11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajatorii ar putea fi încurajaţi să acorde salariaţilor tichete de masă

Loading
Без рубрики Angajatorii ar putea fi încurajaţi să acorde salariaţilor tichete de masă
tichete-de-masa

Foto: debanat.ro

Un proiect de lege cu privi­re la tichetele de masă pen­tru salariaţi a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi remis spre avizare institu­ţiilor interesate. Şefa adjunc­tă a Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale a ministerului, Ana Gherganov, a precizat pentru „Vocea poporului” că documentul prevede dreptul angajatorilor de a le acorda salariaţilor tichete de masă şi ca mijloacele financiare cheltuite în acest scop să fie parţial deductibile din veni­tul impozabil.

 

Autorii proiectului propun ca tichetele de masă să fie acordate angajaţilor, suplimentar la sala­riu şi să constituie cel puţin 25 de lei zilnic, dar să nu depăşească valoarea dublă a acestei sume.

 

Acordă tichete, dar nu au facilităţi

 

Reprezentanta ministerului a opinat că aceste cheltuieli nu vor fi o povară pentru fondul de sala­rizare. „Sunt unii angajatori care s-au expus în favoarea acestei legi în sens că doresc crearea unei baze legale şi de reglementare a acordării tichetelor de masă. În prezent, sunt angajatori, în spe­cial dintre cei cu un număr mai mare de salariaţi, care acordă asemenea tichete, dar nu bene­ficiază de facilităţi”, a accentuat Ana Gherganov.

În consecinţă, documentul se axează mai mult pe reglementa­rea relaţiilor dintre actorii care fac parte din această schemă de acordare a tichetelor. Totodată, în nota informativă la proiectul legii sus-menţionate se face refe­rinţă la faptul că această iniţiati­vă este şi o modalitate de a con­tribui la crearea unor condiţii de muncă decentă pentru salariaţi, a adăugat Ana Gherganov.

 

prinz

Foto: vocea.md

 

Proiectul Legii cu privire la ti­chetele de masă prevede ca aces­tea să fie utilizate atât pentru luarea mesei, cât şi în schimbul unor produse alimentare. „Noi vrem să cunoaştem mai întâi opinia Ministerului Finanţelor, a Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi apoi să-l expunem spre dezbateri publicului larg”, a conchis şefa adjunctă a Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale.

În opinia vicepreşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, Petru Chi­riac, implementarea tichetelor de masă va juca un rol foarte im­portant în întărirea sănătăţii an­gajaţilor. „Cunoaştem cu toţii în ce sărăcie ne aflăm şi, mai ales, situaţia persoanelor care se de­plasează de la ţară în oraş pe mai mult timp la lucru pe şantier, în instituţiile medicale, cele de în­văţământ şi nu au posibilitatea să se alimenteze la nivelul cuve­nit”, a apreciat vicepreşedintele CNSM.

Petru Chiriac a accentuat că iniţiativa este binevenită şi sin­dicatele o susţin, inclusiv din considerentul că va contribui la crearea unei anumite stabilităţi a angajaţilor la locurile de lucru, se va ridica productivitatea muncii acestora. Mai mult ca atât, nu vor mai fi atât de frecvente adresări­le în instituţiile medicale, va fi o posibilitate pentru angajaţi să se alimenteze la locul de muncă şi la timpul cuvenit, aceştia vor bene­ficia de un prânz fierbinte, adică de hrană sănătoasă.

Sindicatele au înaintat de mai multe ori această iniţiativă pe care o consideră un aspect important de protecţie socială a salariaţilor. „De câte ori am încercat să promovăm această formă de protecţie a intereselor angajaţilor, de fiecare dată speci­aliştii Ministerului Finanţelor nu au vrut să accepte crearea facili­tăţilor în cauză. Cu toate acestea, noi suntem de părere că salaria­ţii sunt cei care produc, iar toate bunurile de care dispune statul se datorează oamenilor. De aceea, trebuie să ne gândim, în primul rând, nu la suma acumulărilor în bugetul statului, dar la sănătatea lucrătorilor şi la capacitatea lor de a contribui la creşterea pro­ductivităţii”, a argumentat vice­preşedintele CNSM.

 

g_social

Trebuie să ne gândim în primul rând la sănătatea oamenilor, nu la acumulările în bugetul statului

 

Practica acordării tichetelor de masă este răspândită în în­treaga lume, iar în ţări precum România, Bulgaria, Italia, Franţa există unele tradiţii ce ar putea fi preluate şi de către ţara noas­tră. Este demonstrat ştiinţific că, pentru a fi în deplină capacitate de muncă, organismul uman are nevoie să fie alimentat la timp, să fie asigurat cu suficiente calorii şi atunci productivitatea muncii este bună. Diferiţi experţi de pes­te hotare care ne-au vizitat ţara în ultimii ani ne-au recomandat să promovăm această formă de protecţie a salariaţilor şi chiar s-au oferit să ne ajute în acest sens.

Petru Chiriac a remarcat că, în ultimii ani, salariaţii au fost lă­saţi fără nicio protecţie în ceea ce priveşte organizarea alimentaţiei în timpul serviciului. „Acest lu­cru nu este corect. Şi în timpurile cele vechi existau tichete pentru membrii de sindicat pe baza că­rora aceştia se puteau alimenta în cantine speciale, inclusiv cu hrană dietetică. Şi tichetele le erau eliberate din contul angaja­torilor.”

 

Contract cu întreprinderea de alimentaţie public

 

Iniţiativa este binevenită şi de aceea că angajatorul poate înche­ia contract cu întreprinderea de alimentaţie publică, iar aceasta va putea astfel să se aprovizione­ze pentru ca, în fiecare zi de lu­cru, la ora convenită, să alimen­teze cu hrană caldă un anumit număr de persoane. Acest lucru se poate face şi prin intermediul contractului colectiv de muncă. Organizaţiile sindicale de la în­treprinderi ar prelua funcţia de a întocmi lista lucrătorilor, a mem­brilor de sindicat care vor primi tichete cu această destinaţie.

Cu referire la costurile acestei iniţiative, Petru Chiriac a spus că nu consideră că 25 de lei ar putea fi un preţ prea mare pentru anga­jatori. „Fondurile de salarii, mai ales, la întreprinderile mari, cu o situaţie financiară bună, permit alocarea zilnică a acestei sume pentru o persoană. Se poate face o optimizare a diferitor costuri, dar nu şi în această direcţie, fi­indcă este important ca angajaţii să vină sănătoşi la serviciu şi să plece sănătoşi acasă. E mai bine să se facă profilaxia bolilor prin tichetele de masă decât să nime­rească salariații în spital”, a con­chis vicepreşedintele CNSM.

 

Angajatorul care ţine la lucrătorii săi acceptă această practică

 

La rândul lor, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patro­natului au precizat pentru „Vocea poporului” că angajatorii optează pentru ca banii alocaţi pentru tichetele de masă să fie excluşi din sumele supuse impozitării. „Noi cerem ca aceste sume să fie deductibile, ceea ce nu acceptă Ministerul Finanţelor, şi să fie la discreţia angajatorilor şi sala­riaţilor, dacă vor sau nu să facă parte din acest sistem”, a menţi­onat şeful Direcţiei relaţii interne şi externe a Confederaţiei Naţio­nale a Patronatului, Vladislav Caminschi. El a opinat că este normal ca angajatorul, dacă ţine la lucrătorii săi şi la calitatea for­ţei de muncă, să accepte aceas­tă practică, ce aduce atingere şi productivităţii, şi muncii de lun­gă durată în cadrul întreprinderii şi altor aspecte legate de relaţiile de muncă.

Solicitaţi să se pronunţe pe marginea acestei iniţiative, re­prezentanţii Ministerului Finan­ţelor au spus că au primit do­cumentul, dar că nu au discutat încă pe marginea acestuia şi nu se pot expune.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand