11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii, încurajaţi să participe activ la mişcarea sindicală

Loading
Без рубрики Tinerii, încurajaţi să participe activ la mişcarea sindicală
Tinerii, încurajaţi să participe activ la mişcarea sindicală
tineret

Foto: vocea.md

Bilanțul activităţii desfăşurate în 2013 de Consiliul de Tineret al Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova şi structurile de tineret din cadrul centrelor sindicale naţional-ramurale a fost prezentat la o şedinţă organizată săptămâna trecută la Insti­tutul Muncii.

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat, în cadrul şedinţei respective, că, pe par­cursul anului trecut, membrii Consiliului de Tineret au reuşit să desfăşoare foarte multe activi­tăţi şi a ţinut să le mulţumească reprezentanţilor acestuia pentru munca depusă.

Vorbitorul a apreciat că, deşi se face foarte mult, sunt organi­zate foruri ale tinerilor, activează o şcoală sindicală, sunt realizate diferite programe, mai rămân încă multe de făcut.

Astfel, reprezentanţii CNSM sunt preocupaţi de crearea con­diţiilor necesare pentru ca tinerii să rămână în ţară, inclusiv prin elaborarea, în conlucrare cu par­tenerii sociali, a unui program de stat în acest scop.

 

Atragerea în sindicat

 

„Noi ne-am pus ca scop să atragem cât mai mulţi tineri în mişcarea sindicală”, a remarcat Mihail Hîncu.

Din moment ce instituţiile de învăţământ superior dispun de structuri sindicale şi de un contingent numeros de membri, tinerii ar trebui să fie antrenaţi în activitatea sindicală şi după absolvire.

Din păcate, deși o bună parte dintre studenţi după încheierea studiilor se angajează la între­prinderile din ţară, ei uită de noţiunea de organizaţie sindi­cală. O altă parte este antrenată în diferite activităţi şi, de aseme­nea, nu este atrasă în organizaţii sindicale.

„În aceste condiţii, ne-am propus scopul ca prin interme­diul Consiliului de Tineret al CNSM, al activiştilor din cadrul acestei structuri, să programăm activităţi care i-ar avea în vizor şi pe cei din instituţiile de învă­ţământ.

Consiliul dispune de toată susţinerea şi de suportul financi­ar al confederaţiei pentru a atra­ge noi tineri în rândul sindicate­lor”, a accentuat Mihail Hîncu.

 

Condiţii de muncă şi de viaţă

 

CNSM a creat această structu­ră cu scopul de a fi mai aproape de problemele care îi preocupă pe tinerii din instituţiile de în­văţământ, de la întreprinderi şi chiar din unităţile unde nu sunt organizaţii sindicale. Sarcina principală este de a recruta noi tineri şi de a crea noi structuri sindicale.

Concomitent, sindicatele în­cearcă să contribuie, în conlucra­re cu partenerii sociali, la solu­ţionarea problemelor stringente cu care se confruntă societatea şi de care depinde viaţa tinerilor, a celor care stau cu gândul la ple­care în străinătate. Este vorba despre crearea de noi locuri de muncă şi de asigurarea unor sa­larii decente.

Constituirea unei structuri a tinerilor oferă posibilitatea unei mai bune cunoaşteri a preocu­părilor acestora, dar şi a promo­vării prin intermediul dialogului social a unor soluţii pentru pro­blemele cu care se confruntă ei, a specificat Mihail Hîncu.

 

Reprezentare şi activism

 

Din efectivul total de membri de sindicat la nivel de ţară, 125 de mii sau 25 la sută sunt tineri, ceea ce este un număr impună­tor, a apreciat vorbitorul. În pre­zent, toate cele 27 de centre sin­dicale naţional-ramurale dispun de organizaţii de tineret.

Există exemple care demon­strează că în aceste structuri ac­tivitatea este la un nivel înalt şi tinerii sunt activi şi constituie, împreună cu liderii sindicali de ramură, o parte componentă a structurii de bază. Sunt însă şi organizaţii în care aceste activi­tăţi lasă încă mult de dorit.

Mihail Hîncu a îndemnat Consiliul de Tineret, care, în opi­nia sa, dă dovadă de cel mai înalt nivel de pregătire, să-şi orienteze activitatea şi spre acordarea de suport organizaţiilor care sunt mai puţin active.

 

Insuficienţă de muncitori

 

Vicepreşedintele CNSM şi-a exprimat convingerea că în tim­pul apropiat multe din proble­mele care există vor fi soluţionate odată cu investiţiile ce urmează să vină în ţară. „Dacă mergem pe calea pe care a ales-o ţara şi în acest an va fi semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, vor fi atrase investiţii şi vor fi cre­ate condiţii mai bune de muncă şi de viaţă”, a opinat Mihail Hîncu.

 

tineret-sindical

Foto: vocea.md

 

Vorbitorul a adăugat că, în consecinţă, o bună parte din­tre cei care îşi doresc să plece în străinătate vor decide să rămână în ţară. Important la această eta­pă e ca întreprinderile să dispună de angajaţi, întrucât în multe ra­muri ale economiei se resimte o insuficienţă acută de lucrători.

„Muncitorii calificaţi sunt ple­caţi în mare parte, iar mulți tineri au studii superioare şi nu vor să coboare la nivelul de lucrători. Practic, în toate ramurile econo­miei este nevoie de muncitori”, a conchis Mihail Hîncu.

 

Instruire şi informare

 

Prezentă la aceeaşi şedinţă, şefa Departamentului organiza­re, educaţie şi informare, Tamara Mirovschi, a apreciat că, în 2013, Consiliul de Tineret a desfăşurat numeroase acţiuni, care au fost pregătite la un nivel înalt.

Tamara Mirovschi a remarcat că acele campanii de informare care au avut loc în mai multe ra­ioane ale ţării au avut un impact puternic în teritoriu. Prin inter­mediul acestor acţiuni, informa­ţia despre activitatea sindicatelor ajunge la membrii de sindicat şi chiar la cetăţenii simpli de prin raioanele ţării.

Un proces important ţine de instruirea tinerilor lideri de sin­dicat şi este un punct forte în ac­tivitatea Consiliului de Tineret, a subliniat Tamara Mirovschi. Ea le-a urat tinerilor succes şi i-a îndemnat să promoveze cât mai multe iniţiative şi să participe ac­tiv la mişcarea sindicală.

 

Strategie de success

 

În raportul său, preşedinta Consiliului de Tineret din ca­drul CNSM, Stela Stratila-Sîrbu, a specificat că activitatea aces­tei structuri este orientată spre următoarele direcţii principale: programe educaţionale, infor­mare sindicală, asistenţă juridi­că, protecţie social-economică. Alte domenii importante ţin de colaborarea cu diferite organi­zaţii sindicale, cu cele de tineret atât din ţară, cât şi de peste hota­re, cu partenerii sociali, precum şi de promovarea valorilor cultu­ral-sportive.

Printre cele mai mari succese obţinute în 2013 se numără şi lansarea Şcolii de vară sindicale, dar şi organizarea a trei seminare în probleme sindicale şi psiholo­gice. „S-a lucrat mult, iar în ca­drul discuţiilor, a prezentărilor ulterioare se simţea deja un alt nivel de pregătire”, a constatat Stela Stratila-Sîrbu.

 

Promovarea tinerilor

 

Informarea sindicală este, pentru moment, punctul vulnerabil, a apreciat preşedinta Con­siliului de Tineret al CNSM. Go­lul informaţional se resimte foar­te mult şi în acest scop am creat o pagină web a consiliului, am elaborat un pliant informaţional, există emisiunea „Dialog social”, precum şi ziarul „Vocea popo­rului”, care sunt mereu deschise pentru colaborare cu noi.

Totuşi, campaniile de infor­mare sunt acea muncă asiduă care trebuie făcută nonstop. Prin intermediul lor, informaţia des­pre ceea ce fac sindicatele este adusă la cunoştinţa publicului de prin oraşele ţării. Astfel, în toam­na anului trecut, tinerii sindica­lişti au fost prezenţi cu acţiuni pe străzi, în şcolile profesionale, în colegii şi au încercat să schimbe modalitatea de transmitere a in­formaţiei.

„Sperăm că în acest an vom mişca din loc şi problema ce ţine de aprobarea unui act la nivel naţional, care ar ajuta toate sin­dicatele de ramură şi din unităţi să promoveze tinerii prin inter­mediul contractelor şi al conven­ţiilor colective”, a conchis Stela Stratila-Sîrbu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand