19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatul „Moldsindcoopcomerţ” are peste 500 de activişti instruiţi

Loading
Fără categorie Sindicatul „Moldsindcoopcomerţ” are peste 500 de activişti instruiţi
Sindicatul „Moldsindcoopcomerţ” are peste 500 de activişti instruiţi
Moldsindcoopcomert-dare-de-seama

Foto: vocea.md

Comitetul executiv al Federaţiei Sindicatelor din domenii­le Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatu­lui „Moldsindcoopcomerţ” s-a întrunit într-o nouă şedinţă, unde a făcut bilanţul campaniei de dare de seamă, iniţiată în noiembrie 2014 şi care urmează să se încheie pe 1 iunie a. c. Iar pe 16 iulie 2015 urmează să aibă loc congresul federaţiei.

 

Partea cea mai mare, adică peste 70% din organizaţiile membre ale „Moldsindcoopcomerţ”, fac par­te din cooperaţia de consum, iar celelalte – din comerţ  şi antrepre­noriat.

„Consider cooperaţia de con­sum o ramură. Este una din cele mai importante în ţară, pentru că include nu doar comerţul, dar şi industria prelucrătoare. Este com­plexă şi una din cele mai bine păs­trate în ţară”, afirmă preşedintele Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”, Ion Ursu.

 

g_cnsm

Reprezentanţii cooperaţiei de consum consideră ramura în care activează una din cele mai productive

 

La congresul precedent, federa­ţia a adoptat patru rezoluţii în cele mai importante domenii de activi­tate. În primul rând, ele vizau situ­aţia social-economică şi problema majorării salariului. Totodată, au fost aprobate şi rezoluţiile privind activitatea documentară şi de in­struire a cadrelor sindicale. „Am în­cercat să ne desfășurăm activitatea pornind de la rezoluţiile adoptate, spune vicepreşedintele „Moldsind­coopcomerţ”, Claudia Bujac. Am efectuat o muncă mare în ceea ce ţine de instruirea activului sindical. Am organizat mai multe seminare cu descinderi în teritoriu, dar şi la Chişinău. Toate astea au fost or­ganizate cu susţinerea financiară a Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova şi din cotizaţi­ile sindicale ale federaţiei noastre. Timp de cinci ani, am pregătit pes­te 500 de lideri sindicali şi activişti în domeniu”.

„Acordăm susţinere juridică or­ganizaţiilor membre ale federaţi­ei, continuă Claudia Bujac. Pentru asta avem un departament special – cel al protecţiei social-economice. Colaborăm intens cu toţi membrii federației în cele mai importante probleme, mergem în teritoriu. De două ori pe lună, desfăşurăm şe­dinţele Biroului executiv. În cadrul acestora, de fiecare dată sunt puse în discuție și chestiuni actuale. De asemenea, reuniunile deseori sunt desfășurate în teritoriu cu invitarea respectivilor președinți și a activu­lui sindical. Convocăm și consiliile. În conformitate cu Statutul, aces­tea își desfășoară ședințele de două ori pe an”.

 

Contracte colective în baza convenției

 

Unul dintre cele mai importante obiective pentru „Moldsindcoopco­merţ” a devenit încheierea contrac­telor colective de muncă. Potrivit celor spuse de șefii federației, astfel de contracte au fost semnate prac­tic în toate organizațiile sindicale. Apropo, de două ori pe an sunt au­diate dările de seamă  cu privire la realizarea activităților stipulate de contractual colectiv de muncă.

În plus, „Moldsindcoopcomerţ” încheie o convenție ramurală cu „Moldcoop” – Uniunea centrala a cooperativelor de consum din Re­publica Moldova. „Convenția rep-rezintă un reper în procesul de în­cheiere a contractelor colective de muncă la nivel raional, iar noi mo­nitorizăm executarea prevederilor conținute în Convenție, vine cu explicațiile de rigoare Ion Ursu. Îm­preună cu „Moldcoop”, obișnuim să studiem situația la anumite în­treprinderi și organizații din teri­toriu – anume acolo unde intuim că lucrurile merg nu tocmai bine sau de unde ne vin semnale despre anumite probleme. Creăm o co­misie comună a „Moldcoop”–ului și a federației, examinăm situația, acordăm asistență și înlăturăm carențele existente.

Dacă, anterior, convenția era una de durată (ea fiind încheiată pe un termen de cinci ani) și necesi­ta amendare periodică, în prezent, acest act este semnat de către părți pentru doi ani. Liderii de la „Mold­sindcoopcomerţ” consideră că pentru organizațiile-membre din cadrul respectivei federații anume această periodicitate este optimă și cea mai eficientă.

 

 

Больше полутысячи профсоюзников «Moldsindcoopcomerţ» прошли обучение

 

Федерация профсоюзов работников потребительской кооперации, торговли и предпринимательства «Moldsindcoopcomerţ» провела очередное заседание исполнительного бюро и десятого по счету Со­вета, подвела определенные итоги работы отчетно-выборной кампа­нии, которая началась в ноябре 2014 года и должна завершиться до 1 июня c.г. Ведь уже 16 июля 2015 года состоится съезд Федерации.

 

Большая часть, чуть более 70% членских организаций «Moldsindcoopcomerţ», относится к потреб­кооперации, остальные – к торгов­ле и предпринимательству.

«Потребкооперацию я считаю отраслью. Она одна из важных от­раслей в республике, потому что включает в себя не только торгов­лю, но и перерабатывающую про­мышленность. Потребкоопера­ция является всесторонней, и это одна из тех отраслей, которая со­хранилась больше, чем другие в республике», – уверен председа­тель Федерации профсоюзов ра­ботников потребительской коопе­рации, торговли и предпринима­тельства «Moldsindcoopcomerţ» Ион Урсу.

 

g_cnsm

Потребкооператоры считают отрасль, в которой они работают, самой продуктивной

 

На прошлом съезде Федера­ция приняла четыре резолюции по основным направлениям деятель­ности. Они касались, в первую оче­редь, социально-экономической си­туации и вопроса повышения зара­ботной платы. Также были утверж­дены резолюция по информацион­ной работе и по обучению профсо­юзных кадров.

«Мы старались проводить свою работу, исходя из принятых ре­золюций, – рассказывает заместитель председателя «Moldsindcoopcomerţ» Клавдия Бужак. – Большая работа проводилась по обучению профсоюзного актива. Мы провели много семинаров с выездом в территорию, а также на месте в Кишиневе. Мероприятия были организованы при финансо­вой поддержке Национальной кон­федерации профсоюзов Молдо­вы, а также на профсоюзные взно­сы нашей Федерации. За пятилет­ку мы обучили более 500 профсо­юзных лидеров и активистов систе­мы».

«Мы оказываем юридическую поддержку организациям, входя­щим в Федерацию, – продолжа­ет Клавдия Бужак. – У нас для это­го есть специальный департамент социально-экономической защи­ты. С нашими членами мы ведем тесную связь по всем основным во­просам, выезжаем на места. Также проводим раз в два месяца заседа­ния исполнительного бюро. На них всегда заслушиваются насущные вопросы. И они также нередко про­водятся в территориях, с пригла­шением председателей и профсо­юзного актива. Организуем и сове­ты, согласно уставу они проводятся два раза в год».

 

Коллективные договоры на основе соглашения

 

Одной из важных задач «Moldsindcoopcomerţ» стало заключе­ние коллективных договоров. И, по словам руководителей Федера­ции, они подписаны почти во всех профсоюзных организациях систе­мы. Два раза в год прослушивается полугодовой-годовой отчет по вы­полнению мероприятий, намечен­ных в коллективном трудовом до­говоре.

Кроме того, «Moldsindcoopco-merţ» заключает соглашение на отраслевом уровне с «Moldcoop» – Центральным союзом потреби­тельских кооперативов Республики Молдова. «Соглашение является ориентиром при заключении кол­лективных трудовых договоров на районном уровне, и мы ведем кон­троль, как идет исполнение требо­ваний, изложенных в нем, – объяс­няет Ион Урсу. – Практикуем вместе с «Moldcoop» изучение состоя­ния дел на определенных предпри­ятиях, организациях в регионах, где мы чувствуем, что что-то не так, или поступают сигналы, что есть проблемы. Мы создаем совместную комиссию «Moldcoop» и нашей фе­дерации профсоюзов и изучаем си­туацию, помогаем и устраняем те недостатки, которые имеются».

Если раньше соглашение было долгосрочным – заключалось сро­ком на пять лет, и приходилось пе­риодически вносить в него измене­ния, то сейчас оно подписывается между сторонами на более корот­кий период – сроком на два года. Ру­ководители «Moldsindcoopcomerţ» считают, что для их членских орга­низаций это самый оптимальный и эффективный временной проме­жуток.

В социальном диалоге у потреб­кооператоров нет третьей стороны – патронатов, однако, по мнению председателя Федерации, в этом участнике нет особой необходимости. «Были попытки привлечь рабо­тодателей, но не получилось. Хотя для нашей отрасли, для достиже­ния результата, достаточно и на­личие двух сторон», – говорит Ион Урсу.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com