11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Negocierea colectivă în economia informală şi sindicalizarea

Loading
Без рубрики Negocierea colectivă în economia informală şi sindicalizarea
MSL

Foto: Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind”

Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind” şi Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova („SindLUCAS”) au organizat, în perioa­da 21-24 august, la staţiunea balneară „Bucuria-Sind”, un seminar cu tema „Negocierea colectivă în economia informală şi sindicalizarea”.

 

Acesta este al doilea seminar care a avut loc cu sprijinul or­ganizaţiei internaţionale „Stre­etnet”. La seminar au participat peste 30 de activişti ai organiza­ţiilor sindicale primare şi terito­riale. Temele principale au fost promovarea dialogului social bipartit, menținerea numărului de membri cotizanți, precum și atragerea de noi membri.

În cadrul atelierelor de lucru au avut loc dezbateri pe tema organizării dialogului social la nivel de întreprindere. La se­minar a fos creată o atmosferă favorabilă pentru un dialog util şi un schimb de practici între reprezentaţii Federaţiei Sindica­le „Moldova-business-sind” şi Sindicatul „SindLUCAS” în aşa domenii, cum sunt dialogul cu partenerii sociali. Întrebările participanților s-au axat, în spe­cial, pe nivelul veniturilor, solu­ţionarea conflictelor de muncă, metodele şi formele de recrutare de noi membri de sindicat.

 

g_cnsm

Calitatea de membru de sindicat nu trebuie să fie un risc pentru angajaţi

 

Moderatorii seminarului, Na­talia Suboci şi Valentina Mazur, au prezentat analize privind ni­velul de dezvoltare a dialogului social în organizaţiile membre ale Federaţiei Sindicale „Moldo­va-business-sind” şi Sindicatului „SindLUCAS”. Alte teme puse în discutie au fost organizarea dia­logului social la nivel national, precum şi metodele şi tehnicile de negociere a contractelor co­lective de muncă.

În cadrul seminarului au avut loc şi activităţi practice: elabora­rea unui model al contractului colectiv de muncă, precum şi elaborarea şi realizarea planuri­lor de acţiune pentru promova­rea dialogului social la nivel de unitate. O zi din cadrul semina­rului a fost consacrată activită­ţilor de recrutare a membrilor de sindicat, în special, din comerţul stradal, sectorul informal, dar și dintre lucrătorii casnici.

 

Dorinţa de a fi membru de sindicat, spulberată de angajator

 

Participanţii la seminar şi-au exprimat părerea că liderii sindi­cali ar trebui să se preocupe de felul în care sunt trataţi angajaţii de la întreprinderile mici şi mij­locii şi cum ar putea fi convinşi aceştia să devină membri sindi­cali. Pe de o parte, aceşti angajaţi sunt deseori supuşi unor presiuni de către angajatori, iar pe de altă parte, ei cunosc foarte puţine lucruri despre sindicate, posibi­litatea de a crea şi de a activa în asemenea organizaţii, de a fi pro­tejaţi de acestea.

 

MSL-2

Foto: Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind”

 

Valentina Mazur a menţionat că, la multe întreprinderi, anga­jaţilor le sunt create obstacole atunci când vor să devină mem­bri de sindicat şi să se implice în apărarea drepturilor şi intere­selor proprii la locul de muncă şi în societate. ”În mod direct sau indirect, o mare parte dintre conducătorii întreprinderilor le interzic angajaţilor să facă parte dintr-un sindicat. Uneori acest lucru se discută deschis în mo­mentul angajării la serviciu sau, puţin mai târziu, când angajaţii îşi exprimă dorinţa de a deveni membri de sindicat. Acest lucru se observă, îndeosebi, la între­prinderile mari, unde adminis­traţia operază cu salarii atractive, cu condiţii bune de muncă. În favoarea lor este şi rata înaltă a şomajului şi lipsa alternativelor de angajare”, a constatat Valenti­na Mazur.

În cadrul unei întâlniri cu participanţii la seminar, preşe­dintele Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a îndemnat liderii de sindicat să participe mai activ la acţiunile de combatere a mun­cii la negru.

 

Natalia Suboci,

preşedintele Federaţiei Sindicale „Moldova-business-sind”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand