7 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Facilităţi fiscale pentru consolidarea sănătăţii populaţiei

Loading
Economie Facilităţi fiscale pentru consolidarea sănătăţii populaţiei
Facilităţi fiscale pentru consolidarea sănătăţii populaţiei

 

 

facilitati-fiscale

Foto: scutaru.ro

Acum doi ani, aflându-mă în China, la un seminar organi­zat de guvernul acestei ţări, mai mulţi demnitari locali au evidenţiat că a doua cea mai puternică economie din lume se confruntă cu două probleme mari: corupţia şi diferenţe­le zdrobitoare dintre bogaţi şi săraci. De bună seamă, după izbucnirea crizei mondiale, statul cu cea mai numeroasă populaţie de pe glob a devenit liderul creşterii economice mondiale, cu un ritm mediu anual de 10 procente.

 

Însă, din păcate, saltul economic gigantic nu a adus decât îmbogăţirea exagerată doar a unui număr infim de locuitori ai ţării, în mare parte funcţionari şi demnitari publici, ban­cheri. Restul populaţiei ţării, care numără peste 1 miliard 300 de mili­oane de locuitori, în tot acest timp a lunecat pe toboganul sărăciei.

 

g_economie

Temperarea avansului economic de dragul creşterii veniturilor populaţiei, creării locurilor de muncă

 

Actuala putere, care s-a instalat acum un an şi ceva, a decis să schim­be macazul. Ea s-a concentrat pe temperarea ritmului de creştere eco­nomică, iar în schimb, s-a orientat spre sporirea ponderii cheltuielilor de consum în produsul intern al ţă­rii. Îndeosebi, guvernul chinez caută să stimuleze pe toate căile asigurările medicale. În opinia mai multor ex­perţi locali, internaţionali, suplimen­tarea cheltuielilor de consum va con­tribui la ridicarea nivelului de trai al clasei mijlocii. Accelerarea ritmului de creştere a cheltuielilor va genera o ofertă sporită în măsură să inducă încetinirea economică spre crearea de locuri de muncă pentru milioane de chinezi, care părăsesc sectorul agricol sau care absolvesc facultatea.

Sistemul guvernamental universal de asigurări medicale de abia începe să fie implementat, în timp ce me­dicina privată nu este pe buzunarul majorităţii populaţiei ţării. De ace­ea, gospodăriile casnice sunt silite să acumuleze sume mari de bani ca să dispună de mijloacele financiare ne­cesare în cazul unei eventuale inter­nări în vreo instituţie medicală. Însă acumularea cotizaţiilor nesemnifi­cative ale persoanelor fizice sau ale angajatorilor, din care vor fi plătite ulterior cheltuielile uriaşe pentru în­grijiri medicale costisitoare, va per­mite asigurărilor private de sănătate să facă inutile asemenea economii exagerate. Deci, încurajând procu­rarea poliţelor de asigurare medica­lă de către salariaţi sau angajatori, guvernul chinez poate să contribuie la reducerea nivelului economiilor gospodăriilor casnice. Persoanele cu poliţe de asigurare medicală sunt avantajate, deoarece nu se confruntă cu riscul unor eventuale plăţi uriaşe pentru îngrijiri medicale şi vor putea să cheltuiască mai mulţi bani pentru alte necesităţi vitale.

Cel mai eficient mod de încurajare a procurărilor de poliţe de asigurare medicală este excluderea contribu­ţiilor și a impozitelor angajatorilor pentru astfel de asigurări. Acest in­strument eficace a funcţionat cu suc­ces în ţări dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie. Facilităţile fiscale pot să aibă un impact şi în cazul unor achiziţii aparte, îngăduindu-le oame­nilor să deducă primele de asigurare pe care ei le plătesc din veniturile im­pozitate.

La momentul de faţă, facilităţile fiscale acordate de guvernul chinez sunt îndreptate spre stimularea în­deplinirii planurilor angajatorilor privind acumulările de pensii. Gu­vernul chinez a modificat nu demult legislaţia fiscală astfel încât să exclu­dă contribuţiile angajatorilor la acu­mulările de pensii ale salariaţilor din veniturile impozabile şi să permită fondurilor respective de acumulare să se consolideze, fără ca acestea să fie supuse unor taxe fiscale supli­mentare. Or, fondurile neimpozitate de acumulări ale salariaţilor repre­zintă un bun înlocuitor al sistemelor universale de asigurări cu pensii şi, în acelaşi timp, comportă un impact benefic din perspectiva sporirii eco­nomiilor gospodăriilor casnice, dar nu şi a creşterii cheltuielilor de con­sum.

Cu alte cuvinte, politica de încu­rajări fiscale promovată de guver­nul chinez în prezent urmărește cele mai nobile scopuri. Or, concentrarea acesteia pe riscuri mari de asigurare va conduce la reducerea cheltuielilor nejustificate de bani, suportate de oameni pentru tratarea maladiilor uşoare şi care nu stimulează eco­nomiile gospodăriilor casnice, nu necesită protecţie prin intermediul asigurărilor.

 

g_economie

Costul poliţelor de asigurare este dedus din suma impozitelor

 

Extinderea asigurărilor medicale în China va conduce, de asemenea, la lărgirea gamei de servicii de să­nătate. Mai multe persoane private vor avea posibilitatea să se lanseze pe piaţa respectivă a ţării, deoarece vor vedea că asigurările încurajează cererea pentru astfel de servicii. În aceste condiţii, guvernul chinez poa­te să extindă volumul serviciilor de sănătate fără a fi silit să suplimente­ze cheltuielile în acest scop, deoare­ce asigurările oamenilor vor acoperi cheltuielile.

Într-un final, regimul fiscal favo­rabil pentru procurarea poliţelor de asigurare medicală cu riscuri mari de cheltuieli va conduce la reduce­rea economiilor pe ţară, la creşterea cheltuielilor de consum, va diminua din sentimentul de îngrijorare al po­pulaţiei pentru costurile costisitoare ale îngrijirilor medicale şi va îmbu­nătăţi sistemul public de sănătate chinez. Credem că avem ce învăța și noi de la un mare popor cu o cultură veche de peste cinci milenii, pentru fortificarea sănătății națiunii noastre mici și bolnave.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand