3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Protejate prin lege, gravidele sunt nedreptăţite de angajatori

Loading
Без рубрики Protejate prin lege, gravidele sunt nedreptăţite de angajatori
Protejate prin lege, gravidele sunt nedreptăţite de angajatori
gravide

Foto: vocea.md

O salariată a companiei “Air Moldova” susţine că a fost concedia­tă ilegal de către angajatorul său de trei ori consecutiv, pe motiv de graviditate. Mai mult, ea ar fi fost privată şi de indemnizaţia de îngrijire a copilului, în pofida faptului că a achitat contribuţii de asigurare socială. Responsabilii de la companie nu au fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile.

 

 

Tatiana Slobozian, angajată a Compa­niei Aeriene de Stat “Air Moldova” se află în concediu de maternitate şi spune că, deşi a fost repusă în drepturi de repetate ori prin decizia judecăţii, nu poate benefi­cia de plăţile ce i se cuvin, din cauza unui abuz din partea angajatorului.

 

Realizarea drepturilor legale

 

În calitatea sa de membru de sindi-cat, ea solicită Inspectoratului Muncii al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova să efectueze un control la unitatea respectivă. Scopul acestuia este de a verifica gradul de respectare a legisla­ţiei muncii, în special, cu privire la modul de încheiere cu salariaţii a contractelor in­dividuale de muncă.

Soţul Tatianei, Igor Slobozian, care este funcţionar, speră că prin intermediul ex­perţilor din structurile sindicale va reuşi să rezolve problemele legate de realizarea drepturilor legale de care este privată în prezent familia sa.

 

g_social

Igor Slobozian afirmă că, recent, la „Air Moldova” încă o gravidă a fost demisă

 

Igor Slobozian a precizat pentru „Vo­cea poporului” că, în urma mai multor hotărâri emise de instanţele de judecată şi Curtea de Apel, Tatiana a fost restabilită în funcţie şi i-a fost acordat şi concediul de îngrijire a copilului. În documentele elibe­rate pentru oficiul teritorial de asisten­ţă socială, reprezentanţii „Air Moldova” nu au indicat însă data din care salariata se află în concediu de maternitate, iar în aceste condiţii ea nu poate beneficia de indemnizaţie.

 

Graviditatea, indezirabilă de unii

 

Igor povesteşte că soţia sa a fost anga­jată, acum cinci ani, prin concurs ca în­soţitoare de bord la companie şi că pe tot parcursul acestei perioade ar fi avut parte de relaţii bune cu angajatorul. Problemele au început atunci când ea a adus la cunoş­tinţa reprezentantului companiei faptul că este însărcinată şi că nu mai poate presta muncă în calitate de însoţitoare de bord.

În consecinţă, ea a fost transferată în funcţia de agent pentru recepţionarea co­menzilor pentru bilete. Ulterior, Tatiana a fost informată de către angajator despre încetarea raporturilor de muncă în legătu­ră cu expirarea contractului individual de muncă, încheiat pe termen de un an.

Instanţa de judecată a concluzionat însă că în acest caz angajatorul nu a avut temei legal să încheie contract pe o perioa­dă determinată şi a declarat nulitate abso­lută clauzelor ce prevedeau acest lucru.

 

Protejate prin lege

 

Instanţa a admis, de asemenea, ca fiind credibile explicaţiile reclamantei despre faptul că, pe parcursul anilor, era impusă de reprezentantul angajatorului să soli­cite prin cerere încheierea de contracte pe perioade determinate. Or, ar fi greu de imaginat ca o persoană care a găsit o sursă sigură de existenţă şi a obţinut pre­gătire profesională în domeniu să accepte încheierea contractelor pe perioade de­terminate, se menţionează în constatarea judecăţii.

Totodată, instanţa a reiterat că drept temei pentru a considera ilegale acţiunile angajatorului serveşte şi faptul că, în peri­oada expirării contractului, salariata care era gravidă s-a aflat în concediu de boală, apoi de maternitate, iar legislaţia muncii protejează femeile gravide.

Astfel, concediată pe 27 decembrie 2012 şi restabilită în funcţie pe 10 septem­brie 2013 ca urmare a deciziei instanţei de judecată, peste doar trei zile Tatiana Slobozian a fost eliberată din serviciu din nou. De această dată, motivul invocat a fost absenţa nemotivată de la locul de lucru cu o durată mai mare de patru ore consecutiv.

 

Apărată de sindicat

 

air-moldova

Foto: voiaj.md

 

Deoarece preşedintele organizaţiei sindicale de la unitate nu şi-a dat acordul în acest sens, pe 13 decembrie 2013, ea a fost restabilită din nou, cu dreptul de a beneficia de concediul pentru îngrijirea copilului. Peste încă cinci zile, compania a concediat-o pentru a treia oară consecu­tiv sub pretextul absenţei nemotivate de la serviciu timp de două zile.

Mai târziu, responsabilii de la „Air Mol­dova” au renunţat însă la acest ordin de eliberare din funcţie, după ce au conştien­tizat faptul că vine în contradicţie cu de­ciziile anterioare ale judecăţii, precizează Igor Slobozian.

Între timp, soţii Slobozian s-au adresat din nou în instanţa de judecată pentru a contesta legalitatea celei de a treia conce­dieri, iar după ce Tatiana a fost restabili­tă la lucru au schimbat cererea către in­stanţă. Ei solicită acum ca reprezentanţii companiei să fie obligaţi să indice în ordi­nul de acordare a concediului de îngriji­re a copilului perioada acestui concediu. Detaliul în cauză este necesar pentru ca Tatianei să-i fie calculată indemnizaţia de îngrijire a copilului în baza salariului pe care l-a primit anterior.

Dumitru Stăvilă, directorul Inspecto­ratului de Stat al Muncii, a anunţat ante­rior că, în ultimii ani, instituţia pe care o conduce primeşte tot mai multe petiţii de la salariate care sunt eliberate de la lucru pe motiv de sarcină. Potrivit lui, patronii când află că vreo angajată este însărcina­tă, o somează să plece de la serviciu.

Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii spune că nu este posibil ca aces­te femei să fie apărate, din cauza că le­gea este imperfectă. Astfel, angajatorii le alungă, întocmesc procesele verbale în acest scop, emit ordine de concediere.

În opinia lui Dumitru Stăvilă, această problemă ţine de competenţa instanţei de judecată, nu a inspectoratului. Demnita­rul are însă rezerve în ceea ce priveşte ca­pacitatea femeilor însărcinate de a merge în instanţa de judecată să-şi apere drep­turile şi interesele.

 

g_social

Dumitru Stăvilă este de părere că nu sunt multe salariate însărcinate

 

Soluţia propusă de Dumitru Stăvilă este ca legislaţia să fie perfecţionată ast­fel încât nici o femeie însărcinată să nu fie eliberată din serviciu fără consultarea prealabilă a specialiştilor de la Inspecto­ratul de Stat al Muncii.

Pe de altă parte, juristul Federaţiei „Sindicons”, Oleg Mîrleanu, afirmă că le­gislaţia muncii, dar şi actele internaţiona­le la care ţara noastră este parte le oferă salariatelor gravide garanţii incontestabi­le. Alta e cum sunt interpretate şi aplicate aceste norme de organizaţiile abilitate să protejeze lucrătorii.

La rândul său, şeful Inspectoratului Muncii al CNSM, Andrei Adam, precizea­ză că femeile însărcinate pot beneficia de un şir de drepturi suplimentare în cores­pundere cu Codul muncii.

Totodată, structurile sindicale de dife­rit nivel le oferă membrilor săi protecţie nemijlocită şi în cazul diferitor proble-me cauzate de încălcarea sau interpreta­rea eronată de către angajatori a legisla­ţiei.

Mai mult, conform Codului muncii, nici un patron nu este în drept să conce­dieze prin ordin vreun salariat-membru, fără acordul în scris al comitetului sindi­cal de la unitate.

De asemenea, acolo unde liderii sindi­cali sunt supuşi diferitor presiuni din par­tea conducătorilor, salariaţii membri pot solicita protecţie nemijlocită din partea sindicatelor de ramură sau a Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, inclusiv prin intermediul Inspectoratului Muncii al acesteia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand