27 februarie 2024
Chisinau
Economie

Noi acte normative privind regimul de comerţ liber cu statele comunitare

Loading
Economie Noi acte normative privind regimul de comerţ liber cu statele comunitare
Noi acte normative privind regimul de comerţ liber cu statele comunitare

 

 

fructe-legume-moldova

Foto: gov.md

Două acte normative menite să faciliteze exportul de mărfuri moldoveneşti pe piaţa Uniunii Europene au fost aprobate, recent, de Guvern. Documentele stabilesc regulile de punere în aplicare a Acordului de Aso­ciere a Republicii Moldova la Uniunea Eu­ropeană, în partea ce ţine de regimul de co­merţ liber cu statele comunitare.

 

Este vorba de Regulamentul privind administra­rea contingentelor tarifare la importul şi exportul de mărfuri şi Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al cer­tificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Primul va asigura acces în regim preferenţial pen­tru mărfurile moldoveneşti pe piaţa comunitară. Re­gulamentul în cauză conţine prevederi ce vor duce la o mai bună transparenţă a exporturilor.

Astfel, asigurarea evidenţei cantitative a contin­gentelor tarifare în mod electronic va reduce riscul de eschivare de la plăţile vamale, iar publicarea da­telor privind cantităţile disponibile pentru import în regim on-line va asigura oportunităţi egale pentru antreprenorii care desfăşoară activitate economică în afara ţării.

Potrivit hotărârii Guvernului, Serviciul Vamal este abilitat cu funcţia de gestionare a contingente­lor tarifare pentru importul și exportul de mărfuri. Totodată, autorizaţiile pentru importul și exportul anumitor grupuri de mărfuri specificate în regula­ment sunt eliberate de Camera de Licenţiere.

Cel de-al doilea document stabileşte cadrul nor­mativ al aplicării şi funcţionării procedurii de auten­tificare şi eliberare de către organele vamale ale ţării noastre a certificatelor de origine a mărfurilor, pre­cum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de certificate de origine preferenţiale.

Preşedintele „Agroindsind”, Sergiu Bernevec, a apreciat că noua reglementare este una benefică. Aceasta va permite să fie efectuate exporturi fără taxe vamale, iar principiul de obţinere a cotelor pre­ferenţiale este simplu: le primeşte cel care depune primul cererea.

Totodată, pentru a putea exporta în UE conform cotelor, agenţii economici vor trebui să-şi înregistre­ze volumele de producţie. Astfel, vor fi contabilizate şi produsele, dar şi veniturile şi va exista o anumită ordine.

Totuşi, ar fi fost mai bine dacă nu ar fi existat aceste cote, adică volumele de producţie exportate nu ar fi fost limitate, a concluzionat preşedintele „Agroindsind”.

 

 

Нормативные акты о режиме свободной торговли со странами ЕС

 

Правительство приняло недавно два нормативных акта, призванных упростить экспорт молдавской продукции на рынок Европейского союза. Документы устанавливают правила применения Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ в том, что касается режима свободной торговли с государствами Евросоюза.

 

Речь идет о Регламенте о введении тарифных квот на ввоз/вывоз товаров в/из Молдовы и Рег­ламенте о дополнении, заверении, выдаче и после­дующем контроле сертификатов льготного проис­хождения товаров.

Первый Регламент обеспечит доступ молдавс­ких товаров на рынок ЕС в преференциальном ре­жиме. Он также содержит положения, которые бу­дут способствовать повышению транспарентности экспорта.

Таким образом, обеспечение количественного учета тарифных квот в электронном виде снизит риск уклонения от уплаты таможенных платежей, а публикация данных по количеству импорта в ре­жиме он-лайн обеспечит равные возможности для предпринимателей, ведущих экономическую де­ятельность за рубежом.

Согласно решению правительства, Таможенная служба наделена функцией управления тарифны­ми квотами для импорта и экспорта товаров. В то же время, разрешения на импорт и экспорт для оп­ределенных групп товаров, указанных в Регламен­те, выдаются Лицензионной палатой.

Второй документ устанавливает нормативные рамки применения и функционирования процеду­ры заверения и выдачи молдавскими таможенны­ми органами сертификатов происхождения това­ров, а также условия, которые должны быть выпол­нены заявителями на сертификаты льготного про­исхождения товаров на экспорт.

Председатель «Agroindsind» Серджиу Берневек положительно расценил принятие данных норма­тивных актов. Это позволит осуществлять экспорт без таможенных пошлин, а принцип получения преференциальных квот прост: получает тот, кто первый подает заявку.

В то же время для экспорта в ЕС согласно кво­там, экономические агенты должны будут зарегис­трировать производственные объемы. Так, будет учитываться не только объем товаров, но также и доходы, что позволит навести определенный поря­док.

Вместе е тем, было бы лучше, если бы данных квот вообще не существовало, то есть объемы эк­спорта товаров не были ограничены, отметил в заключение председатель «Agroindsind».

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand