28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Solidaritatea, spiritul de echipă, responsabilitatea, dialogul sunt caracteristicile unui sindicat modern

Loading
Fără categorie Solidaritatea, spiritul de echipă, responsabilitatea, dialogul sunt caracteristicile unui sindicat modern
Solidaritatea, spiritul de echipă, responsabilitatea, dialogul sunt caracteristicile unui sindicat modern

sedinta-fscm

 

Mișcarea sindicalistă din Republica Moldova trece în ulti­mii ani prin schimbări radicale. De la un sistem învechit ce oferea beneficii, în majoritatea cazurilor, liderilor și doar arareori membrilor de rând, s-a transformat într-un „avocat” al salariaților ce le oferă acestora protecție juri­dică, pune problema securității și sănătății în muncă, ne­gociază contracte colective de muncă etc. Astfel încât sa­lariatul membru de sindicat să nu mai poată fi persecutat sau strâmtorat de angajator, să aibă un salariu decent, să lucreze în condiții sănătoase etc. 

 

Despre toate aceste probleme, provocări s-a discutat în cea de-a patra Ședință în plen a Consiliu­lui Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM). În cadrul acesteia, a fost făcut public ra­portul Biroului Executiv privind activitatea în anul 2015. „Princi­piile fundamentale pe care le-a promovat FSCM în perioada de referinţă au fost şi rămân solida­ritatea, democraţia, libertatea, independența, transparența, spi­ritul de echipă, responsabilitatea, dialogul”, a menționat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

Protecția juridică este un ele­ment-cheie în activitatea FSCM și a sindicatelor în general. Anume acestui capitol au acordat o mare atenție participanții la ședință. Pe parcursul acestui ani, pe adresa FSCM au parvenit circa 78 de peti­ţii în scris şi peste 700 de  adresări telefonice, în care au fost abordate probleme ce ţin de reglementarea relaţiilor de muncă, de regimul tim­pului de lucru şi de odihnă, conce­dieri, sancţionări, precum şi unele probleme ce vizează crearea condi­ţiilor corespunzătoare de muncă, elaborarea graficilor de serviciu, acordarea concediilor de odihnă, a concediilor de studii, achitarea indemnizaţiilor de concediu, calcu­larea vechimii în muncă etc.

Apropo, membrii FSCM dispun de o poliță de asigurare juridică ce le garantează asistența avoca­tului în caz de necesitate. Toate petițiile și adresările parvenite au fost examinate minuțios, în majo­ritatea cazurilor consiliul juridic deplasându-se la locul de muncă al petiționarilor. Victor Muradu, președintele comitetului sindical ANRCETI, a ținut să menționeze că apreciază înalt protecția juridi­că, dar a propus să fie consolidată poziția președinților de sindicat în cadrul întreprinderilor unde acti­vează. De fapt, mai mulți președinți de sindicat au adus în discuție in­timidarea la care sunt supuși de către șefii întreprinderilor atunci când sindicatele își expun poziția asupra anumitor probleme. În vi­itor, se vor căuta soluții pentru scoaterea influenței administrației asupra președinților de sindicat.

 

Rolul parteneriatului social

 

Prin intermediul parteneriatu­lui şi al dialogului social, Federa­ţia Sindicatelor din Comunicaţii a întreprins diverse măsuri menite să asigure un climat social stabil între salariaţi şi angajatori, o pro­tecţie socială şi economică efectivă a membrilor de sindicat.

În acest context, organizaţia sindicală a Î.M. ,,Moldcell” SA, cu aportul şi cu susţinerea FSCM, la 1 noiembrie 2014, a încheiat un contract colectiv de muncă, ce este evaluat drept unul destul de reuşit, prin prisma garanţiilor sociale pe care le conţine.

A fost încheiat un acord supli­mentar la Contractul colectiv de muncă al SA „Moldtelecom” pentru anii 2013-2016, prin care Reţeaua tarifară de salarizare a angajaţilor a fost modificată şi expusă în redac­ţie nouă, fiind majorat cuantumul salariului angajaţilor.

