9 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Valentina MAZUR: Recrutarea noilor membri de sindicat – prioritate pentru „SindLUCAS”

Loading
Dialoguri Valentina MAZUR: Recrutarea noilor membri de sindicat – prioritate pentru „SindLUCAS”
mazur

Foto: vocea.md

Interviu cu Valentina Mazur, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţie Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS”.

 

– Dna Mazur, care a fost motivul creării unui sindicat în ramurile pe care le însumează la moment „SindLUCAS”?

– A trecut un deceniu de când delega­ţii la Congresul din 19 decembrie 2002 au decis constituirea Sindicatului Lucră­torilor din Comerţ, Alimentaţie Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restau­rante şi Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS”. Din 9 aprilie 2003 Sindi­catul „SindLUCAS” a devenit membru al Uniunii Internaţionale a Lucrătorilor din Alimentaţie, Agricultură, Tutun, Hoteluri, Restaurante şi Ramuri Conexe cu sediul la Geneva. Reperul de bază pe care ne spriji­nim în activitatea noastră este activitatea în echipă. Împreună am stabilit sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare, ceea ce ne-a oferit posibilitatea să facem un bogat schimb de informaţii, de idei, de experien­ţă pe baza cărora am reuşit să rezolvăm o serie de probleme legate de specificul acti­vităţii noastre.

– Câţi membri de sindicat numă­ră la moment „SindLUCAS”?

– La 01.01.2013 erau 6884 membri de sindicat, dintre care – 6829 angajaţi, 15 pensionari. Din numărul total de membri de sindicat – 5164 reprezintă femei (75%), tineri până la 30 de ani – 2599 membri (37,75%), care sunt uniţi în 118 organizaţii sindicale primare. În anul 2013, în urma reducerii numărului de salariaţi din unită­ţile economice, a exodului masiv al popu­laţiei peste hotarele ţării, încetarea activi­tăţii organizaţiilor sindicale în legătură cu lichidarea întreprinderilor, reorganizarea şi falimentarea agenţilor economici s-a micşorat numărul membrilor de sindicat în organizaţiile-membre ale Sindicatului „SindLUCAS” în comparaţie cu anul 2012.

 

g_dialoguri

Necunoaşterea drepturilor este unul dintre motivele care duce la reducerea numărului membrilor de sindicat

 

– Care sunt motivele reducerii numărului membrilor de sindi­cat?

– Motivele sunt multiple şi ţin în mare parte de ignoranţă în ce priveşte cunoaş­terea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fi­ecărui angajat. Diferenţa dintre numărul salariaţilor ce lucrează în ramurile noas­tre şi cei care s-au organizat în sindicate este mare. În acest caz, intervin mai mul­te aspecte ce constau în lipsa de interes a salariaţilor privind propriile lor drepturi, imixtiunea patronilor în astfel de iniţiati­ve, pentru care nu s-a găsit încă antidotul necesar. Avem nevoie de membri tineri. Considerăm activitatea de recrutare a noi­lor membri de sindicat ca una prioritară.

– Referiţi-vă vă rog la cele mai grave probleme cu care se con­fruntă sindicaliştii din ramură?

– În primul rând – încălcarea dreptu­rilor. Neinformarea în scris a angajaţilor privind condiţiile în care sunt concepute raporturile de muncă; plata sub nivelul minim de existenţă sau plata incorectă a orelor lucrate; reţinerile nejustificate din salariu; neefectuarea plăţii pe durata concediului de odihnă obligatoriu; ne­plata drepturilor salariale după încetarea raporturilor de muncă; munca excesivă; neacordarea echipamentului de siguranţă obligatoriu etc.

– Ce a întreprins sindicatul pen­tru soluționarea acestor proble­me?

– Membrii de sindicat au găsit întot­deauna în noi sprijinul de care au avut nevoie, indiferent care a fost problema cu care s-au confruntat. Cazurile sociale deo­sebite au reprezentat o prioritate absolută pentru conducerea organizaţiei noastre. Membrii de sindicat au primit din partea Sindicatului „SindLUCAS” întotdeauna un sprijin prompt şi semnificativ. În anul 2010 „SindLUCAS” a organizat consul­tări juridice gratuite pentru angajaţi. În fiecare luni, între orele 15.00 şi 17.00, uşi­le sindicatului sunt deschise pentru toţi cei interesaţi de a comunica cu juristul, preşedintele „Sindicatului „SindLUCAS” pentru a afla mai multe despre drepturile lor. Ne-am implicat activ în vederea evi­tării concedierilor colective care afectează membrii de sindicat, iar, prin conciliere, am reuşit anularea concedierilor colective iniţiate de factorii de decizie. De obicei, angajaţii refuză să depună plângeri sau să sesizeze organele competente pentru a-şi apăra drepturile. Aceştia depun plângeri abia la eliberarea din funcţie, când îşi dau seama că nu li s-a făcut însemnări în car­tea de muncă sau nu li s-a achitat salariul pentru câteva luni. În prezent, în instan­ţele de judecată sunt în fază de examinare trei cereri privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi executarea hotă­rârilor instanţelor de judecată. Au fost şi alte cazuri când sindicatul nostru a reuşit să le soluţioneze cu succes.

– Ce ne puteţi spune la capitolul accidente de muncă care, în ulti­mul timp, sunt tot mai frecvente în ţara noastră?

– Din informaţia pe care o deţinem de la conducătorii organizaţiilor sindicale, la întreprinderi se iau măsuri pentru a evita accidentele de muncă şi din acest conside­rent asemenea cazuri în ramura noastră sunt mai puţine.

– Care este poziţia dumneavoas­tră faţă de cazul de la Restauran­tul „Golden Nica” în care s-au intoxicat mai multe persoane?

– Este un caz foarte complicat, numai instanţa de judecată poate să se expună cine e vinovatul de intoxicarea oameni­lor. După părerea mea, conducătorul duce răspundere de întreaga activitate a între­prinderii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand