţii aderă în mod benevol. Acestea reprezin­tă puntea de legătură cu masele populare şi un important pilon social al puterii de stat. Totoda­tă, ele reprezintă şi apără inte­resele membrilor sindicatelor şi ale angajaţilor. Organul suprem de conducere al sindicatelor chineze este Adunarea Repre­zentanţilor Sindicatelor şi Co­mitetul Executiv al Federaţiei Sindicatelor din întreaga Chină (FSC), ales de aceasta. Federa­ţia Sindicatelor din China este organul de conducere al federa­ţiilor sindicale locale şi al orga­nizaţiilor naţionale ale diverse­lor uniuni industriale.

– Care este rolul sindica­telor chineze în societate, în stat?

– Obligaţia principală a sin­dicatelor chineze este apărarea drepturilor şi intereselor legale ale lucrătorilor. Rolul de bază ale acestora ar fi, în primul rând, mobilizarea şi încurajarea angajaţilor să participe activ la procesul de edificare şi reforma­re în scopul realizării obiective­lor economice şi sociale trasate. Totodată, acestea antrenează angajaţii în actul de guverna­re a statului şi în viaţa socială, precum şi în gestionarea demo­cratică a întreprinderilor, insti­tuţiilor şi organizaţiilor; educă colaboratorii în spiritul perfec­ţionării permanente a calităţilor morale şi spirituale, precum şi ridicării nivelului de știință şi cultură. De asemenea, sindica­tele urmăresc ca angajații să de­vină un detașament format din muncitori şi funcţionari de stat dotați cu cele mai înalte calități umane: cultură, ideal, etică și disciplină.

 

g_dialoguri

1 octombrie – Ziua naţională a Republicii Populare Chineze

 

În al doilea rând, antrena­te în procesul de dezvoltare a economiei socialiste de piaţă şi apărare a drepturilor politice ale muncitorilor şi funcţionarilor, sindicatele chineze protejează drepturile de muncă şi intere­sele materiale şi culturale ale muncitorilor şi funcţionarilor, participă la coordonarea relaţi­ilor de muncă şi reglementarea conflictelor sociale, încearcă să impulsioneze dezvoltarea eco­nomică şi stabilitatea durabilă a societății.

În al treilea rând, sindicatele trebuie să susţină guvernul în activitatea desfăşurată şi să joa­ce un rol important în procesul de participare democratică şi control social în conformitate cu legea.

În al patrulea rând, sindica­tele chineze susţin organele ad­ministrative ale întreprinderilor şi ale instituţiilor în procesul de administrare; organizează, mobilizează personalul la par­ticipare democratică şi procesul de control, creează structuri de consultanţă pentru muncitori şi funcţionari în vederea apărării drepturilor şi intereselor lor; în­curajează entuziasmul acestora spre dezvoltarea întreprinderi­lor şi instituţiilor.

– Cum este organizată ac­tivitatea sindicatelor la nivel local şi de ţară?

– Sindicatele chineze coor­donează activitatea întreprin­derilor industriale cu cea a gu­vernelor locale, astfel asigurând centralismul democratic. Diver­se ramuri de producere creea­ză organizaţii sindicale la nivel central și local. Federaţiile sin­dicale locale, atât din provincii, cât şi din raioanele autonome, oraşele de subordonare centra­lă, dar şi din alte oraşe şi judeţe, sunt organe de conducere ale sindicatelor întreprinderilor din ramurile industriale şi ale sindi­catelor locale.

Sindicatele chineze promo­vează o politică democratică, păstrând relaţii strânse cu mem­brii de sindicate şi desfăşoa-ră activitatea sindicală cu su­portul lor.

Organele sindicale de condu­cere de toate nivelele trebuie să se concentreze pe susţinerea ac­tivităţii organizaţiilor primare, să servească interesele lor şi ale membrilor acestora în scopul ridicării vitalităţii organizaţiilor sindicale ierarhic inferioare în­tru transformarea sindicatelor în „Casa angajaţilor” și „Casa părintească a salariaților”.

Sindicatele chineze acordă o atenţie deosebită consolidării şi dezvoltării coeziunii dintre muncitori şi ţărani, menţinând frontul politic unic și patriotic, în acelaşi timp stimulând marea uniune a tuturor popoarelor din ţară, inclusiv a compatrioţilor din raioanele administrative cu statut special Hong Kong și Macao, compatrioților tai­wanezi, dar şi a emigranților, compatrioții chinezi de peste hotare, contribuind la unirea, prosperarea patriei.

– Care sunt realizările sindicatelor chineze în ceea ce privește apăra-rea intereselor oameni­lor muncii din China?

– O să vă povestesc despre ac­tivitatea concretă a sindicatelor chineze pe parcursul ultimilor cinci ani. În primul rând, sin­dicatele chineze au contribuit la implicarea activă a muncitori­lor şi funcţionarilor în procesul de modernizare socialistă prin organizarea şi desfăşurarea la nivel local a diverselor întreceri de muncă între colective, au re­acţionat în cel mai activ mod la presiunile și șocul crizei finan­ciare internaţionale, acționând ferm cu pași comuni prin acţi­uni coordonate de anvergură, au organizat şi antrenat mun­citorii în realizarea proiectelor-cheie, în lupta împotriva cala­mităţilor naturale, precum şi promovarea reformei, inovării şi dezvoltării întreprinderilor, contribuind astfel la dezvolta­rea stabilă şi rapidă a economi­ei naționale.

În al doilea rând, sindicatele chineze au educat şi contribuit la perfecţionarea calității mase­lor largi de muncitori şi au dez­voltat caracterul progresist al clasei muncitoare. Realizând un program de educație morală și de acțiuni cu caracter juridico-educațional al sindicatelor, au stimulat muncitorii și funcțio-narii să se implice în domeniul cultural-educațional și înălţa­rea de întreprinderi. La fel, sin­dicatele au promovat sporirea nivelului de calitate și calificare a muncitorilor și funcționarilor din toată țara. Au organizat pentru ei concursuri de testare a capacităților și a gradului de pregătire tehnică, concursuri de inovații tehnice etc. Grație acestui fapt, sindicatele joacă şi rolul de „școală” și platformă de pregătire.

În al treilea rând, s-a activizat vizibil procesul de consolidare și dezvoltare a organizațiilor sindicale. Către sfârșitul lu­nii iunie 2013, în China erau două milioane 665 de mii de organizații sindicale primare, care includeau șase milioane 378 de mii de organizații de bază. Astfel, 81,1% dintre mun­citori și funcționari au aderat la sindicate. Numărul total al membrilor de sindicate a atins 280 de milioane de persoane, dintre care muncitorii migranți cu reședință în mediul rural au constituit 105 milioane de per­soane. În comparație cu indica­torul înregistrat acum cinci ani, creșterea medie a fost de 14 mi­lioane 485 de mii de persoane pe an.

În al patrulea rând, sindica­tele s-au implicat tot mai mult în elaborarea actelor legislative și în implementarea lor, con­tribuind astfel la realizarea și perfecționarea permanentă a legislației muncii.

În acelaşi timp, sindicatele au stabilit relații de cooperare cu forul legislativ, contribuind și participând la activitatea de perfecționare și implementare legislativă. Au mobilizat mun­citorii și funcționarii să vină cu propuneri asupra proiectelor de legi de bază, au prezentat foru­lui legislativ revendicările mun­citorilor, încercând să protejeze interesele angajaților; au parti­cipat la activitățile Adunărilor Naţionale ale Reprezentanţilor Poporului de toate nivelurile pentru a verifica cum este res­pectată legislația. Au exercitat controlul asupra activității Gu­vernului și au efectuat vizite cu titlu de inspecţii ale Consiliului Național Politic Consultativ, au contribuit la soluționarea pro­blemelor stringente în procesul de implementare a legilor.

 

bumacov-china

Foto: gov.md

 

În al cincilea rând, au stabilit relații armonioase de muncă, au contribuit la realizarea drep­turilor și a intereselor muncitorilor, la dezvoltarea între­prinderilor și stabilitatea so­cială. Sindicatele au eficienti­zat mecanismele tripartite ale ședințelor comune și de coor­donare a relațiilor de muncă dintre sindicate, Guvern, astfel încât contractul de muncă și contractul colectiv, dar și reu­niunile reprezentanților munci­torilor și funcționarilor, să aibă un rol important; au ameliorat și perfecționat mecanismul de prevenire a contradicțiilor de muncă și de reglementare a acestora, contribuind la stabi­litatea relațiilor de muncă în general.

În al șaselea rând, s-a extins activitatea de apărare a dreptu­rilor și de susținere a muncito­rilor și funcționarilor, ceea ce a permis altor categorii sociale să beneficieze de rezultatele dez­voltării economice și sociale. În acest context, sindicatele au contribuit la promovarea unei politici active de ocupare a forței de muncă, au extins rețelele de angajare și au oferit muncito­rilor și funcționarilor suport în domeniul antreprenoriatului individual, sporind în acest fel gradul și calitatea lor de angaja­re. De asemenea, au implemen­tat la întreprinderi un sistem de consultări colective la capitolul retribuția muncii, contribuind la crearea unui mecanism de creștere eficientă a salariilor; au majorat salariile muncitori­lor și funcționarilor, aducându-şi obolul la soluționarea proble­mei restanțelor salariale. S-au implicat în elaborarea politicii de asistență socială și control, căutând pe această cale să asi­gure includerea tuturor munci­torilor și funcționarilor în siste­mul de asistență socială. Au fost intensificate activitățile la capi­tolul protecția muncii și de apă­rare a drepturilor și intereselor muncitorilor și funcționarilor în domeniul sănătății și siguranței vieții. La fel, sindicatele au ameliorat rețelele de suport, au extins sursele de finanțare, au eficientizat sprijinul acordat, îmbogățind conținutul acestuia, au consolidat asistența juridică, astfel încât asistenţa socială să fie oferită în mod regulat și pe termen lung.

În ultimii cinci ani, numărul de familii nevoiașe ale muncito­rilor și funcționarilor vizitate de către sindicatele din China s-a ridicat la 41,898 milioane, iar al celor care beneficiază de aju­toare a ajuns la 38,10 milioane de persoane.

În al șaptelea rând, sindica­tele din China au extins în con­tinuare relațiile externe și și–au sporit influența internațională, intensificând schimburile și contactele cu toate țările. În pre­zent, sindicatele stabilesc relații de prietenie și cooperare cu multe țări, regiuni și organizații sindicale internaționale.

– Se poate vorbi de un anumit nivel de autorita­te a Sindicatelor chineze în rândurile populației?

– Sindicatele din China con­cep crearea unor relații socialis­te armonioase de muncă drept o misiune glorioasă, o răspun­dere importantă. Ele apreciază că munca eficientă și îndeplini­tă din tot sufletul pentru mun­citori și funcționari reprezintă punctul de pornire și finalita­tea întregii activități. Sindica­tele și-au trasat următoarele deziderate: „idei reale, acțiuni pragmatice și efect real”, când e vorba de interesele muncito­rilor și funcționarilor, acestea reprezintă cel mai important lucru.

Sindicatele din China dezvol­tă permanent diferite mecanis­me de tipul „în momente difici­le apelați la sindicate”, îi ajută pe muncitori și funcționari să-și sporească nivelul de conștiință privind apărarea drepturilor proprii și cel al eficienței ser­viciilor, propunându-şi să facă munca cât mai decentă și mai plăcută, să contribuie la dezvol­tarea multilaterală a muncitori­lor și funcționarilor.

Așadar, putem spune cu mândrie că sindicatele din Chi­na muncesc cu multă abnegație în interesul angajaților. Acestea au ajutat foarte mult muncitorii și funcționarii să-și soluționeze problemele dificile. Grație aces-tui fapt, a crescut nivelul de bunăstare al muncitorilor și funcționarilor, a sporit echitatea socială. Totodată, s-au ame­liorat relațiile socialiste armonioase de muncă. Astfel, sindi­catele din China au ajuns să se bucure de apreciere înaltă din partea membrilor și a oameni­lor simpli.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand