4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Avizul sindicatelor la proiectul de modificare a Codului muncii

Loading
Без рубрики Avizul sindicatelor la proiectul de modificare a Codului muncii
Avizul sindicatelor la proiectul de modificare a Codului muncii
membrii-Comitetului-Confederal-al-CNSM

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a înaintat un şir de propu­neri pentru a fi incluse în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii.

 

 

Astfel, membrii Comitetului Confederal al CNSM au propus ca modificarea alin. (1) al art. 87 din Codul muncii: „art. 86, alin. (1), lit. c), d), e), g) şi h)” se fie substi­tuită prin cuvintele „art. 86, alin. (1), lit. c), e) şi g)”. Prin aceasta, concedierea salariaţilor membri de sindicat cu acordul preliminar scris al organului sindical din uni­tate se va face numai în cazurile stipulate la art. 86, alin. (1), lit. c), e) şi g).

Aceste propuneri ale Comite­tului Confederal al CNSM, fiind susţinute de partenerii sociali (Guvern, Patronat), au fost inclu­se în varianta precedentă a pro­iectului de Lege pentru modifica­rea Codului muncii. Prin urmare, expunerea din alin. (1) al art. 87 al proiectului avizat în redacţia pro­pusă: „Concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organu­lui (organizatorului) sindical din unitate” este respinsă. Acceptarea unei astfel de modificări ar dimi­nua considerabil nivelul de prote­jare a drepturilor şi intereselor de muncă ale salariaţilor.

De asemenea, este necesar să fie excluse cuvintele „prevăzute de fişa postului” de la lit. c) din art. 88, alin. (1). Argumentele aduse în susţinerea acestei pro­puneri sunt:

1) Codul muncii, care stă la baza reglementării raporturilor de muncă, nu prevede noţiunea de „fişa postului”;

2) Potrivit art. 5, lit. j) din Codul muncii, unul din principiile de bază ale reglementării raporturi­lor de muncă este îmbinarea re­glementării de stat şi a reglemen­tării contractuale a raporturilor de muncă;

3) În acest sens, art. 49, alin. (1)

din Codul muncii dispune că con­ţinutul contractului individual de muncă (inclusiv atribuţiile func­ţiei, drepturile şi obligaţiile sala­riatului şi ale angajatorului) este determinat prin acordul părţilor, ţinându-se cont de prevederile le­gislaţiei în vigoare;

4) Noţiunea de „fişa postului” se utilizează doar în textul Legii „Cu privire la funcţia publică şi sta­tutul funcţionarului public”, nr. 158/2008, ca lege specială, deşi aceasta nu defineşte noţiunea dată. Pornind de la prevederile Legii nr. 158/2008, se constată că fişa postului este un act admi­nistrativ, emis de conducătorul autorităţii publice prin care se stabilesc drepturile şi atribuţiile funcţionarului public şi care se anexează la actul administrativ de numire. Această situaţie de regle­mentare a raporturilor de muncă contravine procedurii de angaja­re sau de încheiere a contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

5) Introducerea noţiunii de „fişa postului” în Codul muncii va afecta considerabil nu numai pro­cedura de încheiere, dar şi cea de executare a contractului individu­al de muncă. Or, această noţiune ar încuraja angajatorii să încalce drepturile şi interesele de muncă ale salariaţilor care activează în temeiul unui contract individu­al de muncă, conform Codului muncii. O altă propunere de mo­dificare din proiect, care se cere a fi exclusă, este cea de la punctul 32 privind modificarea art. 204, alin. (1), potrivit căreia cuvintele „de comun acord cu reprezentan­ţii salariaţilor” să fie substituite cu sintagma „după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.

Referitor la această propunere de modificare a art. 204, alin. (1) din Codul muncii, Comitetul Con­federal al CNSM s-a pronunțat împotrivă (Hotărârea nr. 12-2 din 17.07.2013), care ulterior a fost adusă la cunoştinţa mem­brilor grupului de lucru tripartit prin demersul nr. 04-14/668 din 18.07.2013, înaintat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei de către CNSM.

Prin urmare, CNSM respinge propunerea de modificare a art. 204, alin. (1) şi cere să fie exclus pct. 32 din proiect. Argumenta­rea precum că această modificare are drept scop aducerea în con­cordanţă a prevederilor art. 204, alin. (1) cu cele din art. 42, alin. (2), lit. b) din Codul muncii este ne­fondată, deoarece ultimele includ şi alte forme de participare a sala­riaţilor în administrarea unităţii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand