11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele solicită Guvernului ratificarea Convenţiei 149 a OIM

Loading
Без рубрики Sindicatele solicită Guvernului ratificarea Convenţiei 149 a OIM
sanatatea

Foto:vocea.md

Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova va înainta, în timpul apropiat, Guvernului solicitarea de a iniţia procedura de ratificare a Convenţiei 149 a Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii care se referă la angajarea şi con­diţiile de lucru şi de trai ale asis­tenţilor medicali. Reprezentanţii CNSM au susţinut, în cadrul celei mai recente şedinţe a Comitetului Confederal, în unanimitate, aceas­tă propunere.

 

Potrivit preşedintelui Sindi­catului „Sănătatea”, Victor Benu, ratificarea şi implementarea con­venţiei va contribui la soluţionarea unui şir de probleme cu care se confruntă în prezent atât lucrătorii medicali, cât şi oamenii care bene­ficiază de serviciile sistemului de sănătate.

La rândul său, şeful Departa­mentului juridic din cadrul CNSM, Ion Preguza, a precizat că ratifica­rea Convenţiei 149 a OIM va con­tribui atât la îmbunătăţirea condi­ţiilor de angajare şi de trai pentru asistenţii medicali, cât şi la asigu­rarea calităţii şi volumului necesar de servicii de sănătate pentru po­pulaţie.

Obiectivele principale ale Con­venţiei 149 a OIM ţin de angajarea, condiţiile de muncă şi de trai, re­munerarea asistenţilor medicali, precum şi la formarea şi perfecţi­onarea profesională pentru exer­citarea funcţiilor. Prin ratificarea acestui document de drept inter­naţional, statele-membre ale OIM se angajează să elaboreze şi adop­te legislaţia-cadru pentru realiza­rea obiectivelor sus-menţionate, să stabilească metodele necesare pentru pregătirea şi perfecţionarea asistenţilor medicali.

Condiţii de muncă ce vor fi crea­te pentru aceşti lucrători, conform prevederilor convenţiei, urmează să fie cel puţin echivalente cu cele ale angajaţilor din alte domenii. Se are în vedere durata zilei de muncă şi de odihnă, compensarea orelor peste program şi a lucrului în schimburi, concediul medical, pentru studii, de maternitate sau pentru îngrijirea copilului, asigu­rarea socială etc. Totodată, fiecare stat ce ratifică această convenţie va lua măsuri pentru a promova par­ticiparea asistenţilor medicali în planificarea serviciilor de sănătate şi pentru a-i consulta în procesul de luare a deciziilor ce îi vizează.

Ion Preguza a specificat că şi Mi­nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi cel al Sănătăţii susţin iniţiativa sindicatelor privind rati­ficarea Convenţiei 149 a OIM.

Iniţierea procedurii de ratifica­re a convenţiei este un proces de durată, care presupune consul­tarea tuturor părţilor interesate, inclusiv discutarea în cadrul Comi­siei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Totodată, rati­ficarea acestui document de drept internaţional este un angajament al statului asumat ca urmare a ade­rării la Organizaţia Internaţională a Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand