21 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Surprizele ascunse ale politicii fiscale

Loading
Fără categorie Surprizele ascunse ale politicii fiscale
Surprizele ascunse ale politicii fiscale

politici-fiscale

 

După cum am relatat în nu­merele trecute, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și-a prezentat poziţia faţă de politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2016. Astfel, CNSM se pronunţă îm­potriva excluderii taxei pentru folosirea drumurilor din cate­goria surselor Fondului rutier şi din sursele bugetelor raio­nale şi transferării acesteia la categoria taxe locale.

 

De asemenea, sindicatele şi-au ex­primat dezacordul pe marginea exclu­derii indemnizaţiei de eliberare din categoria surselor de venit neimpoza­bile. Sindicatele nu sunt de acord nici cu introducerea în Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale a prevederilor potrivit cărora amânarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi modul stabilit de Codul fiscal, similar impozi­telor şi taxelor.

 

Intenţie bună, dar nu se cunoaşte efectul

 

Din păcate, lista carenţelor politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul curent, în măsură să afecteze interese­le şi viaţa oamenilor, este cu mult mai lungă.  Deloc întâmplător, mulţi experţi economici, financiari din ţară lansează critici dure faţă de acest document ela­borat de către Guvern şi propun exclu­derea multor prevederi. De exemplu, analiştii Centrului independent „Ex­pert-Grup” atacă prevederea care admi­te declararea și justificarea provenienței mijloacelor financiare pentru procura­rea bunurilor imobiliare și/sau a auto­vehiculelor de peste 30 de mii de euro. Ei susţin că intenţia este clară şi anume de a diminua evaziunea fiscală. Totuşi, se opun, deoarece, în viziunea lor, au­torităţile nu aduc suficiente argumente care ar arăta cum această măsură o să îmbunătăţească conformarea fiscală. Cu atât mai mult, insistă aceştia, cu cât Codul fiscal deja conţine metode indi­recte de estimare a averilor persoanelor fizice. De aceea, se propune elaborarea unui pachet complex de măsuri pen­tru impozitarea tuturor persoanelor în mod echitabil.

O altă prevedere „exotică” a politi­cii fiscale, vamale și bugetare pentru anul curent  o constituie interdicţia de a părăsi ţara pentru administratorii agenților economici care au o datorie la bugetul ţării de peste 100 de mii de lei si pentru persoanele fizice cu o datorie de peste cinci mii de lei. Aplicarea aces­teia este privită ca un abuz. Or, după cum explică experţii, libera circulație a unei persoane este un drept care poate fi limitat doar prin decizia instanței de judecată.

 

Majorarea accizelor la carburanţi ar putea să scumpească viaţa oamenilor

 

Se prevede şi majorarea accizelor la un şir întreg de produse şi servicii, care vor conduce la scumpirea vieţii oame­nilor. De pildă, accizele la carburanți se vor majora cu 

11,4%. Deşi cei de la „Ex­pert–Grup” o consideră acceptabilă, lă­murindu-ne că vine pe fondul diminu­ării prețurilor la carburanți, eu cred că ar trebui să fim mai prudenţi, deoarece trendul de ieftinire a petrolului şi, im­plicit, a gazelor pe piaţa internaţională, ar putea să se schimbe chiar în urmă­toarele zile, săptămâni. Rusia şi OPEC, grupul de ţări mari exportatoare de pe­trol au ajuns zilele trecute la înţelegere în ce priveşte îngheţarea volumului de extracţie a petrolului, ceea ce ar implica creşterea preţurilor mondiale la ţiţei.

 

 

Nivelul avansat

al corupţiei

ar putea afecta

eficacitatea unor

măsuri inovatoare

 

Neîndoios, o noutate a politicii fisca­le, vamale și bugetare pentru anul cu­rent este prevederea privind introduce­rea conceptului preţurilor de transfer. Mai simplu, se au în vedere prețurile la care se derulează tranzacțiile între companiile care sunt părți ale aceluiași grup, şi reprezintă un risc de erodare a bazei de impozitare. În opinia analiş­tilor de la „Expert–Grup”, implemen­tarea acestui concept a cam întârziat pentru ţara noastră. Implementarea conceptului prețurilor de transfer poa­te să nu dea nici un efect în cazul ţării noastre, în care se atestă un nivel ridi­cat de corupție în organele fiscale și ju­diciare. De aceea, experţii recomandă, înainte de toate, masuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupției.

O surpriză vrea să ne facă Guvernul prin includerea în politica fiscală, va­mală și bugetară a obligativităţii reeva­luării bunurilor imobiliare o dată la trei ani. Este adevărat că această măsură va fi gratuită pentru persoanele fizice, fi­ind efectuată de organele cadastrale, în timp ce agenții economici vor trebui să plătească. În cazul în care contribuabi­lii nu vor îndeplini această măsură, cota concretă a impozitului pentru bunurile imobiliare respective va fi triplată. De­sigur, consideră experţii, reevaluarea periodică a bunurilor imobiliare este necesară, deoarece multe persoane di­minuează valoarea reală a imobilelor lor, însă există riscul ca cheltuielile afe­rente reevaluării să depășească sporul la impozitul achitat față de anul prece­dent.

 

Responsabilizarea contribuabililor ca măsură de diminuare a sectorului informal

 

Guvernul îşi propune să intensifice lupta cu evaziunea fiscală şi prin am­plificarea obligaţiilor contribuabilului. Astfel, se prevede impunerea consuma­torului să ia bonul de casă și să-l prezin­te organelor fiscale, la solicitarea aces­tora. Altfel, se va aplica o amendă de 60 de lei. Analiştii „Expert–Grup” aprecia­ză aplicabilă această măsură doar după o consultare amplă a consumatorilor din ţară. În viziunea lor, această preve­dere este prematură. Mai bine ar fi să se întreprindă toate măsurile privind eliberarea bonului de casă aplicabile comercianților, inclusiv reglementarea mai strictă a conținutului acestora.

Poate una dintre cele mai rezona­bile acţiuni ce se conţine în politica fiscală, vamală și bugetară este preve­derea care presupune acordarea drep­tului organelor fiscale pentru calcula­rea contribuțiilor și a primelor, în cazul în care acestea deţin probe concludente că salariile se achită „în plic”. Experţii o apreciază drept o modificare firească, ce trebuia efectuată cu mult timp înain­te, deoarece va contribui la diminuarea sectorului informal.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com