23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională

Loading
Fără categorie Sindicatele solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională
Sindicatele solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională

avocatul-poporului-cnsm

 

Acţiunea legilor privind controlul de stat asupra activităţii de între­prinzător şi privind moratoriul asu­pra controlului de stat ar putea fi supusă unui control al constituţio­nalităţii. Obiectul verificării ţine de limitarea dreptului inspectorilor de stat ai muncii de a avea acces liber la unităţi, la orice oră de zi sau de noapte, fără vreo notificare preala­bilă. 

 

Conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a expediat, recent, pe adresa Avocatului Poporului un demers prin care îi solicită acestuia să înainteze în acest scop o sesizare către Curtea Constituţi­onală. Demersul respectiv a fost discutat de curând şi susţinut de către membrii Comite­tului Confederal al CNSM.

 

Urgentarea procedurii

 

În demers este menţionat faptul că repre­zentanţii CNSM au solicitat anterior Guver­nului să urgenteze procedura de amendare a legilor privind controlul de stat asupra ac­tivităţii de întreprinzător şi privind Inspec­toratul de Stat al Muncii în vederea aduce­rii acestora în concordanţă cu prevederile Convenţiei privind inspecţia muncii a Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii. Această solicitare a fost întemeiată pe Recomandă­rile Comitetului tripartit al OIM, constituit pentru examinarea unei reclamaţii depu­se de CNSM contra Guvernului Republicii Moldova pentru nerespectarea convenţiei sus-menţionate.

Comitetul OIM a specificat în raportul întocmit în urma examinării reclamaţiei în cauză că mai multe prevederi ale Legii pri­vind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător constituie restricţii ale liber­tăţii inspectorilor de muncă de a-şi exercita mandatul.

Stipulările respective se referă la 

limita­rea controalelor până la epuizarea altor mo­dalităţi de verificare a respectării legislaţiei de către persoanele supuse controlului. Tot­odată, acestea impun necesitatea obţinerii unei autorizaţii prealabile pentru efectuarea inspecţiilor, precum şi efectuarea vizitelor la unităţi doar în cazul notificării cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte.

 

Prevederi incompatibile

 

Astfel, reprezentanţii CNSM consideră că prevederile din legile privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi privind Inspectoratul de Stat al Muncii menţionate de Comitetul tripartit al OIM sunt incompatibile cu mai multe articole din Convenţia privind inspecţia muncii a OIM.

Mai mult ca atât, faptul că Inspectoratul de Stat al Muncii este inclus în Lista structu­rilor abilitate cu dreptul de a efectua control în domeniul muncii în condiţiile Legii pri­vind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător contravine prevederilor arti­colului 43 din Constituţia Republicii Moldo­va. Acestea le garantează salariaţilor drep­turile de muncă, inclusiv condiţii echitabile şi nepericuloase sau satisfăcătoare de acti­vitate, nivelul minim al salariului pe econo­mie, concediul anual plătit, durata normală a timpului de lucru etc.

Aceste garanţii constituţionale sunt asi­gurate prin exercitarea de către inspectorii de muncă a controlului de stat în condiţiile Legii privind controlul de stat asupra acti­vităţii de întreprinzător. Unul dintre obiec­tivele principale ale Inspectoratului de Stat al Muncii îl constituie aplicarea dispoziţiilor din actele legislative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exer­citarea atribuţiilor lor.

 

Dispoziţiile constituţionale, ignorate

 

Cu toate acestea, dispoziţiile respective din Constituţie sunt ignorate de controlul de stat sau sunt supuse unei verificări limita­te, iar în acest fel este diminuat considerabil volumul de competenţe speciale ale Inspec­toratului de Stat al Muncii prevăzute inclu­siv de Convenţia privind inspecţia muncii a OIM.

CNSM şi-a exprimat dezacordul faţă de instituirea, de la 1 aprilie 2016, a morato­riului asupra controlului de stat, care se răs­frânge şi asupra activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii. Pe lângă faptul că acest lu­cru contravine Constituţiei, el expune unor riscuri sporite viaţa şi sănătatea omului la locul de muncă şi duce la creşterea număru­lui de accidente de muncă, inclusiv soldate cu decesul salariaţilor.

Astfel, în prima jumătate a acestui an, în ţara noastră au fost înregistrate 216 ca­zuri de accidentare a lucrătorilor la locul de muncă sau cu 24 mai mult decât în perioa­da similară din 2015. Totodată, în aceeaşi perioadă, numărul de accidente de muncă soldate cu decesul salariaţilor a crescut de la şapte cazuri în 2015 la 15 – în anul curent.

 

Reprezentanţii

Guvernului

au decis, ulterior,

să dea curs solicitării

sindicatelor

 

Drept răspuns la solicitarea CNSM către Guvern în vederea urgentării procedurii de amendare a legilor cu pricina, reprezentanţii Ministerului Economiei au informat sindi­catele că aceste acte juridice sunt conforme normelor internaţionale şi nu restricţionea­ză aria de drepturi şi obligaţii ale inspectori­lor de muncă.

Ulterior însă reprezentanţii mai multor structuri guvernamentale au contestat în cadrul unei şedinţe a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective po­ziţia Ministerului Economiei referitoare la această chestiune. În consecinţă, ei au decis să dea curs solicitării din partea sindicate­lor, fără însă ca să mai fie întreprinse măsuri în această privinţă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com