24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

„Sindindcomservice” va avea o nouă Convenţie colectivă

Loading
Fără categorie „Sindindcomservice” va avea o nouă Convenţie colectivă
„Sindindcomservice” va avea o nouă Convenţie colectivă

 sindicomservice

 

Recent, la tabăra de odihnă „Camping” din ora­şul Vadul lui Vodă, a avut loc şedinţa lărgită a Biroului Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcom­service”. La eveniment au participat Sergiu Sainciuc, vice­preşedinte al CNSM, activul sindical din cadrul federaţiei.

 

În timpul reuniunii, s-a discu­tat despre activitatea Comitetului sindical al Întreprinderii Munici­pale „Gospodăria Comunală Râş­cani”. Preşedintele comitetului sindical al întreprinderii, Grigore Gafin, a prezentat o informaţie privind protecţia social-economică a membrilor de sindicat. Totodată, el a menţionat că se confruntă cu mai multe probleme – administra­ţia publică locală din raionul Râş­cani se amestecă des în activitatea întreprinderii, se schimbă des con­ducerea „Gospodăriei Comunale Râşcani”.

„Comitetul sindical efectuează un control permanent al imple­mentării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, a Con­venţiei colective la nivel de ra­mură. În urma dialogului social, angajaţii de la întreprindere au sa­larii negociate de partenerii sociali (angajator – comitetul sindical), la stabilirea cărora se ţine cont de coeficientul de complexitate şi de activitatea în condiţii nocive. Nu avem restanţe la salarii, desfăşu­răm şi activităţi în domeniul secu­rităţii şi sănătăţii în muncă. Toţi cei 54 de angajaţi ai întreprinderii sunt membri de sindicat”, a menţi­onat Grigore Gafin.

Totodată, Biroul Executiv al Federaţiei „Sindindcomservice” a decis să pună în sarcina Comisi­ei ramurale pentru consultări şi negocieri colective începerea ne­gocierilor  cu partenerii sociali pe marginea proiectului Convenţiei colective la nivel de ramură pentru anii 2017-2020. La negocieri vor participa specialişti din subramu­rile respective. Actuala Convenţie colectivă la nivel de ramură a fost semnată pentru anii 2010-2016.

Prezent la şedinţă, Sergiu Sain­ciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a vorbit despre 

mai multe acţiuni ale CNSM privind protecţia social-economică a salariaţilor.

„Am propus modificarea formu­lei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani. De exemplu, în Bulga­ria, în primul an de viaţă a copilu­lui, se plăteşte o indemnizaţie egală cu 80 la sută din salariul mediu al angajatului. În cel de-al doilea an, se achită o indemnizaţie egală cu salariul minim pe ţară. În cel de-al treilea an, nu se achită indemniza­ţie pentru creşterea copilului, dar poate sta în concediu pentru îngri­jire atât mama, cât şi tata. CNSM s-a pronunţat în mod repetat pen­tru crearea unor tribunale care ar soluţiona litigiile de muncă. Anual, au loc circa 1.000 de procese de ju­decată de acest fel. De exemplu, în lipsa unor instanţe specializate, un conflict de la Fabrica de zahăr din Glodeni a fost examinat de trei in­stanţe de judecată, care au luat trei decizii diferite”, a accentuat Sergiu Sainciuc.

Potrivit sursei citate, CNSM a dat aviz negativ la proiectul de lege care prevede lichidarea carnete­lor de muncă, pentru că nu există o alternativă în acest sens. „Acum un an, în Ungaria au fost lichida­te carnetele de muncă, iar astăzi autorităţile maghiare vor să le re­introducă. CNSM se pronunţă şi pentru reformarea sistemului de control. În ţară sunt înregistrate 60 de instituţii de control, care nu sunt eficiente de multe ori. La unele întreprinderi, contractele individuale de muncă sunt for­male. Aplicarea Legii cu privire la moratoriul asupra controlului de stat nu a avut efecte pozitive asu­pra salariaţilor. Astfel, în primele şase luni ale anului curent, numă­rul accidentelor de muncă mortale şi grave a crescut cu mult faţă de perioada similară a anului 2015. Totodată, s-au majorat datoriile la salarii. Vom cere explicaţii Guver­nului în ceea ce priveşte  aplicarea acestui moratoriu”, a menţionat liderul sindical.

Sergiu Sainciuc a informat că la 13 octombrie va avea loc şedinţa Comisiei naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective Guvern-Sindicate-Patronate, unde se va discuta politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017. „Vom insista ca scutirile personale să fie majorate până la valoarea mini­mului de existenţă”, a menţionat Sergiu Sainciuc.

Membrii Biroului Executiv al Federaţiei „Sindindcomservice” au pus în discuţie şi aspecte privind odihna de vară a copiilor şi adoles­cenţilor în sezonul estival 2016. La şedinţă s-au discutat şi chestiuni privind  participarea echipei spor­tive la  Spartachiada CNSM, care a avut loc la sfârşitul lunii septem­brie, la care echipa „Sindindcom­service” a obţinut locul III în clasa­mentul general.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com