17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Zilele moldo-găgăuze la Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metalurgiştilor

Loading
Fără categorie Zilele moldo-găgăuze la Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metalurgiştilor
Zilele moldo-găgăuze la Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metalurgiştilor
sigerurgisti-gagauzia

Foto: arhivă personală

 

Sindicalişti din UTA Găgăuzia au participat la un seminar organizat de Federaţia In­ternaţională Eurasiatică a metalurgiştilor (FIEM). Aceasta este o organizaţie inter­naţională a lucrătorilor din ramurile industriale minerit, metalurgie şi prelucrare a metalelor, care reuneşte 76 de asociaţii sindicale din 17 ţări ale regiunii Eurasiati­ce, inclusiv Federația „Agroindsind” din UTA Găgăuzia. FIEM reprezintă interesele a 15 milioane de angajaţi. 

 

La invitaţia părţii turce, delega­ţia noastră, în persoana liderilor sindicali ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, a fost martora şi participantă la întreve­deri, schimburi de experienţă şi la lucrările seminarului cu genericul „Rolul şi scopurile mişcării sindi­cale în condiţiile crizei social-eco­nomice de nivel global”, care a avut loc în perioada 8-14 noiembrie la Ankara, Turcia.

Delegaţia a fost condusă de Ele­na Chirioglo, preşedintele Consi­liului regional al UTA Găgăuzia. În cadrul seminarului, membrii acesteia s-au familiarizat cu istoria instituirii şi cu activitatea FIEM, procesul de elaborare, negociere şi realizare a contractelor colective de muncă, bazele legislaţiei muncii din Turcia, cu acţiunile întreprin­se de sindicate pe timp de criză. Totodată, a fost organizată o între­vedere cu activiştii sindicali de la Uzina de tractoare, o vizită de fa­miliarizare cu condiţiile de muncă şi odihnă a membrilor sindicatelor la obiectivele sociale ale Sindicatu­lui „Turk-metal”, o întrevedere cu conducerea CC „Turk-Metal”.

Astfel, delegaţia a aflat un şir de fapte interesante:

Salariul minim în Turcia consti­tuie 900 de lire turceşti, echivalen­tul a 6.300 de lei moldoveneşti;

1. Salariul mediu în domeniu constituie 700 de dolari SUA (net) plus 200 de dolari pachetul social;

2. Pensia minimă constituie 450 de dolari SUA;

3. Săptămâna de muncă e de şase zile, cu 45 de ore lucrătoare;

4. Funcţionează Tribunale ale muncii, care examinează litigiile de muncă în termen de până la două luni;

5. Vârsta de pensionare a femei­lor e de 58 ani şi de 60 de ani cea a bărbaţilor;

6. Cotizaţiile sindicale în mări­mea salariului pentru o zi lucrătoa­re sunt achitate în mod centralizat în Comitetul Central;

7. La întreprinderi lipsesc comi­tetele sindicale primare, dar există un „reprezentant sindical”, care are funcţia de a monitoriza res­pectarea contractului colectiv de muncă, colectarea propunerilor de ameliorare a condiţiilor de muncă, majorarea salariilor, soluţionarea problemelor sociale. Reprezentan­tul sindical are un salariu plătit de angajator (prevăzut de CCM), ca­re-i permite să se simtă la un nivel cu muncitorii întreprinderii şi scu­tit de alte activităţi. De exemplu, salariul reprezentantului sindical de la Uzina de tractoare constituie 4.000 de lire turceşti, echivalentul a 28.000 de lei moldoveneşti.

8. Contractele colective de mun­că sunt elaborate, negociate şi în­cheiate (pe un termen de 1-3 ani) de experţi profesionişti din Centru. Tot ei reglementează probleme­le care apar, organizează acţiuni de protest, reprezintă interesele membrilor de sindicat în instanţe şi tribunale;

9. Condiţiile CCM sunt valabile doar pentru membrii de sindicat şi ne-membri, în cazul în care aceştia achită „cotizaţii de solidaritate”;

10. Legislaţia Turciei urmăreş­te îndeaproape respectarea drep­turilor angajaţilor în ceea ce ţine de achitarea la timp a salariului, protecţia liderilor sindicali, res­pectarea regulilor de securitate şi a condiţiilor decente de muncă, a drepturilor femeilor şi copiilor;

11. Angajatorul achită transpor­tul angajaţilor tur-retur, îi asigură cu prânzuri gratuite, haine de lu­cru şi chiar cu încălţăminte. Aplică în mod flexibil mecanismele sti­mulatorii de acordare a premiilor, bonusurilor, zilelor suplimentare la concediu, oferă cadouri de săr­bători;

12. Sindicatele din Turcia nu distribuie bilete pentru tratamen­tul balneosanatorial, ci revendică retribuții care să le permită mem­brilor de sindicat și familiilor aces­tora să-și procure astfel de bilete (cu o reducere de 50 la sută);

13. Sindicatele din Turcia sunt puternice din punct de vedere fi­nanciar, acestea dispun de o infra­structură importantă, de obiective sociale, de o bază de instruire so­lidă.

14. Fondul de asigurări socia­le din care sunt achitate pensiile, compensațiile de asigurare, plățile pentru incapacitate temporară de muncă este suplinit pe seama ce­lor 14 la sută din retribuția salari­atului (achitate de angajat) și cele 19,5 la sută din retribuția salaria­tului (achitate de către angajator). Acest fond este reglementat de că­tre o comisie comună formată din reprezentanții statului, ai sindica­telor și patronatelor.

 

Problemele, în mare, sunt aceleași

 

De altfel, toate acestea nu în­seamnă că Turcia nu se mai confruntă cu anumite probleme. Printre dificultățile acestei țări se numără economia informală, car­tiere sărace, analfabetismul unei părți a populației, terorismul. Tur­cii sunt mândri de țara lor, de dra­pelul statului, de eroul lor național Mustafa Kemal Ataturk. Legile în acest stat funcționează. Autoritățile nu-și permit să facă abuzuri, deoa­rece realizările Republicii Turcia sunt apărate de către popor și de armata Turciei. Datorită poziției armatei, funcționarii vinovați au fost debarcați în repetate rânduri, poporul având astfel ocazia să-și aleagă o nouă guvernare. Pas cu pas, Turcia a devenit un stat prosper, cu un nivel de trai destul de apreciabil, cu o creștere demo­grafică și cu o economie în dezvol­tare.

Astfel, în baza celor expuse mai sus, delegația noastră consideră că pentru a se apropia de succesele re­purtate de partea turcă, sindicatele din Moldova ar trebui să obțină ur­mătoarele realizări:

1. Contractul colectiv de muncă urmează să se răsfrângă doar asu­pra membrilor de sindicate.

2. Fondul Social să fie transmis în gestiunea unei Comisii Comune (Ministerul Muncii, Sindicate și Patronate).

3. Trebuie să fie create Tribuna­le de Muncă.

4. Dreptul de a calcula minimul de existență să fie transmis Comi­siei Comune.

5. Salariul minim și pensia nu pot și nu trebuie să fie sub nivelul minimului de existență.

6. Să fie revăzut mecanismul de calculare și repartizare a Fondului de pensii. 2/3 din Fond trebuie să fie repartizate pensionarilor care au muncit în sectorul bugetar, in­dustrie și agricultură, iar restul – persoanelor privilegiate și altor categorii.

7. Pensia persoanelor decedate va trece către cei rămași în viață.

8. Liderul sindical trebuie să fie o persoană scutită de atribuțiile de serviciu, fiind remunerat de că­tre angajator. Drepturile ce țin de desfășurarea negocierilor, înche­ierea CCM urmează să fie atribui­te Centrului Teritorial. Cotizațiile sindicale trebuie să fie transferate în mod centralizat către Centrul Teritorial.

9. Valoarea cotizațiilor sindicale trebuie să constituie 1 la sută la eta­pa inițială, majorându-se cu 0,5% pentru fiecare sută de lei ca adaos salarial obținut de către sindicate în urma negocierilor purtate.

10. Toate companiile transna-ționale care-și desfășoară activita­tea pe teritoriul Republicii Moldo­va să fie obligate prin lege să creeze sindicate.

11. Să fie transmis către Sindi­cate dreptul de a elabora și aproba Regulamentul „Cu privire la plani­ficarea, distribuirea și folosirea bi­letelor de tratament balneosanato­rial”. La fel, și dreptul de a calcula prețul acestora.

12. Să fie sporit rolul și im-portanța consiliilor regionale, în special acolo unde entitățile sin­dicale întrunesc puțini membri și dispun de resurse financiare limi­tate.

În încheiere, considerăm că experiența acumulată de către de-legația noastră ne impune să fim insistenți la capitolul revendicări și să obținem rezultate pe potrivă. Considerăm că solicitările și opini­ile noastre nu vor rămâne neauzite și se vor bucura de susținere din partea organelor de conducere a mișcării sindicale atât la nivel de ramură, cât și la nivelul întregii țări.

 

Elena CHIRIOGLO

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com