18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele din educaţie înaintează revendicări economice Guvernului

Loading
Fără categorie Sindicatele din educaţie înaintează revendicări economice Guvernului
Sindicatele din educaţie înaintează revendicări economice Guvernului

ses-revindecari

 

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a adop­tat, zilele trecute, o listă de revendicări menite să ameli­oreze situaţia socioeconomi­că a membrilor de sindicat.

 

Dumitru Ivanov, preşe­dintele FSEŞ, a menţionat, miercuri, în cadrul întrunirii activului sindical republican al acestei structuri, că anteri­or a fost solicitată o întâlnire cu reprezentanţii Guvernu­lui, iar aceştia au promis că-i vor da curs pe parcursul săp­tămânii curente.

Principala problemă ce urmează a fi abordată  ţine de faptul că, în anul trecut, a fost adoptată o modificare la Legea cu privire la siste­mul de salarizare în sectorul bugetar. Ea prevede că, dacă va exista un decalaj între ni­velul mediu al salariului pe economie şi al celui din sis­temul de învăţământ, acesta din urmă va fi indexat.

Potrivit lui Dumitru Iva­nov, indexarea în cauză tre­buia făcută de la 1 septem­brie curent, iar în acest scop este necesar să fie iniţiate negocieri.

În acelaşi timp, un proiect al bugetului de stat pentru anul viitor ar stipula o majo­rare de 6,4 la sută, din aprilie 2016, a salariilor pentru ca­drele didactice. „Noi dorim, însă, ca această majorare să fie făcută de la 1 septembrie 2015”, a remarcat preşedin­tele FSEŞ.

Pe lângă aceasta, în pre­zent, există un şir de pro­bleme ce afectează activita­tea angajaţilor din sistemul educaţiei, printre care con­ţinutul învăţământului, apli­carea Codului educaţiei etc. Aceste chestiuni urmează a fi abordate în conlucrare permanentă cu reprezentan­ţii Ministerului Educaţiei.

 

g_cnsm

Majorarea preţurilor şi, în consecinţă, a cheltuielilor populaţiei, a diminuat veniturile salariaţilor

 

Participanţii la întrunirea activului sindical republican al Federaţiei Sin­dicale a Educaţiei şi Ştiinţei au adop­tat un şir de revendicări menite să amelioreze situaţia socioeconomică a membrilor de sindicat.

Printre acestea se numără respectarea necondiţionată a prevederilor Legii cu pri­vire la sistemul de salarizare în sectorul bu­getar, în care este stipulat că, începând din 2014, salariile lunare ale cadrelor didactice, corpului profesoral din învăţământ sunt majorate anual, de la 1 septembrie. Această majorare va fi pe măsura creşterii procentu­ale a salariului mediu prognozat pe econo­mia naţională pentru anul de gestiune, faţă de salariul mediu al cadrelor didactice din învăţământul real, atins în trimestrul patru al anului precedent.

Salariul mediu al cadrelor didactice real atins în trimestrul patru al anului 2014 este de 4250 de lei, salariul mediu prognozat pentru 2015 este de 4500 de lei. În conse­cinţă, de la 1 septembrie curent, majorarea salariilor trebuie să fie de aproximativ cinci-şase la sută.

 

Planificarea resurselor

 

O altă revendicare este ca în proiectul Bugetului de stat pentru 2016 să fie pre­văzute mijloace financiare destinate ma­jorării cu 70 la sută a salariilor pentru cadrele didactice. Totodată, autorii revendi­cărilor cer ca din aceleaşi resurse să fie egalat, de la 1 ianuarie 2016, cuantumul categoriei de salarizare a angajaţilor remuneraţi con­form reţelei tarifare unice cu mărimea mini­mului de existenţă, care este acum de 1667 de lei.

Propunerea respectivă este motivată de situaţia social-economică din ţara noastră, care s-a complicat cu mult ca urmare a ma­jorării, de la 1 august anul curent, a preţuri­lor la componentele principale de cheltuieli, ceea ce a micşorat puterea de cumpărare a veniturilor pe care le au salariaţii. Astfel, va­loarea majorărilor salariale de aproximativ 25 la sută, care au avut lor de la 1 septembrie 2014, s-a diminuat esenţial.

 

Majorarea burselor

 

Reprezentanţii activului sindical republi­can al FSEŞ au decis să ceară şi majorarea cu 100%, timp de cinci ani, a burselor de studii. Ei au menţionat că starea materială a stu­denţilor este influenţată negativ, pe lângă al­tele, şi de salariile mici ale părinţilor. De ase­menea, în ultimii cinci ani, costul mediu al unui loc în căminele studenţeşti s-a dublat. Cu toate acestea, mărimea bursei practic nu a fost majorată din 2009, cu excepţia unei creşteri de 10 la sută în 2014.

Aceiaşi activişti sindicali mai revendică urgentarea adoptării hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu pri­vire la Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere. Odată cu implementarea Codului educaţiei, plata indemnizaţiilor şi a serviciilor comunale pentru tinerii specialişti revine organelor de administrație publică de nivelul doi.

 

Extinderea facilităţilor sociale

 

Lipsa regulamentului în cauză pune la îndoială însă plata indemnizaţiilor, a primei tranşe – în octombrie, după prima lună de activitate, dar şi a celei de-a doua şi a treia, care trebuiau să fie achitate încă în august.

Și Congresul VI al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei s-a pronunţat ferm pen­tru extinderea echitabilă a facilităţilor soci­ale, acordate tinerilor specialişti, indiferent de destinaţie, conform repartizării făcute de Ministerul Educaţiei.

Revendicările în cauză au fost adoptate de cei prezenţi cu majoritate de voturi.

În context, s-a menţionat şi faptul că pre­şedinţii structurilor sindicale de toate ni­velurile vor întreprinde măsurile necesare pentru familiarizarea activului sindical cu conţinutul revendicărilor. Acestea vor fi me­diatizate şi prin intermediul unor site-uri, precum şi al mass-media. De asemenea, Bi­roul Executiv al FSEŞ va monitoriza procesul de îndeplinire a acestor revendicări.

Dumitru Ivanov a accentuat că revendică­rile sindicaliştilor din educaţie vor fi remise Parlamentului, unui şir de instituţii guver­namentale, precum şi de organizaţii obşteşti. Cererile respective vor fi, ulterior, negociate cu o comisie guvernamentală.

 

Профсоюзы образования и науки выдвигают правительству экономические требования

 

Федерация профсоюзов образования и науки утвердила на днях список требований, призванных улучшить социально-экономическое положение чле­нов профсоюза.

 

Председатель FSEŞ Ду­митру Иванов отметил в среду на совещании с республиканским профсоюз­ным активом федерации, что были направлены хо­датайства о необходимости встречи с представителями правительства, которые пообещали, что она состоит­ся до конца нынешней не­дели.

Главная проблема, кото­рую предполагается затро­нуть, связана с утвержден­ной в прошлом году поправ­кой в Закон о системе опла­ты труда в бюджетном сек­торе. Она предусматривает, что в случае разрыва меж­ду средним уровнем зара­ботной платы по экономи­ке и в системе образования зарплата в последней будет подлежать индексации.

Согласно Думитру Ива­нову, эту индексацию сле­довало провести 1 сентября текущего года, в этих целях нужно начать переговоры.

Также проект государ­ственного бюджета на бу­дущий год предусматривает увеличение зарплат учите­лей на 6,4 процента с апре­ля 2016 года.  «Однако мы хотим, чтобы повышение было сделано с 1 сентября 2015 года», – отметил пред­седатель FSEŞ.

Помимо этого в насто­ящее время есть ряд про­блем, отрицательно сказы­вающихся на деятельности работников системы обра­зования, в том числе ее со­держание, применение Ко­декса об образовании и др. Все эти вопросы планирует­ся затронуть в процессе по­стоянного сотрудничества с представителями Мини­стерства просвещения.

 

g_cnsm

Рост цен и, как следствие, увеличение расходов населения уменьшили доходы работников

 

Участники совещания Республикан­ского актива Федерации профсою­зов образования и науки приняли ряд требований, призванных улуч­шить социально-экономическое по­ложение членов профсоюза.

Среди них – безоговорочное соблюдение положений закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе, в котором говорится, что с 2014 года ежемесячные зарплаты пе­дагогических кадров и преподавательского состава системы образования повышаются ежегодно 1 сентября. Повышение должно быть соразмерно процентному росту про­гнозируемой на текущий год средней за­работной платы по национальной эконо­мике по отношению к реально достигнуто­му уровню средней заработной платы пе­дагогических кадров за четвертый квартал предшествующего года.

Средняя зарплата педагогических ка­дров, реально достигнутая в четвертом квар­тале 2014 года, составила 4250 леев, сред­няя прогнозируемая зарплата на 2015 год – 4500 леев. Следовательно, с 1 сентября теку­щего года зарплаты следует повысить при­мерно на пять-шесть процентов.

 

Планирование ресурсов

 

Другое требование заключается в том, чтобы в проекте государственного бюдже­та на 2016 год были заложены средства для повышения зарплат учителей на 70 про­центов. Кроме того, выдвинуто требование об уравнении, из тех же ресурсов, с 1 января 2016 года размера первой категории опла­ты труда, согласно Единой тарифной сетке, с размером прожиточного минимума, кото­рый составляет сегодня 1667 леев.

Соответствующее предложение обосно­вано социально-экономической ситуаци­ей в нашей стране, которая сильно ослож­нилась в результате увеличения с 1 августа текущего года цен на основные статьи рас­ходов, что сократило покупательскую спо­собность доходов работников. Другими словами, 25-процентное повышение зар­плат с 1 сентября 2014 года существенно снизилось.

 

Повышение стипендий

 

Представители республиканского профсоюзного актива FSEŞ приняли решение потребовать и повышения стипендий – на 100% в течение пяти лет. По их словам, на материальном положении студентов отри­цательно сказывается, в частности, низкая зарплата родителей. За последние пять лет средняя стоимость места проживания в сту­денческих общежитиях выросла двукрат­но. Вместе с тем, с 2009 года размер стипен­дий практически не увеличивался, за ис­ключением 10-процентного повышения в 2014 году.

Те же профсоюзные активисты настаива­ют и на том, чтобы ускорить принятие по­становления правительства об утвержде­нии Положения о Фонде поддержки моло­дых педагогических кадров. С внедрени­ем Кодекса об образовании выплата посо­бий и оплата коммунальных услуг для мо­лодых специалистов возложены на органы публичного управления второго уровня.

 

Расширение социальных льгот

 

Отсутствие такого документа ставит под сомнение выплату пособий, то есть перво­го транша в октябре – после первого месяца работы, а также второго и третьего, которые предстояло выплатить еще в августе.

VI съезд Федерации профсоюзов образо­вания и науки твердо высказался и за спра­ведливое расширение социальных льгот, ко­торыми пользуются молодые специалисты, независимо от распределения, полученно­го от Министерства просвещения. Присут­ствующие утвердили требования большин­ством голосов.

В этой связи отмечен и тот факт, что представители профсоюзных структур всех уровней предпримут необходимые меры для ознакомления профсоюзного актива с содержанием требований. Они будут обна­родованы также через разные сайты, через СМИ. Наряду с этим Исполнительное бюро FSEŞ будет следить за ходом выполнения выдвинутых требований.

Как подчеркнул Думитру Иванов, тре­бования профсоюзников из сферы образо­вания будут направлены парламенту, ряду правительственных учреждений, а также общественных организаций. Затем по со­ответствующим требованиям будут прове­дены переговоры с правительственной ко­миссией.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com