8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dialogul social fructuos – calea spre un viitor mai bun

Loading
Без рубрики Dialogul social fructuos – calea spre un viitor mai bun
intalnire cu primarul

Foto: vocea.md

Dialogul social pentru sindicaliştii de la Orhei este cheia rezolvării tuturor problemelor existente. Şi asta pe cale amiabilă şi civilizată. Recent, membrii Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei au desfăşurat o şedinţă în timpul căreia au vorbit despre importanţa, necesitatea şi rolul sindicatelor pentru o dezvoltare armonioasă a societăţii în care trăim.

 

„Sindicatul este o forţă deschi­să şi cum avem nevoie de aer ca să trăim, la fel avem nevoie de con­sultări şi negocieri pentru a ieşi din impas”, a menţionat în cadrul şedinţei preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei, Alexandru Malai.

Ca participanţii la şedinţă să fie mai activi, liderii sindicali au invitat şi un reprezentant al ad­ministraţiei publice locale. Vi­cepreşedintele raionului Orhei, Andrei Globa, a menţionat că autorităţile locale sunt conştiente de problemele existente la nivel de raion.

„Este necesară scoaterea în evidenţă a neajunsurilor din do­meniul sănătăţii, învăţământului, agriculturii etc. Peste tot există probleme care necesită soluţio­nare urgentă”, a menţionat An­drei Globa, care este şi preşedin­tele Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din cadrul ra­ionului Orhei. Domnia sa a mai accentuat că sindicatele sunt o forţă cu potenţial, dar încă slabă.

„Negocierile între administra­ţia publică locală şi sindicate sunt pe făgaşul cel bun, noi nu avem nimic de împărţit, dimpotrivă, avem acelaşi scop – rezolvarea problemelor. Anume din acest considerent susţinem membrii de sindicat şi încercăm să avem cu ei relaţii normale”, a mai adă­ugat Andrei Globa. Acest fapt a fost confirmat şi de sindicaliştii prezenţi la şedinţă.

 

g_cnsm

Doar 65% din muncitori sunt angajaţi oficial, restul primesc salarii în plic

 

În cadrul aceleiaşi întruniri părţile au mai discutat despre munca la negru, destul de pro­nunţată în raionul Orhei. „Doar 65% din muncitori sunt angajaţi oficial, cu carnete de muncă şi contracte individuale, restul pri­mesc salariile în plic”, a subliniat vicepreşedintele raionului Orhei, Andrei Globa. Această problemă este vizibilă mai ales în ramura agriculturii, unde munca la ne­gru se extinde tot mai mult. Fapt confirmat şi de către preşedintele uniunii teritoriale Orhei „Agro­indsind”, Larisa Vasiliuc. Domnia sa a menţionat că exemple unde se atestă astfel de cazuri sunt cu miile.

„Are omul 100 de hectare de pământ şi doar patru angajaţi oficial. Restul sunt lucrători se­zonieri care muncesc cu ziua. Ce asigurare au aceşti oameni, de unde vor avea pensii, concedii etc.?”, se întreabă retoric Larisa Vasiliuc. Problemele cu care se confruntă membrii de sindicat din raionul Orhei nu se termină însă aici. Cei prezenţi la şedinţă şi-au exprimat dorinţa de a se consolida. „Ne dorim o colabo­rare mai strânsă între federaţii şi consiliile interramurale, chiar cerem şi un buget pentru Con­siliului interramural, de unde să putem finanţa diverse acţiuni de instruire, informare etc.”, a subliniat preşedintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din raionul Orhei, Alexandru Malai.

Domnia sa se referea la ati­tudinea oamenilor, care lasă de dorit. „Oamenii nu cred încă în sindicate, ei trebuie cumva mo­tivaţi. O propunere ar fi ca cel puţin coordonatorul sindical să fie remunerat. Cei de sus trebuie să simtă că tensiunea în ramurile inferioare este foarte mare”, a mai adăugat Alexandru Malai.

 

Securitatea şi sănătatea în muncă, veriga slabă în raionul Orhei

 

O verigă slabă în buna funcţi­onare a unui mecanism sindical în raionul Orhei este securitatea şi sănătatea în muncă. „Preşe­dinţii comitetelor sindicale duc o luptă colosală la acest capitol. Spre exemplu, chiar recent mai multe instituţii au hotărât că la­boratoarele de chimie din şcoli şi licee nu sunt nocive şi, din acest considerent, au anulat cei 70 de lei pe care îi primeau salariaţii pentru munca în condiţii pe­riculoase sănătăţii”, a subliniat preşedintele Consiliului raional al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiin­ţei din Orhei, Margareta Gotca. Dumneaei a adăugat că aceşti salariaţi nu dispun nici de echi­pamente de muncă şi protecţie, fapt pentru care se duc negocieri cu angajatorii. „Este foarte greu să obţii ceva în condiţiile actu­ale. Acum managerii sunt tineri şi nici nu vor să audă de facilităţi sau contracte de muncă. Chiar şi aşa sindicatele încearcă să ajungă la un acord comun.

 

partenerii sociali

Foto> vocea.md

 

Recent, am avut un astfel de caz. Până în 2012, angajaţii sezo­nieri din ramura noastră nu au fost incluşi în statele de personal, iar Codul muncii prevede acest lucru. După lungi şi dure nego­cieri, noi am reuşit să obţinem pentru aceşti salariaţi contracte individuale de muncă şi carnete de muncă”, a mai adăugat dom­nia sa. Un alt exemplu cu un final optimist la care a făcut referire preşedintele Consiliului raional al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiin­ţei din Orhei, Margareta Gotca, a fost faptul că sindicatele de ra­mură au obţinut facilităţi pentru tinerii specialişti. Cele mai mari probleme se atestă în instituţiile care sunt subordonate direcţii­lor de învăţământ, a menţionat specialista. „Acolo este practic imposibil să obţii înlesniri pen­tru salariaţi. Instituţiile care au rămas în subordinea administra­ţiilor publice locale de nivelul 1, şi cele care se autofinanţează, în ultimul timp înregistrează chiar o situaţie îmbucurătoare”, a con­chis domnia sa.

 

Tinerii sindicalişti din Orhei cer schimb de experienţă sindicală cu alte ţări

 

O cerinţă a membrilor de sin­dicat din raionul Orhei, mai ales a celor tineri, este schimbul de experienţă cu alte ţări. „Tinerii vor să vadă practicile altor ţări în materie de sindicate, vor să cunoască cu ce „arme” se duce lupta împotriva nedreptăţilor şi în alte ţări. În acest mod, ei pot fi utili aici la noi în ţară. Pot aplica metode noi”, a menţionat preşe­dintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Or­hei, Alexandru Malai. Şi Violeta Roşca, membru de sindicat din cadrul Primăriei Pohorniceni, Orhei, este de aceeaşi părere. „Experienţa altor ţări poate fi pentru noi exemplu demn de ur­mat. Şi noi avem probleme, pre­cum sunt salariile mici, condiţii de muncă nesatisfăcătoare, totul însă se poate rezolva.

De aceea trebuie să punem umărul pentru a obţine o via­ţă mai bună, aici la noi acasă”, a conchis Violeta Roşca.

În concluzie, Alexandru Malai a mai accentuat încă o dată im­portanţa dialogului social. „Re­comandăm autorităţilor publice locale să recurgă la dialog social. Prin el se pot soluţiona multe probleme. Azi suntem în era re­formelor, şi de aceea deseori se fac schimbări neclare salariaţilor. Noi, sindicatele, trebuie să fim forţa care previne aceste schim­bări, anume prin dialog social. Anume aşa salariatul îşi va cu­noaşte drepturile şi va putea pre­tinde la respectarea acestora”, a conchis preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei, Alexandru Malai.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand