8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Federația „Agroindsind” – pentru binele angajaților

Loading
Без рубрики Federația „Agroindsind” – pentru binele angajaților
agrosind

Foto: vocea.md

Acum trei ani, la iniţiativa Federației Naționale a Sindicatelor din Agri­cultură și Alimentație (FNSAA) „Agroindsind” şi a Sindicatelor de bază din ramura vinificaţi­ei, viticulturii şi produ­cerii băuturilor alcoolice, cu suportul Proiec­tului „Spre o protecţie reală, concretă şi efici­entă”, a avut loc aduna­rea de constituire a Con­siliului Sindicatelor din vinificaţie, viticultură şi producerea băuturilor alcoolice. Să vedem care sunt realizările după o pe­rioadă de muncă asiduă.

 

Iniţial, sectorul vinificaţiei cuprindea 21 de organizaţii sindica­le de bază la cele mai importante întreprinderi şi organizaţii de ramură din Republica Moldo­va şi liderii uniunilor teritoriale de nivel raional, municipal care coordonau activitatea organi­zaţilor sindicale. Scopul creării Consiliului este bine stipulat în direcţiile principale de activitate: coordonarea activităţilor comu­ne la nivel de ramură (negocieri, formare profesională, informare, acţiuni de protest, greve, etc.); acordarea asistenţei în negoci­erea şi semnarea contractelor colective de muncă, a convenţiei colective ramurale, monitoriza­rea realizării lor; informare şi educaţie; schimb de experienţă, negocieri etc.

Pe parcursul a peste doi ani, structura constituită a dat dovadă de multă iniţiativă în abordarea problemelor cu care se confruntă ramura, de spirit solidar sindi­calist şi colaborare avantajoasă. În baza Legii nr. 257-XVI din 27.07.06 „Privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare”, pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a fost cre­at Consiliul pe produs din ramu­ră, la lucrările căruia permanent participă reprezentantul FNSAA „Agroindsind” Iurie Pojoga, se­cretar executiv al FNSAA „Agro­indsind”.

 

Printre cele mai semnificative activităţi ale branşei se pot nomi­naliza:

 

Hotărârea nr. 02 din 18 martie 2011 a Biroului Operativ „Cu pri­vire la combaterea economiei in­formale”, care a obținut continu­itate printr-o serie de campanii şi acţiuni impunătoare a sindica­telor ramurale (nivel naţional), susţinute de către CNSM; parti­ciparea la organizarea sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”. Par­ticiparea activă la desfăşurarea Conferinţei practice „Oportuni­tăţile dezvoltării parteneriatului social în domeniul vinificaţiei”, precum și participarea la diverse seminare.

Grație participării experţilor FNSAA „Agroindsind” la negoci­eri, în cadrul parteneriatului so­cial de ramură, pentru anii 2011 – 2014, în Convenţia colectivă a fost stipulat, pentru branşa vini­ficaţie, salariul tarifar pentru ca­tegoria I de calificare în mărime de 1750 lei.

Pe parcurs s-au organizat în­tâlniri, s-au purtat tratative pen­tru a mări numărul de membri ai Consiliului şi de a crea orga­nizaţii noi. Spre regret, din ca­uza crizei financiare, în ramură continuă să persiste problema cheie – reducerea plantaţiilor de viţă de vie şi dispariţia treptată a întreprinderilor vinicole. Situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult în urma embargoului rusesc din 2006 şi 2013.

Pe lângă asigurarea condiţi­ilor de muncă decente pentru angajaţii-membri de sindicat, promovarea modului sănătos de viaţă, tot mai insistent apare ne­cesitatea de protejare a locurilor de muncă. Reieşind din cele ex­puse, venim cu o iniţiativă-pro­punere în adresa CNSM – de a solicita Guvernului Republicii Moldova ca întreprinderile SA „Vinuri Ialoveni”, Combinatul de Vinuri „Cricova” SA și SA „Barza Albă” să fie declarate Patrimoniu Naţional al Republicii Moldova, întrucât colecţiile extraordinare de vinuri spumante, vinuri şi di­vinuri de care dispun întreprin­derile nominalizate, beciurile amenajate sunt o veritabilă carte de vizită a R. Moldova.

Mai propunem să organizăm o campanie la nivel naţional cu genericul „Sindicatul pentru sin­dicat”, scopul căreia va consta în propagarea imaginii mişcării sindicale şi solidaritatea sindi­catelor în protejarea locurilor de muncă, ca un răspuns la criză şi embargou.

Ar fi bine și ca fiecare produs sau serviciu în domeniul vinicol să aibă aplicat pe el simbolul CNSM, în formă de stih sau ti­chet, care ar însemna că la între­prinderea sau organizaţia respec­tivă este organizație sindicală.

Rămâne ca sindicatele să gă­sească o modalitate corectă din punct de vedere juridic pentru aplicarea unor asemenea pro­puneri şi desfăşurare cu succes a campaniei. Condiţiile compli­cate specifice ne îndeamnă să căutăm şi să implementăm me­canisme noi întru soluţionarea problemelor.

 

Silvia Lupaşcu,

preşedintele Consiliului Sindicatelor din vinificaţie,

viticultură şi producerii băuturilor alcoolice de pe lângă FNSAA „Agroindsind”,

preşedintele Sindicatului SA „Vinuri Ialoveni”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand