26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Transportatorii și drumarii așteaptă de la guvernare acțiuni energice în combaterea economiei subterane

Loading
Fără categorie Transportatorii și drumarii așteaptă de la guvernare acțiuni energice în combaterea economiei subterane
Transportatorii și drumarii așteaptă de la guvernare acțiuni energice în combaterea economiei subterane

rojnevschii

 

Consiliul Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din Moldova remarcă o scădere continuă a nivelului de trai al angajaților din toate ramurile economiei naţionale.    „În acest context, atenționăm asupra lipsei unei coordonări și a luării de­ciziilor de ordin social-economic în mod unilateral, fără coordonare cu partenerii sociali și ignorând Comi­sia de consultări și negocieri colec­tive la nivel național. Iar acest lucru generează o atitudine adecvată și la nivel de ramură, discreditând proce­sul dialogului social și al negocierilor colective”, a declarat Boris Rojnev­schi, președintele FSTD, în cadrul plenarei care a avut loc recent.

 

Federaţia Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor dezaprobă practica adoptă­rii unor decizii de către diverse ministere în interes departamental și în defavoarea transportatorilor și drumarilor. Este vorba de schimbarea numerelor de înmatriculare a autovehiculelor, a documentelor și permi­selor de conducere, majorarea taxelor Fon­dului rutier și readresarea parțială a acestu­ia către organele publice locale, scumpirea asigurării obligatorii cu circa 30% ș.a.m.d. Boris Rojnevschi a menționat că atât sindi­catele, cât și Patronatul – Uniunea Trans­portatorilor și Drumarilor, au aflat despre aceste modificări din mass-media, fără a putea interveni în procesul de protejare a organizațiilor din ramură.

„Majorările permanente de tarife şi pre­ţuri pe parcursul ultimilor ani la gaze na­turale, energie electrică şi termică, servicii comunale, carburanţi au complicat activita­tea agenţilor economici, reducând conside­rabil veniturile salariaților. În consecință, situația economico-financiară a întreprin­derilor din ramură s-a complicat, devenind problematică realizarea Convențiilor și contractelor colective de muncă, moder­nizarea şi introducerea de noi tehnologii, deschiderea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea condiţiilor de lucru, majo­rarea salariilor angajaților”, a mai declarat președintele FSTD.

 

g_cnsm

FSTD cere lichidarea restanțelor salariale de la întreprinderile SA „Drumuri”

 

Conducerea Federaţiei apreciază po­zitiv deciziile actuale ale guvernării de a micșora prețurile în domeniul energetic și întreprinderea unor măsuri de ordin so­cial, despre care consideră că vor duce la îmbunătățirea condițiilor de activitate ale agenților economici și colectivelor de mun­că. Trebuie menționat faptul că la şedinţa în plen a Consiliului Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor a fost ana­lizată situația din septembrie 2015 și până în prezent, adică tot ce s-a întâmplat după congres.

Sindicaliștii au mai menționat că dato­rită legislației imperfecte și situației soci­al-economice din țară, economia subte­rană rămâne a fi un flagel care afectează grav economia națională, inclusiv ramurile transportului, construcțiilor etc.

„Se constată un nivel de creștere al aces­tui fenomen din cauza legislației imper­fecte și lipsei unor mecanisme eficiente de combatere a acestor activități, ce complică acumulările la buget și în fondurile cores­punzătoare – asigurări sociale, pensii, me­dicină. Moldova rămâne a fi ţara cu cel mai mic salariu din Europa, dar şi din ţările CSI, 1/3 din angajaţi având un salariu sub nive­lul minim de existenţă”, a mai spus liderul sindical.

În acest sens, membrii Consiliului FSTD pledează pentru implementarea de urgență a 

unor mecanisme de combatere a fenome­nului muncii „la negru” și a practicilor de achitare a salariilor „în plic”. Totodată, ei cer identificarea mijloacelor necesare pen­tru înlăturarea restanțelor salariale de la întreprinderile SA „Drumuri”, care înre­gistrează datorii pentru lunile ianuarie-fe­bruarie anul curent.

 

Concurență neloială și activități ilicite

 

Federaţia Sindicatelor a atras atenția asupra faptului că se mențin conflictele în domeniul transportului auto de călători, care activează ilicit atât pe rutele interne, cât și pe cele externe, activității ilegale ale taximetriștilor și asupra politicii tarifare în acest domeniu. „Rămân în afara statisticii datele privind veniturile reale ale şoferilor care prestează serviciile date, mulți dintre care activează cu încălcarea legislației și a Regulamentului stabilit. Situația dată îi afectează și pe agenții economici, deținători de rute, o parte dintre care, neachitând im­pozite, practică o concurență neloială”, a mai menționat Boris Rojnevschi.

Concomitent, Federaţia Sindicatelor, de comun acord cu Patronatele, au solicitat gu­vernării revederea politicii privind importul mijloacelor de transport, care favorizează creşterea numărului unităţilor înregistrate în afara țării (Bulgaria, țările baltice, Ir­landa, România, etc.). În cadrul plenarei, sindicaliștii au mai abordat subiecte ce țin de organizarea odihnei angajaților și a copi­ilor acestora, repartizarea biletelor de trata­ment, organizarea activităților de instruire și de recrutare a noilor membri de sindicat.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com