21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Un an rodnic în activitatea FSCM

Loading
Fără categorie Un an rodnic în activitatea FSCM
Un an rodnic în activitatea FSCM

fscm

 

Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) a făcut recent bilanțul activităților din anul 2016. În cadrul ședinței în plen a Consiliului, a fost prezentat Raportul Biroului Executiv al FSCM privind cele mai importante acțiuni desfășurate anul trecut. S-a vorbit despre activitățile legate de protecția juridică a sindicaliștilor, despre parteneriatul social, securita­tea și sănătatea în muncă, instruirea activului sindical etc.

 

Pentru a face mai eficientă activitatea în cele două zile, participanții au luat cunoștință de unele amănunte din sistemul de asigurări sociale. Acestora li s-a vorbit și despre importanța con­tractului colectiv de muncă.

În cadrul evenimentului, Jana Șveț, președinta comitetului sin­dical de la Combinatul Poligrafic, și Elena Stoica, membră a comi­tetului sindical de la CNFR, au primit diplome de merit pentru performanță în activitatea de pro­movare a proiectelor în domeniul sindical. Iar mai multe structuri sindicale au fost distinse cu diplo­me pentru promovarea activității sindicale organizate de FSCM în cadrul colectivelor de muncă.

Ion Pîrgaru, președintele FSCM, a apreciat anul 2016 ca fiind unul eficient pentru dezvoltarea sindi­calismului. „Pe parcursul activității de referință, FSCM a promovat di­alogul social ca instrument funda­mental al progresului social-econo­mic, ca standard european, civilizat și general acceptat, contribuind la realizarea dreptății sociale și la res­pectarea demnității în muncă. Prin­cipiile fundamentale pe care le-a promovat FSCM au fost și rămân solidaritatea, democrația, liberta­tea, independența, transparența, spiritul de echipă, responsabilita­tea, dialogul”, a declarat în debutul evenimentului Ion Pîrgaru.

Protecția juridică a salariaților membri de sindicat constituie una din prioritățile FSCM. Pe parcursul anului trecut, pe adresa FSCM au parvenit circa 60 de petiții în scris și peste 750 de apeluri telefonice, în care au fost abordate probleme ce vizează reglementarea relațiilor de muncă, regimul timpului de lucru și de odihnă, concedieri, sancționări, precum și unele chestiuni ce țin de crearea condițiilor corespunzătoa­re de muncă, elaborarea grafice­lor de serviciu etc. Drept răspuns, FSCM a expediat circa 70 de noti­ficări către administrația întreprin­derilor, organizațiile sindicale pri­mare, precum și către autoritățile publice centrale și locale. La soli­citarea membrilor de sindicat, au fost 

perfectate 10 cereri, dintre care: patru cereri prealabile privind soluționarea extrajudiciară a liti­giilor individuale de muncă, cinci de chemare în judecată, o cerere de apel, precum și trei referințe la cererile de chemare în judeca­tă în care salariații au calitatea de pârâți.

De asemenea, se acordă asistență juridică comitetelor sindicale în ceea ce privește modificarea ca­drului normativ, în procesul întoc­mirii de acte și răspunsuri la cere­rile salariaților membri de sindicat adresate administrației, precum și altor autorități de resort.

 

Parteneriatul social

 

„Prin intermediul parteneriatu­lui și al dialogului social, FSCM a întreprins diverse măsuri menite să asigure un climat social sta­bil între salariați și angajatori, o protecție socială și economică efi­cientă a membrilor de sindicat”, a menționat Ion Pîrgaru. Un exem­plu în acest sens poate servi sem­narea Convenției colective la nive­lul ramurii tehnologiei informației și comunicațiilor pentru anii 2016-2019.

Totodată, președintele FSCM, fiind membru supleant al Comisi­ei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și membru al Colegiului Ministerului Tehnolo­giei Informației și Comunicațiilor, reprezintă drepturile și interesele membrilor de sindicat în raport cu autoritățile și structurile patronale din țară.

 

Securitatea și sănătatea în muncă

 

Una din direcțiile prioritare ale FSCM este controlul asupra asi­gurării sănătății și securității la locul de muncă. Crearea unui me­diu de muncă controlat implică îmbunătățirea cunoașterii riscurilor de către toți cei implicați în proce­sul de muncă.

Această activitate este efectuată în comun cu comitetele sindicale din organizațiile primare. O priori­tate în această direcție este reali­zarea prevederilor contractelor co­lective de muncă privind condițiile în corespundere cu cerințele de securitate și sănătate în muncă.

 

Activități de informare

 

Precum se știe, un om informat este puternic și nu poate fi ma­nipulat. FSCM a acordat o mare atenție informării membrilor de sindicat. De exemplu, în luna mai 2016, federația a lansat un serviciu nou de informare a sindicaliștilor, ce ține de expedierea SMS-urilor. Sistemul respectiv oferă posibilita­tea ca o anumită informație să fie expediată imediat pe telefoanele mobile ale membrilor de sindicat. Scopul acestui serviciu este infor­marea instantanee a tuturor mem­brilor de sindicat și evitarea distor­sionării informației transmise.

O atenție sporită în anul tre­cut a fost acordată colaborării internaționale. FSCM a organizat mai multe evenimente la care au participat delegații străine. În ca­drul acestor întruniri, s-a discutat despre colaborare și schimb de experiență între sindicatele din di­ferite țări care activează în aceleași domenii. Raportorul s-a referit și la realizările înregistrate în comun cu CNSM. Printre cele mai importante se numără obținerea, în urma ne­gocierilor cu reprezentanții patro­natelor și ai Guvernului, majorarea, de la 1 mai 2016, a cuantumului minim garantat al salariului în sec­torul real de 2100 de lei pe lună.

În finalul ședinței în plen a Consiliului FSCM, Ion Pîrgaru a menționat că experiența de zi cu zi denotă că o federație sindica­lă este puternică doar dacă este solidară cu celelalte sindicate în acțiunile organizate pentru apăra­rea drepturilor social-economice ale sindicaliștilor.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com