Totodată, preşedintele FSCM, fiind membru supleant al Comisi­ei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective şi membru al Colegiului Ministerului Tehnolo­giei Informaţiei şi Comunicaţiilor, reprezintă drepturile şi interesele membrilor de sindicat în raport cu autorităţile şi structurile patronale din Republica Moldova.

 

Securitatea și sănătatea în muncă

 

Una din direcțiile prioritare ale FSCM este controlul privind asi­gurarea sănătății și a securității la locul de muncă. Această activitate este efectuată în comun cu comi­tetele sindicale din organizațiile primare. O prioritate în această direcție este realizarea prevederi­lor contractelor colective de muncă privind condițiile de muncă cores­punzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă, acordarea ajutorului practic comitetelor sin­dicale și activului sindical în scopul efectuării controlului obștesc pri­vind securitatea la locul de mun­că și soluționarea problemelor în acest sens.

O altă temă arzătoare este in­struirea activului sindical. În ca­drul proiectului CNV Internatio­naal „Planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților sindicale”, a fost elaborată Strategia FSCM privind informarea și instruirea în domeniul drepturilor social – eco­nomice și de muncă ale salariaților – membri de sindicat pentru anii 2013-2015, Curriculumul privind cursul de instruire a salariaților – membri de sindicat din ramura comunicațiilor și stabilite progra­me de instruire continuă în dome­niile: dreptul muncii, securitatea și sănătatea în muncă, salarizarea, drepturile și garanțiile sociale și organizarea sindicală la nivel de întreprindere.

În acest sens, au fost elabora­te patru broșuri: „Aspecte juridi­ce privind Contractul individual de muncă”, „Salarizarea muncii, drepturile și garanțiile sociale”, „Asigurarea sănătății și securității în muncă” şi „Îndrumar pentru președinți și activul sindical”. În anul curent IndustriALL Global Union, în parteneriat cu FSCM a continuat instruirea sindicalişti­lor în cadrul proiectului „Formare de formatori”, sesiunea a II-a şi a III-a, la care au participat for­matori de la sindicatul Force Ou­vriere din Franța. În acest ciclu de instruire sunt antrenaţi cinci reprezentanţi ai FSCM: Elizave­ta Iurcu, vicepreşedinte al FSCM, Petru Bolgaru, preşedintele CS al ÎS „CRIS Registru”, Sergiu Goriţa, preşedintele CS al SA „Moldtele­com”, Viorica Filipciuc, preşedin­tele grupului sindical Ungheni SA „Moldtelecom”, şi Aliona Cotogoi, preşedintele CS al CP Sîngerei. Procesul de instruire este unul per­manent. A doua zi, sindicaliștii au participat la un seminar, la care Elizaveta Iurcu, vicepreședinte FSCM, le-a vorbit despre concepe­rea și elaborarea unui proiect, iar unii colegi le-au prezentat modele de proiecte. Acestea sunt doar câ­teva activități desfășurate în anul curent de către Federația Sindica­telor din Comunicații, lucru ce de­monstrează că FSCM este într-un proces continuu de instruire.

 

diplome-fscm

 

Diplome de merit

 

FSCM își mobilizează activul inclusiv prin aprecierea meritelor. La finalul celei de-a patra Ședințe în plen a Consiliului FSCM, au fost oferite diplome de merit celor mai buni. Pentru performanță în activitatea de promovare a pro­iectelor în domeniul sindical, au fost distinse Jana Șveț, președintele comite­tului sindical al Î.S. „Combinatul Poligrafic”; Ana Gîtlan, vicepreședintele CS al Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, și Diana Scripcari, președintele Con­siliului de tineret din cadrul Î.S. „CRIS Registru”. Diplome de gradul I, pentru promovarea activității sindicale organizate de FSCM în cadrul colectivului de muncă, au fost oferite comitetelor sindicale de la Centrul de Poștă Căușeni, Cen­trul de Poștă Edineț, SA „Moldtelecom”. Diplome de gradul II au fost înmânate comitetelor sindicale de la Glodeni SA „Moldtelecom”, Centrul de Poștă Cante­mir, Centrul de Poștă Drochia, Centrul de poștă Orhei și Agenția Națională pen­tru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com