8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Casa Socială a Constructorilor, colac de salvare și stimulent pentru dezvoltare

Loading
Без рубрики Casa Socială a Constructorilor, colac de salvare și stimulent pentru dezvoltare
Casa Socială a Constructorilor, colac de salvare și stimulent pentru dezvoltare
constructori

Foto: enational.ro

Salariaţii din domeniul construc­ţiilor şi drumurilor, care activează legal, vor putea primi pe perioada întreruperii activităţii o indemni­zaţie egală cu 75% din media sala­riului de bază brut, pe ultimele trei luni, fără a pierde drepturile de salariat.

 

 

 

Acest lucru este prevăzut în Proiectul Legii privind Casa Socială a Constructo­rilor, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la iniţiativa şi în comun cu Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS” și cu Federaţia Patronatelor Construcţiilor, Drumarilor şi Producătorilor Materialelor de Construc­ţie „CONDRUMAT” şi a avut la bază expe­rienţa partenerilor sociali din alte ţări eu­ropene cu economiile de piaţă dezvoltate.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor în Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii, Victor Talmaci, a spus că in­stituirea Casei Sociale a Constructorilor va soluţiona multiplele probleme cu care se confruntă salariaţii din ramură, inclu­siv va oferi posibilitatea de diminuare a exodului forţelor de muncă calificate din ţară.

Menirea Casei Sociale va fi să asigure protecţia socială a salariaţilor în perioada suspendării activităţii, ca urmare a condi­ţiilor meteorologice nefavorabile, calami­tăţilor naturale sau crizei economico-fi­nanciare la nivel mondial sau naţional.

 

Citește și: Garanţii sociale în caz de inactivitate a constructorilor

 

Dat fiind influenţa negativă pe care o exercită condiţiile meteorologice nefavo­rabile, calamităţile naturale şi criza eco­nomico-financiară mondială actuală asu­pra activităţii de construcţie, majoritatea agenţilor economici din ramura construc­ţiilor şi drumurilor în perioada respectivă îşi întrerup activitatea. Acest fapt se răs­frânge negativ, evident, asupra situaţiei salariaţilor din ramură, ei fiind trimişi în concediu forţat fără menţinerea salariu­lui sau se concediază pentru a-şi găsi un loc de muncă, a însuşi o altă profesie, ori, în cele mai dese cazuri, pentru a pleca la muncă peste hotare.

 

Va contribui fiecare agent economic

 

Actualmente, la întreprinderile din ra­mură se simte lipsa forţei de muncă cali­ficată şi aceasta se întâmplă din cauza că majoritatea muncitorilor bine pregătiţi şi cu experienţă au plecat peste hotarele ţării în căutare de lucru.

Conform legislaţiei în vigoare, în pe­rioada şomajului tehnic, angajatorii sunt obligaţi să acorde salariaţilor o indemni­zaţie ce nu poate fi mai mică de 75 la sută din salariul lor de bază, dacă staţionarea nu este din vina muncitorilor. În cazul staţionării în perioada respectivă, agenţii economici, practic, sunt în imposibilitate de a plăti salariaţilor retribuţia ce li se cu­vine pentru staţionare.

Iniţiativa legislativă prevede stabili­rea unui fond special din care se vor plăti indemnizaţiile. Fondul se va constitui pe baza contribuţiei obligatorii a agenţilor economici cu 1% din valoarea producţiei realizate şi încasate – pentru unităţile din construcţii. Contribuţia obligatorie a sala­riaţilor va fi, de asemenea, de 1% din sala­riul lunar brut, iar contribuţia obligatorie a tuturor investitorilor şi proprietarilor va reprezenta o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii–montaj etc.

Casa Socială a Constructorilor, în per­spectivă, pe lângă protecţia socială, va oferi şi alte servicii, cum ar fi eliberarea scrisorilor de garanţie bancară pentru participarea la licitaţii, înfiinţarea unei şcoli de meserii după modelul şcolilor din Uniunea Europeană, dezvoltarea unui program de pensii private, în paralel cu cele acordate de stat, concedii anua-le etc.

 

Fondul pentru colectarea indemnizațiilor

 

De prevederile legii vor beneficia salari­aţii care confirmă că sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor şi vor contribui la constituirea fondului pentru plata in­demnizaţiei. În situaţia în care un salariat care beneficiază de indemnizaţie îşi pierde temporar capacitatea de muncă, plata in­demnizaţiei se suspendă, iar persoana în cauza va beneficia de drepturile de asigu­rări sociale de stat prevăzute de lege.

Neachitarea contribuţiei la fondul de indemnizaţii va atrage după sine o penali­tate de 0,05% din totalul sumelor restante pentru fiecare zi de întârziere.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand