30 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Victimele violenței în familie vor fi protejate de noi prevederi legale

Loading
Fără categorie Victimele violenței în familie vor fi protejate de noi prevederi legale
Victimele violenței în familie vor fi protejate de noi prevederi legale
violenta-in-fabilie

Foto: defendyourfuture.com

 

Recent, într-o ședință a Gu­vernului, a fost aprobat pro­iectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din do­meniul prevenirii și comba­terii violenței în familie.

 

Proiectul a fost elaborat în baza raportului de compatibilitate a legislației naționale cu prevederile Convenției Consiliului Europei și are drept scop armonizarea cadru­lui legal naţional în domeniul pre­venirii și combaterii violenței în fa­milie la standardele internaționale. Acest proiect va constitui instru­mentul de implementare a reco­mandărilor făcute de către Co­mitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor și de experți internaționali în do­meniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Modificarea actelor legislative va permite abordarea comprehen­sivă a fenomenului violenței în fa­milie printr-un răspuns coordonat și eficient a actorilor implicați în soluționarea cazurilor de violență în familie.

Modificările esențiale țin de:

– modificarea unor definiții în Legea nr. 45, cum ar fi: violența în familie, prejudiciu moral și agre­sor, precum și includerea unor definiții noi, precum „situații de criză/situații critice”, „ordinul de restricție de urgență”;

– îmbunătățirea mecanismului de protecție a victimei prin inter­mediul unei noi instituții, „ordinul de restricție de urgență, care este o măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, apli­cată de poliţie pentru o perioadă de până la 10 zile. Conform acestui mecanism, agresorul va fi înlătu­rat imediat din locuinţa familiei şi i se va stabili interdicţii, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţi­unilor violente;

– includerea unei noi contravenții, „Acte de persecuție”, care se referă la  persecutarea în mod re­petat a unei persoane, căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori a ru­delor apropiate, fiind constrânsă să-şi modifice conduita de viaţă, săvârșite prin una din următoa­rele fapte: urmărirea persoanei, contactarea sau încercarea de a o contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane;

– extinderea cercului de subiecți în Codul penal (Membru de fa­milie) prin includerea persoane­lor aflate în concubinaj, părinţi şi copii, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă care locuiesc împreună sau separat;

– lărgirea spectrului de drepturi pentru victimele violenței în fami­lie prin: 

stabilirea dreptului la  o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune în condițiile sta­bilite de legislație, raportarea de către specialiști din domeniu a ca­zurilor de violență doar cu acordul victimei, cu excepția cazurilor când victimele violenței sunt minore, cu grad sporit de vulnerabilita­te sau dacă au fost săvârșite acte grave de violență;

– scutirea de taxă de stat pentru depunerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție;

– instituirea serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru consilierea apelan­ţilor în regim de 24 de ore din 24 și crearea pagini web pentru informarea publicu­lui larg despre fenomen și serviciile disponibile.

Precizăm că proiectul cu­prinde modificări la 11 acte legislative: Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea cu privire la asistenţa juridi­că garantată de stat, Legea privind administraţia publică locală, Le­gea privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, Legea taxei de stat, Codul penal, Codul contra­venţional, Codul de procedură pe­nală, Codul de procedură civilă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com