26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

„SindLUCAS” a devenit federaţie și a aprobat Strategia pe următorii 5 ani

Loading
Fără categorie „SindLUCAS” a devenit federaţie și a aprobat Strategia pe următorii 5 ani
„SindLUCAS” a devenit federaţie și a aprobat Strategia pe următorii 5 ani

sindlucas

 

Cel de-al IV-lea Congres al Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Ali­mentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Ho­teluri s-a desfăşurat recent la Institutul Muncii din Chişinău. În cadrul evenimentului a fost aleasă conducerea organizaţiei, pentru o perioadă de cinci ani, au fost abordate chestiuni privind soluţionarea litigiilor de muncă în instanţele de judecată, probleme cu care se confruntă tinerii la angajare, aspecte privind recrutarea noilor membri de sindicat și alte chestiuni de importanță majoră pentru sindicate și pentru societate.

 

S-a decis modificarea Statutului or­ganizaţiei, astfel încât Sindicatul „Sind-LUCAS” a devenit Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Pu­blică, Cooperaţia din Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri. Valentina Chiri­ac, preşedinta federaţiei, a menţionat, în cadrul congresului, că modificarea este necesară conform legislaţiei în vigoare şi cerinţelor Ministerului Justiţiei.

 

Hotărârile instanţelor, adesea, în defavoarea salariaţilor  

 

În ultimii cinci ani, o activitate priori­tară a sindicatului a fost apărarea sala­riaţilor în instanţele de judecată. Potrivit Valentinei Chiriac, cele mai multe cazuri de încălcare a drepturilor angajaţilor au vizat neinformarea în scris a salariaţilor privind condiţiile în care au loc rapor­turile de muncă, plata incorectă a orelor lucrate, reţineri nejustificate din salariu, neefectuarea plăţii pe durata concediului de odihnă anual, neachitarea drepturilor salariale restante după încetarea raportu­rilor de muncă.

„Hotărârile instanţelor de judecată însă deseori au fost în defavoarea salariaţilor, din păcate. În majoritatea cazurilor, instan­ţele de judecată au dat dovadă de lipsă de interes faţă de principiile care guvernează dreptul muncii, principii aplicabile în ace­eaşi măsură tuturor angajaţilor din ţară, indiferent dacă este sau nu membru de sindicat”, a declarat Valentina Chiriac.

În mod normal, dacă 

litigiile privind concedierea membrilor de sindicat ar fi avut loc într-o instanţă specializată pe conflicte de muncă, cu respectarea regu­lilor prevăzute de Codul muncii, aceasta ar fi dispus restabilirea în funcţie a mem­brilor de sindicat concediaţi fără acordul comitetului sindical, a adăugat preşedinta Federaţiei „SindLUCAS”.

 

Proiectul de lege

privind zilierii ar putea

conduce la răspândirea muncii forţate

 

În scopul apărării drepturilor membrilor de sindicat, Federaţia „SindLUCAS” a îna­intat propuneri pentru elaborarea proiec­tului de lege privind reformarea sistemu­lui de pensii, modificări la Legea cu privire la comerţul interior, alte acte normative privind implementarea Strategiei de dez­voltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020.

„Sindicatul „SindLUCAS” s-a împotrivit conţinutului proiectului legii cu privire la zilieri, care reglementează modul în care aceştia pot exercita activităţi sezoniere necalificate, din motiv că proiectul ar pu­tea conduce la o creştere a angajării infor­male, la discriminarea unui anumit grup de salariaţi, la excluderea unui număr mare de salariaţi din sistemul de protecţie socială şi din cel de asigurare medicală. În opinia conducerii „SindLUCAS”, noul pro­iect ar limita accesul lucrătorilor la justiţie, în lipsa unui contract de muncă, acesta fi­ind de multe ori singura dovadă care con­firmă relaţia de muncă dintre angajator şi angajat. Mai mulţi angajatori vor folosi abuziv situaţia de a nu achita salariile în lipsa unui contract individual de muncă scris, fapt care va conduce la răspândirea muncii forţate”, a ţinut să menţioneze li­derul sindical.

Problema recrutării noilor membri de sindicat a fost abordată la întrunirile cu membrii consiliilor teritoriale, cu liderii şi activiştii sindicali din teritoriu, precum şi în cadrul altor activităţi desfăşurate la ni­vel naţional–ramural.

„Într-un mod voalat, angajatorii inter­zic salariaţilor să facă parte dintr-un sindi­cat. Uneori, despre acest lucru se discută pe șleau la interviul de angajare sau mai târziu, când interesul angajaţilor pentru sindicat devine vizibil. La întreprinderile mari, lucrătorilor li se propun salarii mai substanțiale, pentru ca aceştia să nu de­vină membri de sindicat, iar salariaţii ac­ceptă provocarea, din cauza ratei consi­derabile a şomajului, în special, în rândul tinerilor”, a accentuat Valentina Chiriac.

 

Toți membrii CNSM trebuie să fie uniţi, în special la proteste

 

Oleg Budza, preşedintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a apreciat drept constructivă colaborarea dintre Federaţia „SindLUCAS” şi conduce­rea confederaţiei. Liderul CNSM a reite-rat poziţia sindicatelor potrivit căreia în ţară e necesară crearea unor tribunale ale muncii.

„Mulți dintre judecători nu cunosc pre­vederile contractelor colective şi individu­ale de muncă, aceştia fiind mai mult preo­cupaţi de examinarea unor dosare penale. În asemenea condiţii, oare cât de corecte sunt hotărârile instanţelor de judecată pri­vind litigiile de muncă? Sperăm ca guver­nanţii să ţină cont de propunerile noastre, care vin să apere cetăţenii. În ultimul timp, s-au înăsprit sancţiunile pentru admiterea muncii la negru, dar rămâne de văzut dacă aceste pedepse se vor aplica de facto. Încă acum trei ani, CNSM a elaborat Convenţia privind protecţia social-economică a tineri­lor şi nici unul dintre guvernele din această perioadă nu a semnat documentul respec­tiv. De ce se tem guvernanţii, mă întreb? Trebuie să pregătim şapte lideri sindicali, care se vor ocupa de recrutarea tinerilor în sindicate. Împreună cu Sergiu Sainciuc, in­sistăm să fie modificate şase prevederi ale proiectului de Lege cu privire la reformarea sistemului de pensii, pe care le considerăm discriminatorii. În prezent colaborăm şi cu Casa Naţională de Asigurări Sociale în ceea ce priveşte repartizarea biletelor pen­tru odihna de vară a copiilor. Reprezentanţi ai Băncii Mondiale insistă ca aceste bilete să nu fie în gestiunea sindicatelor. Trebuie să fim uniţi, toţi cei 380 mii de membri de sindicat,  în special în perioada când orga­nizăm proteste”, a subliniat Oleg Budza.

Ludmila Cobzac, preşedinta organizaţi­ei sindicale primare din Direcţia asistenţă socială, sănătate şi protecţie a familiei din raionul Floreşti, a vorbit despre dificultăţile cu care se confruntă tinerii la angajare.

 

Indemnizaţia de 30 mii de lei – nu numai pentru absolvenții de facultate

 

„Statisticile arată că doar doi din zece ti­neri sunt încadraţi în câmpul muncii. Chiar dacă în ţară sunt locuri vacante, acestea sunt prost plătite. Angajatorii aproape că nu investesc nimic în dezvoltarea și pro­movarea tinerilor. Majoritatea patronilor cer la angajare stagiu de muncă şi abilităţi în domeniu. Unii tineri sunt nevoiţi să acti­veze câte 12-14 ore pe zi, pentru un salariu de numai 2-3 mii de lei, acceptând umi­linţe din partea patronilor, iar atunci când se îmbolnăvesc, sunt concediați. Cerem ca toţi absolvenţii instituţiilor de învăţământ – universităţi, colegii, şcoli profesionale – să beneficieze de o indemnizaţie unică de 30 de mii de lei, indiferent dacă au învăţat cu plată sau fără”, a ţinut să menţioneze Ludmila Cobzac.

În prezent, 34 la sută dintre membrii Fe­deraţiei „SindLUCAS” sunt tineri care au o vârstă de până la 35 de ani.

Anastasia Roman, vicepreşedintă a Fe­deraţiei „SindLUCAS”, a subliniat că, înce­pând cu luna curentă, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor va evalua gratis condiţiile de muncă ale membrilor de sindicat, la cere­rea organizaţiei sindicale de la întreprin­dere. Evaluarea se va face cu ajutorul unui utilaj olandez performant.

La finele congresului, în funcție de pre­şedinte al Federaţiei „SindLUCAS”, a fost realeasă Valentina Chiriac. În calitate de vi­cepreşedinte a fost realeasă Anastasia Ro­man şi aleasă Diana Romanciuc. Preşedinte al Comisiei de cenzori a federaţiei a deve­nit Victoria Madan. Totodată, a fost apro­bată componenţa nominală a Consiliului Naţional  şi a Biroului Executiv al federaţiei, componenţa Comisiei de cenzori, lista de­legaţilor la Congresul III al CNSM, care va avea loc în luna iunie. În cadrul celui de-al IV-lea Congres al federaţiei, a fost aprobată şi Strategia Federaţiei „SindLUCAS” pentru următorii cinci ani. La Congresul Federaţiei „SindLUCAS” au participat şi Tamara Mi­rovschi, şefa Departamentului organizare, educaţie şi informare din cadrul CNSM, Ta­mara Bodnari, preşedinta Federaţiei „Mol­dova-business-sind”, alţi oaspeţi.

În prezent, Federaţia „SindLUCAS” reu­neşte peste 6800 de membri.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com