4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Membrii „Sindindcomservice” cer o mai bună protecție social-economică

Loading
Без рубрики Membrii „Sindindcomservice” cer o mai bună protecție social-economică
Membrii „Sindindcomservice” cer o mai bună protecție social-economică
selina

Foto: vocea.md

Recent, s-a desfășurat adunarea anuală a activului sindical al Comitetului Republi­can al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Măr­furi ”Sindindcomservice”, la care au fost prezentate rezultatele activității în 2013, conform obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare 2010-2015 la Congresul al V-lea. Printre invitaţii evenimentului au fost Oleg Budza, preşedintele Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Mihai Severovan, preşedintele Asoci­aţiei Patronale a Serviciilor Publice.

 

Principala provocare pentru sindicatul respectiv ar fi identi­ficarea noilor forme de protecție socială a angajaților, întrucât mai multe întreprinderi de profil și-au schimbat forma de pro­prietate și de administrare.

”Anul trecut, cel mai mult ne-a deranjat procesul de reorganiza­re și privatizare a întreprinderi­lor locativ-comunale și ulterioa­rele modificări ale schemelor de administrare a acestora, care au presupus și o altă abordare față de angajați. În plus, ele sunt depen­dente de deciziile consiliilor mu­nicipale și acest detaliu provoacă dificultăți, mai ales că nu există o structură care ar suprapune poli­ticile statului în ceea ce privește dezvoltarea activității locativ-co­munale cu cea a administrației publice locale.

Spre regret, autoritățile centrale nu iau în considerație că sfera locativ-comunală este una vitală și ar trebui să fie garanția socială de bază oferită de stat, în­trucât populația beneficiază zilnic de astfel de servicii”, a menționat Ana Selina, președinta CR al „Sindindcomservice”.

Ea a atras atenția că admi­nistratorii au o viziune greșită a procesului de restructurare a întreprinderilor și decontează o parte din datoriile acumulate pe seama reducerii de cadre. Astfel, aproximativ o mie de persoane sunt concediate anual anume din acest motiv.

 

g_cnsm

Datoria totală a angajatorilor se ridică la peste 12 mil. de lei

 

Ludmila Dănilă, președinta Consiliului regional Bălți, spune că întreprinderile locativ-comu­nale de la Bălți au fost transfe­rate în proprietatea Primăriei și create noi structuri.

”În consecință, datoriile acu­mulate la achitarea salariilor nu numai că nu s-au micșorat, ci din contra, au crescut. Și chiar dacă unii angajați au primit o parte din salariu, nu este siguranța că au fost efectuate și plățile la bugetul asigurărilor sociale”, ex­plică Ludmila Dănilă. Potrivit dumneaei, în urma reorganizării a fost lichidată o întreprindere, alte două nou formate au o ac­tivitate netransparentă și admit restanțe mari la salarii.

Totodată, administratorii au mărit de două ori tariful de de­servire a blocurilor locative, con­trar angajamentelor inițiale de a nu face astfel de modificări în decurs de doi ani.

 

Nereguli la remunerarea muncii

 

Potrivit Convenției colective ramurale de muncă, angajații din sfera serviciilor comunal-lo­cative trebuie să beneficieze de un adaos la salariu pentru vechi­mea în muncă, munca efectua­tă în zilele de sărbători și cea în condiții nocive. De asemenea, în funcție de subdiviziune, a fost stabilită baza minimă de calcul al salariului, care s-a majorat de la 1300 lei la 1598 de lei. Ana Selina subliniază că nu toți administra­torii se conformează prevederilor convenției colective de muncă și nu recunosc puterea juridică a acestui document, deși a fost în­registrat la ministerul Justiției. ”De aceea, în cadrul dialogului social, președinții organizațiilor sindicale sunt nevoiți să aplice nu numai forța de convingere, ci și unele tehnici de presiune ca respectivele prevederi să fie introduse în contractul colectiv de muncă din cadrul întreprin­derilor”, spune ea. Organizațiile sindicale care au reușit să obțină cele mai bune rezultate în acest sens sunt cele de la întreprinde­rile Apă-Canal, Lumteh, Termo­com, Autosalubritate, Infocom, Acva-Nord etc. Anul trecut, circa 94,4 la sută din numărul total al contractelor colective de muncă au fost înregistrate la inspecto­ratele teritoriale ale muncii, în­tr-o creștere cu 0,6 la sută față de 2012. În același timp, există mai multe întreprinderi la care au expirat aceste contracte, iar angajații acestora au devenit mai vulnerabili în ceea ce privește protecția social-economică.

Raportul prezentat denotă că 60% dintre petițiile membrilor de sindicat sunt nemulțumiri ce țin de remunerarea muncii. Astfel, s-a depistat că unele în­treprinderi care prestează populației servicii sociale nu se confor­mează la hotărârea Guvernului privind aplicarea noii mărimi a salariului minim. Respectiv, 30% dintre întreprinderi continuă să calculeze salariul angajaților

la salariul tarifar pentru I categorie de 1100 de lei, alte 45 la sută – la 1300 de lei și doar 25 la sută apli­că corect la 1400 de lei lunar.

Președinta organizației sindi­cale SA Modern Service, Căușeni, Elena Baluța, povestește că ad­ministratorul întreprinderii re­fuză să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă, nu achită concediul medical și angajații vin bolnavi la locul de muncă. ”Și nici salariul nu ne este calculat corect, așa cum prevede legea – din mărimea salariu­lui minim de 1400 de lei lunar. Directorul motivează că nu dis­pune de mijloace financiare, iar lucrătorii sunt nevoiți să accepte situația ca atare”, precizează li­derul sindical din Căușeni.

”Desigur că remunerarea angajaților este mizeră în comparație cu efortul pe care-l pre­supune activitatea din sfera dată. Salariile angajaților nu acoperă necesitățile lor vitale şi, nici pe departe, nu atinge nivelul sa­lariului mediu pe economie”, afirmă Ana Selina. În mediu, un angajat în sfera deservirii sociale primește trei mii de lei lunar.

Totuși, cea mai mare proble­mă pentru angajații din sferă este achitarea întârziată și restanțele la salarii. O treime dintre datorii au fost lichidate grație intervenției CR al „Sindindcomservice”, însă la întreprinderile comunal-locative sunt înregistrate datorii de peste 12 mil. de lei.

”Absolut toți angajații între­prinderii noastre sunt membri de sindicat, însă angajatorul nu face la timp transferul de cotizații, ceea ce provoacă unele proble­me. Datoria la salarii a angajato­rului pentru cinci luni ale anului trecut constituie aproximativ 5 mil. de lei. Totodată, datoria populației pentru serviciile pre­state este de peste 10 mil. de lei, iar administratorii au contractat credite pentru dezvoltarea în­treprinderii, deoarece sunt înre­gistrate pierderi mari în rețele”, spune Vera Onceanu, președinta organizației sindicale SA Apă-Canal, Edineț.

Lavrentie Rîjalo, președintele comitetului sindical RTE Chi­şinău, și alți lideri sindicali au criticat recentele modificări din legislație, potrivit cărora, prime­le cinci zile din concediul medi­cal sunt achitate din bugetul în­treprinderii.

 

Fiecare al optulea angajat și-a soluționat problemele prin intermediul sindicatului

 

Pe parcursul anului 2013, aplicând diverse mecanisme de protecție a drepturilor de mun­că, CR al „Sindindcomservice” a protejat drepturile și interesele ale 2500 de membri. Or, aceas­ta înseamnă că fiecare al optulea angajat și-a soluționat proble­mele la locul de muncă prin in­termediul sindicatului.

”Cu regret, ne ciocnim frecvent de disponibilizarea lucrătorilor fără să fie anunțată organizația sindicală care, potrivit Codului muncii, trebuie să se expună. Nu doar angajatorii, ci și judecătorii sfidează deseori aceste norme de drept”, conchide președinta CR al „Sindindcomservice”.

În viziunea Anei Selina, acti­vitatea sindicală trebuie orien­tată mai mult spre stabilirea și menținerea unui dialog social între Guvern, patronate și sindi­cate, pentru a identifica tacticile de aplicare a normelor legale pri­vind activitatea în noile condiții economice în așa fel încât să nu fie lezate drepturile angajaților.

Menționăm că în sfera deser­virii sociale activează mai mult de 20 de mii de angajați, dintre care 18 600 sunt membri de sindicat. În 2013, eforturile „Sindindcomservice” au fost concentrate asupra creării noilor structuri sindi­cale primare, în special, la între­prinderile cu capital străin. Ast­fel, 33 de angajați ai ÎCS CB-Tex și ÎCS Premiera-Dona au devenit membri de sindicat, a crescut simțitor numărul de aderări la organizațiile sindicale de la în­treprinderea Maxmanserv, Bălți, de la 5 la 70 de membri și cu 17 la sută la SRL Marthatex, Fălești.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand