10 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele, patronatele şi Guvernul au avut consultări eficiente în probleme de interes comun

Loading
Fără categorie Sindicatele, patronatele şi Guvernul au avut consultări eficiente în probleme de interes comun
Sindicatele, patronatele şi Guvernul au avut consultări eficiente în probleme de interes comun

consultari-cnsm

 

Recent, reprezentanții sindicatelor, ai pa­tronatelor și Guvernului s-au întrunit în cadrul unor consultări naționale pentru Programul de Ţară pri­vind Munca Decentă (PŢMD) în Republica Moldova. Acestea au avut loc sub egida Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii (OIM).

 

Subiectele de discuţie

 

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte precum promo­varea principiilor de muncă de­centă şi oportunităţile de ocupa­re, o mai bună guvernare a pieţei muncii, îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială ș. a.

Scopul evaluării Programului de Ţară privind Munca Decentă în Republica Moldova a fost anali­zarea şi prezentarea informaţiilor transparente despre performan­ţele OIM şi a constituenţilor tri­partiţi referitor la implementarea acestui program pe anii 2012-2015 şi oferirea recomandărilor privind priorităţile pentru anii 2016-2020.

Antonio Graziosi, director al Oficiului de Ţară pentru Europa Centrală şi de Est de la Organiza­ţia Internaţională a Muncii, a in­format că în prezent OIM susține implementarea în Republica Mol­dova a unui proiect în domeniul diminuării economiei informale. Scopul acestuia constă în dezvol­tarea capacităților Guvernului și a partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor care vor contribui la formalizarea lo­curilor de muncă și îmbunătățirea calităţii și a productivităţii acestora.

 

g_cnsm

Sindicatele au fost şi vor fi pentru stabilirea şi dezvoltarea unui parteneriat social productiv şi eficient

 

La rândul său, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a accen­tuat că sindicatele au fost şi vor fi pentru stabilirea şi dezvoltarea unui parteneriat social productiv şi eficient între Guvern şi patro­nate. „Pe parcursul implementă­rii Programului de Ţară privind Munca Decentă pe anii 2012-2015, sindicatele au realizat un şir de acţiuni concrete: au consolidat capacităţile în domeniul negoci­erilor colective la nivel de ramu­ră, precum şi la nivel de unitate, drept consecință au beneficiat de un suport metodic privind ela­borarea proiectului cu privire la soluţionarea amiabilă a conflicte­lor colective de muncă, a litigiilor între angajat şi angajator etc. Cu suportul OIM, a fost facilitată sta­bilirea relaţiilor de colaborare cu sindicatele din Italia, în vederea asigurării şi respectării dreptu­rilor emigranţilor din Republica Moldova. Toate aceste beneficii au condus la îmbunătăţirea promo­vării drepturilor şi a intereselor membrilor de sindicat în cadrul parteneriatului social”, a precizat Chiriac.

Totodată, Leonid Cerescu, pre-şedinte al Confederaţiei Naţio­nale a Patronatului din Moldova (CNPM), a menţionat că Prog-ramul de Ţară privind Munca Decentă promovează obiectivele cheie care vor duce la dezvolta­rea situaţiei social-economice şi a parteneriatului social din Re­publica Moldova. „De aceea, noi optăm pentru următoarele prio­rităţi: crearea unei pieţe a muncii funcţionale şi adaptabile, care va rezista la diverse provocări, sti­mularea angajatorilor, crearea noilor locuri de muncă, eficienti­zarea dialogului tripartit la toate nivelurile de decizii, formarea condiţiilor atractive pentru me­diul de afaceri, diminuarea acti­vităţii informale etc. Este necesar ca aceste priorităţi să fie realizate, astfel oferind o speranţă agenţilor economici pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a acesto­ra”, a punctat Cerescu.

 

Propunerile pentru noul Program de Țară 2016-2020

 

În urma discuţiilor, fiecare par­te – sindicat, patronat și Guvern – a discutat separat pe marginea problemelor stringente cu care se confruntă economia națională şi a formulat un şir de propuneri, care urmează să fie incluse în noul Pro­gram de Țară pentru 2016-2020.

„Spre binele nostru, am găsit un consens cu patronatele și am constatat că revendicările formu­late de fiecare în parte au aproa­pe aceeași orientare. Acestea țin de problemele legislative, social-economice, crearea noilor locuri de muncă, amplasarea în câmpul muncii a tineretului, salarizarea, care trebuie să fie revăzută în întregime, și egalitatea de șanse. Ne punem speranța că acest do­cument, elaborat în grupurile de lucru, va fi un document de bază pentru a ne așeza la masa de tra­tative împreună cu Guvernul și a începe elaborarea de noi acțiuni concrete pentru ca salariații și toți cetățenii să simtă îmbunătățirea situației social-economice”, a con­chis Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM.

 

Munca decentă presupune o activitate economică normală

 

În context, Leonid Cerescu a subliniat că munca decentă pre­supune o activitate economică normală, salarii decente, acumu­lări la buget și bunăstarea țării. „Pilonul de bază al prosperării societății este dezvoltarea econo­mică: daca nu vom avea dezvol­tare economică, toate părțile vor avea de suferit. De aceea, noi pu­nem accentul, în primul rând, pe crearea condițiilor de activitate pentru agenții economici și pe o politică fiscală stabilă. Activitatea agenților economici este foarte dificilă, pe seama lor fiind puse cheltuieli suplimentare. O mare parte a acestora trec în subteran, fiindcă ei nu pot suporta toate cheltuielile, iar acest fapt duce la diminuarea activității economi­ce. Programul respectiv trebu­ie să conducă la o îmbunătățire esențială a situației din țară”, a opinat Cerescu.

Totodată, Mircea Buga, minis­tru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi-a exprimat acordul privind prioritizarea obiectivelor propuse, dar și speranța că pro­punerile din partea ministerului de resort se vor regăsi în noul Program de Țară privind Munca Decentă în Republica Moldova, menit să îmbunătăţească situaţia pe piaţa muncii.

De cealaltă parte, Antonio Gra­ziosi a relevat: „Intenționăm să identificăm cele mai importante priorități, să le dezvoltăm astfel încât să resimțim cu toții rezultate de care să ne mândrim”.

 

Obiectivele de bază ale noului program de ţară

 

În cadrul consultărilor, partene­rii sociali au identificat trei obiec­tive de bază ale noului Program de Țară privind Munca Decentă în Republica Moldova pe anii 2016-2020 și anume: îmbunătățirea cli­matului de afaceri pentru crearea locurilor de muncă, eficientizarea dialogului social și asigurarea calității locurilor de muncă.

Propunerile înaintate de repre-zentanții Confederației Naționale a Sindicatelor, Confederației Na-ționale a Patronatului, Ministe­rului Muncii Protecției Sociale și Familiei în urma consultărilor vor servi drept repere pentru noul Program de Țară pentru Munca Decentă în Republica Moldova, care urmează să fie aprobat și semnat la începutul anului 2016.

Republica Moldova a devenit membru al Organizației Inter-naționale a Muncii în 1992. Până în prezent, Moldova a ratificat 40 de convenții, dintre care toate cele opt convenții fundamentale și pa­tru convenții de guvernare. Ţara își respectă pe deplin obligaţiile de raportare, completând anu­al în jur de zece rapoarte asupra convențiilor ratificate.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com