7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Femeile se confruntă cu probleme comune în toată lumea

Loading
Без рубрики Femeile se confruntă cu probleme comune în toată lumea
femei-sindicat

Foto: arhivă personală

Este greu să fii femeie. Cu toate astea femeile rezistă şi încă mai luptă pentru drepturile lor. Şi asta în condiţii­le în care o mulţime de probleme plasează femeile pe un loc secund într-o societate. Partea mai rea vine atunci când conştientizează că aceste probleme nu persistă doar în ţara noastră, ci şi peste tot în lume. Recent, în oraşul Sofia, Bulgaria, a avut loc cea de-a 14-a Şcoală Sindicală Internaţională a Femeilor din cadrul Confe­deraţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC/PERC).

 

La eveniment au participat fe­mei, reprezentante a 21 de ţări, printre care şi Republica Moldova.

„Pe parcursul a două zile fe­meile din mai multe ţări ale lu­mii şi-au împărtăşit doleanţe, au făcut schimb de opinii şi au evidenţiat un şir de probleme cu care se confruntă femeia”, a menţionat Liuba Rotaru, preşe­dinta Consiliului de Femei din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, dar şi reprezentant al ţării noastre la evenimentul din Bulgaria. Potri­vit domniei sale, accentele ma­jore s-au pus pe plasarea femeii pe piaţa muncii, provocările şi tendinţele actuale, inegalităţile de şanse care sunt tot mai cres­cânde, dar şi pe impactul crizei economice asupra femeii.

„Criza economică s-a răsfrânt cât se poate de negativ asupra femeilor. Această constatare s-a reliefat şi în raportul preşedin-tei Comitetului de Femei al ITUC/PERC, Mariana Knie­ser. Aceasta, împreună cu re­prezentantele celor 21 de ţări, s-au expus asupra situaţiei şi au prezentat cifre şi date statisti­ce concrete care demonstrează creşterea şomajului în rândul femeilor, feminizarea sărăciei, prezenţa indicelui înalt al stre­sului, etc.” a subliniat Liuba Ro­taru.

Totodată, potrivit aceleiaşi surse, în urma crizei economice mondiale, s-a agravat starea să­nătăţii femeilor. În lume se în­tâlnesc tot mai multe cazuri de violenţă la locul de muncă, iar stereotipul că „bărbaţii ar trebui să conducă femeile ia amploare”. În urma acestor constatări, s-au propus o serie de soluţii menite să îmbunătăţească starea de lu­cruri, privind poziţia femeii în societate.

 

g_cnsm

Numai șapte la sută din sindicalişti în lume luptă cu adevă­rat pentru drepturile omului şi unesc clasa muncitoare

 

„Susţin întocmai propuneri­le venite din partea experţilor ITUC/PERC, şi anume că se face tot mai necesară implementarea politicilor noi şi se insistă asupra celor deja elaborate, privind ega­litatea de gen şi excluderea vio­lenţei la locul de muncă. Trebuie să promovăm femeile la posturi de conducere, şi mai mult decât atât – să implementăm o serie de proiecte care ar contribui la con­solidarea poziţiei femeii în soci­etate”, a declarat Liuba Rotaru. Aceste propuneri se încadrează perfect în tabloul existent deja în ţara noastră. Aceleaşi proble­me necesită aceleaşi soluţii. De această părere sunt toate feme­ile sindicaliste din ţara noastră, care în acest context au şi orga­nizat un Forum al femeilor în luna septembrie curent, la care au adoptat un Apel, unde s-a pus accentul pe sănătatea femeii și alte probleme majore.

 

Îndemnuri reale pentru sindicatele lumii, venite din partea experţilor ITUC/PERC

 

Totodată, Liuba Rotaru a mai prezentat în raportul vizitei sale în Bulgaria îndemnurile venite din partea experţilor la adresa sindicatelor. „Secretarul Execu­tiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC), Grigor Gra­dev, a menţionat că sindicatele trebuie să cunoască spre ce tind oamenii, să cunoască realita­tea şi să utilizeze toate pârghiile pentru a găsi un mijloc de comu­nicare eficient”, a menţionat în raportul său preşedinta Consiliu­lui de Femei. În acelaşi context, Grigor Gradev a mai atenţionat sindicatele ţărilor prezente la eveniment, că organizaţiile non-

guvernamentale se implică tot mai activ în diferite acţiuni, de­oarece sindicatele le-au lăsat câmp liber. „Sindicatele trebuie să fie mai active, să se implice în toate procesele ce au loc în socie­tate. Trebuie să contribuie la cre­area condiţiilor favorabile pentru a implica femeile în funcţiile de­cizionale. În acelaşi timp, trebuie exclusă discriminarea femeilor la angajarea în câmpul mun­cii”, a subliniat Grigor Gradev. O cerinţă a Confederaţiei Inter­naţionale a Sindicatelor, a mai fost ca sindicatele din toate ţă­rile să susţină poziţia femeilor ca lideri. „Maria Tsirantonaki, expert în cadrul ITUC „Egalita­te”, a prezentat o informaţie re­feritoare la campania „Count us in” care prevede promovarea le­adership-ului local şi a celui sin­dical”, a declarat în raportul său preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM. Potrivit dom­niei sale, ITUC cere sindicatelor lumii să susţină ideea ca 80 de organizaţii, membre ale ITUC, să obţină ca 30 % din femei să ocupe poziţii decizionale. Potri­vit liderului sindical, în fruntea mișcării sindicale ar trebui să fie mai multe femei, şi totodată să se creeze o structură a mento­rilor în sindicate.

 

femei-sindica-2

Foto: arhivă personal

 

Din multitudinea de propu­neri care prevăd îmbunătăţirea modului de existenţă a femeilor, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Liuba Rotaru, a insistat asupra a două dintre ele, care au fost deja incluse pe agenda de lucru a liderului sindi­cal, şi anume: susţinerea şi acor­darea sprijinului pentru perfecţi­onarea femeilor după concediul de îngrijire a copiilor din contul angajatorului, şi propunerea no­ilor forme de angajare a femeilor cu copii mici.

„Aceste două propuneri sunt mai mult decât valabile pentru ţara noastră şi noi vom insista asupra obţinerii acestor beneficii pentru femeia muncii”, a declarat liderul sindical. „Numai șapte la sută din sindicalişti în lume lup­tă cu adevărat pentru drepturile omului şi unesc clasa muncitoa­re”. Statistica a fost prezentată public în cadrul aceluiaşi eveni­ment. În legătură cu acest fapt, s-a propus ca sindicaliştii să-şi consolideze forţele şi poziţiile, să fie realişti şi optimişti. Iar pen­tru a insufla încredere în rândul oamenilor, sindicatele trebuie să influenţeze deschiderea a noi lo­curi de muncă, cu o remunerare corespunzătoare.

În concluzie, Liuba Rotaru a menţionat că sindicatele au nevoie de femei-lideri, care ar pro­voca şi alte femei să adere la sin­dicat şi care s-ar implica activ în soluţionarea problemelor exis­tente. „Femeia – lider de sindicat trebuie să inspire încredere nu numai prin cuvinte, dar însăşi prin faptele sale. Atunci celelal­te femei o vor urma în mişcarea sindicală”, a subliniat domnia sa. „Cu părere de rău, situaţia reală este departe de aceste necesităţi. Nu trebuie însă să lăsăm capul în jos. Lupta pentru drepturile femeii trebuie să fie o rugăciu­ne a fiecărei sindicaliste”, a mai adăugat Liuba Rotaru. Totoda­tă, în urma vizitei din Bulgaria, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a concluzionat că mişcarea sindicală din Repu­blica Moldova este cu un nivel mai sus decât în multe alte ţări. „Reprezentanţii altor ţări care au avut posibilitatea să viziteze ţara noastră mi-au spus că au fost la Institutul Muncii al Sindicatelor, şi au rămas frapaţi de ce au vă­zut acolo. Ei au spus că şi-ar dori un astfel de centru pentru sin­dicalişti. Totodată, au remarcat activismul femeilor sindicaliste din ţara noastră. Şi la acest ca­pitol ne-au apreciat. S-au arătat profund surprinşi de conlucrarea fructuoasă la nivel tripartit, şi de dialogul social eficient pe care se pune accent major în activitatea sindicatelor din Republica Mol­dova”, a mai menţionat Liuba Rotaru. În acelaşi timp, domnia sa a remarcat că mereu există loc de mai bine.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand