22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele din Bălţi doresc mai multă susținere de la centru

Loading
Fără categorie Sindicatele din Bălţi doresc mai multă susținere de la centru
Sindicatele din Bălţi doresc mai multă susținere de la centru
sindicate-balti

Foto: vocea.md

Recent redacţia „Vocea poporului” s-a deplasat în municipiul Bălţi pentru a afla cum funcţionează organizaţiile sindicale în teritoriu. Despre proble­mele şi succesele ce ţin de activitatea acestora ne-au relatat reprezentanţii sindica­telor de ramură, dar şi angajaţii mai multor întreprinderi.

 

Importanţa sindicatului

 

Ludmila Dănilă este preşedinta Consiliului interramural al sindi­catelor din municipiul Bălţi de mai bine de şase ani. Ea ne-a mărturi­sit că, în tot acest răstimp, Consi­liul interramural a activat conform planurilor trasate, care sunt rea­lizate în practică. În perioada de activitate, Consiliul interramural a organizat multiple activităţi te­matice: seminare, mese rotunde şi alte manifestări complexe. Aceste acțiuni au fost binevenite şi de un real folos pentru toate sindicatele din Bălţi.

 

g_cnsm

Încălcarea drepturilor constituționale, cu girul Ministerului Finanțelor

 

„Totodată, doresc să mă refer la o mare problemă, în opinia mea, cu care se confruntă mai toate organizațiile sindicale teritoriale, nu doar cele din Bălţi. Este vor­ba despre lipsa de iniţiativă şi de responsabilitate a unor membri ai Consiliului interramural. Uneori rămâi cu impresia că activităţile preconizate sunt necesare doar preşedintelui. Acest fapt ne descu­rajează şi ne scade mult din elanul de muncă. Membrii Consiliului in­terramural nu sunt remuneraţi, dar activează ca un organ colegial, care îşi asumă responsabilităţi de a so­luţiona multe probleme importan­te. Cred că este inutil să pierdem forţe pentru a corecta unele carac­tere deja formate ale unor sindi­calişti. Dacă ne dorim să realizăm performanţe în aceste structuri re­lativ noi, trebuie să ne unim forţele pentru a ne atinge scopurile trasa­te de sindicate, pentru a promova importanţa mişcării sindicale. Sper să fiu înţeleasă corect şi mizez pe susţinere din partea organelor abi­litate şi a colegilor”, a precizat Lud­mila Dănilă.

 

Exemple de colaborare cu patronatele

 

Angajaţii mai multor întreprin­deri înțeleg că nu sunt toate în pu­terile sindicatelor şi le sunt recu­noscători pentru eforturile depuse în relațiile cu patronatele în soluţi­onarea problemelor.

Lidia Noroc-Pînzaru este preşe­dinta Consiliului ramural al sindi­catelor lucrătorilor din cultură din mun. Bălți de mai bine de 12 ani. „În ultimii ani, datorită Sindicatu­lui Lucrătorilor din Cultură, s-au alocat mijloace financiare pentru condițiile nocive în muncă, au fost încheiate contracte colective de muncă, s-a obținut majorarea sa­lariilor, au fost organizate întruniri unde participanții au studiat legile cu privire la securitatea muncii. De asemenea, sindicatul a contribuit la majorarea concediului pentru profesorii de la şcolile de muzică şi arte plastice din mun. Bălţi”, a rele­vat Lidia Noroc-Pînzaru.

 

muzeu-balti

Foto: vocea.md

 

Aceasta a mai declarat că în ra­mura culturii se află în evidenţă 401 angajaţi, dintre care 378 sunt membri de sindicat. La capitolul condiţii de muncă, există unele probleme. De pildă, Școala de mu­zică și cea de arte plastice sunt am­plasate în clădiri învechite care au nevoie de reparații, însă bugetul nu le permite să soluţioneze această problemă.

Mariana Mihalevschi activează de opt ani în calitate de muzeograf la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi. „Posibilităţile nu sunt prea mari, însă ne bucurăm de un supliment la salariu de 120 de lei pentru condiţii nocive în muncă, ni se oferă bilete de odihnă pentru co­pii la tabăra de vară. Salariul unui muzeograf este mic, nu acoperă nici pe aproape coşul minim de consum”, a specificat muzeografa.

Pentru a diminua aceste pro­bleme, sindicatele vin permanent în apărarea drepturilor angajaților din cultură, favorizând un mediu adecvat la locul de muncă.

 

Risc de disponibilizări în urma reorganizării unei întreprinderi

 

Precum ne-a relatat Valeriu Grițiuc, președintele comitetului sindical al SA RED-NORD Rețele Electrice de Distribuție din Bălți, întreprinderea are 1240 de anga-jați, dintre care 1190 sunt membri de sindicat. Astăzi, întreprinde­rea dispune de 10 filiale, inclusiv 9 ale rețelelor electrice (Rezina, Șoldănești, Florești, Sângerei, Râș-cani, Fălești, Glodeni, Ungheni și Bălți) și una de reparație a utila­jului electrotehnic. În fiecare fili­ală sunt președinți ai comitetelor sindicale de secție, care vin mereu în sprijinul angajaților. La ora ac­tuală, întreprinderea se menține la un nivel bun, salariul se achită la timp, angajații sunt aprovizionați cu echipament special de protecție și condițiile de muncă sunt satisfă­cătoare.

„Mijloacele financiare ale comi­tetului sindical al SA Rețele Elec­trice de Distribuție RED-NORD din Bălți sunt utilizate pentru desfășurarea activităților orga­nizatorice, acordarea ajutoarelor materiale la date jubiliare, zile pro­fesionale și naționale, a biletelor de tratament balneosanatorial etc. Pentru noi, problema prioritară și cea mai dureroasă este diviza­rea întreprinderii în două unități economice: SA Rețele Electrice de Distribuție RED-NORD, SA Re-țele Electrice de Furnizare RED-NORD. În acest context, comitetul sindical al SA Rețele Electrice de Distribuție RED-NORD din Bălți a lansat un apel organelor abilita­te ca, în cazul reorganizării între­prinderii, să se ofere garanții că nu vor fi disponibilizați angajații”, a anunțat Valeriu Ghrițiuc.

Ana Slifca este angajată în ca­litate de operator în cadrul SA Rețele Electrice de Distribuție RED-NORD, deja de 5 ani. „La noi, condițiile de muncă sunt accepta­bile. Sindicatul nu uită de noi, el activează la cel mai înalt nivel. De sărbători ne bucurăm de puțină atenție. De Paște am primit ajutor material în valoare de 200 lei, de 8 Martie ne-au oferit 500 de lei. Be­neficiem și de cadouri, și de bilete de tratament”, ne-a mărturisit Ana Slifca.

Galina Pascali activează de 38 ani la ÎM Regia Apă–Canal din Bălţi, în calitate de spălătoreasă a utilajelor electrice. Angajații sunt satisfăcuţi de activitatea comite­tului sindical din întreprindere. „Salariul meu este de 3000 lei și parcă ar fi devenit o normă cu care trebuie să ne obișnuim – acesta în­târzie mereu, dar sperăm mult că organele de resort se vor implica serios în soluţionarea acestei pro­bleme şi vom primi salariul meritat la timp. În ceea ce ţine de condiţii­le de muncă, desigur, că mai avem multe de făcut la acest capitol”, ni s-a plâns Galina Pascali.

Zoia Dubovikova, preşedinta comitetului sindical al ÎM Regia Apă–Canal din municipiul Bălţi, ne spune în context că cea mai mare problemă a apărut recent, când Mi­nisterul Finanţelor, în urma unui control financiar, a interzis achita­rea salariului dublu pentru lucrul în zilele de sărbătoare oficiale. ”În cadrul acestei inspecţii financiare, noi nu am reuşit să demonstrăm legalitatea acestor acţiuni. În te­meiul actului comisiei ministeri­ale, de la 01.01.2014, a fost sistată plata dublă pentru lucru în zilele de sărbătoare. Comitetul sindical al ÎM „Regia Apă-Canal” din Bălţi a decis să se adreseze în instanţele de judecată pentru a rezolva aceas­tă problemă. Solicităm pe aceas­tă cale şi sprijinul CNSM, care ar putea să contribuie substanţial la soluţionarea acestei probleme – sporul salarial pentru munca în zi­lele de sărbătoare”, a conchis Zoia Dubovikova.

O altă problemă este că, de la începutul anului, salariul angajaţi­lor este achitat deja cu întârziere de trei luni. Aceasta se întâmplă din cauza datoriilor acumulate de întreprindere, din care motiv con­turile bancare sunt blocate. Re­cent, au fost perfectate toate actele necesare pentru a ne adresa şi cu această problemă în instanţele de judecată şi sperăm că toţi angajaţii noştri vor primi salariile restante în timpul apropiat, a subliniat Du­bovikova.

La întreprinderea „Regia Apă-Canal” activează 319 angajaţi, in­clusiv 309 membri de sindicat. Condiţiile de muncă lasă de dorit, ar fi o problemă şi uniformele de lucru, care de asemenea lipsesc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com