27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer revizuirea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Loading
Fără categorie Sindicatele cer revizuirea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

 

cnsm

Adresarea CNSM către președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian CANDU

 

Stimate domnule președinte al Parlamentului,

 

Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova (CNSM) Vă aduce la cunoștință că implementarea Legii pri­vind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 13 decembrie 2013, care a intrat în vigoare la 14 septembrie 2014, a condus la mul­tiple nemulțumiri ale consumătorilor, populația fiind revoltată de acțiunile ne­legitime ale autorităților centrale și locale competente.

Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării, așa cum este stipulat în art. 39 al legii, n-a prezentat Parlamentu­lui propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. Guvernul, Agenţia Naţională pentru Regle­mentare Energetică (ANRE) şi autorităţile administraţiei publice centrale și locale nu au asigurat elaborarea și aprobarea acte­lor normative prevăzute de prezenta lege pentru aducerea lor în concordanţă cu aceasta.

Contrar prevederilor art. 7 al legii în cauză, ANRE nu a elaborat, până în prezent, Regulamentul cu privire la stabi­lirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, Regulamentul cu pri­vire la indicatorii de calitate ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canaliza­re, Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori.

Până în prezent nu au fost aprobate Regulamentul cu privire la serviciul pub-lic de alimentare cu apă şi de canalizare, care trebuie să cuprindă norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, încheie­rea contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canaliza­re, la evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor de către operator, la plata apei, drepturile și obligațiile consumato­rului și operatorului, la suspendarea, limi­tarea şi întreruperea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la so­luţionarea neînțelegerilor dintre operatori şi consumatori și Metodologia de determi­nare, aprobare şi aplicare a tarifelor pen­tru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, care, de asemenea, urmau să fie aprobate în temeiul articolului dat.

Din aceste considerente, acțiunile pri­vind facturarea serviciului public de ali­mentare cu apă și de canalizare și reparti­zarea pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă pentru lunile septem­brie–decembrie 2014, în baza art. 27 și 29 (2) din prezenta lege, nu pot fi considerate întemeiate, iar raporturile dintre gestiona­rul blocului de locuințe şi consumator nici nu sunt prevăzute de această lege.

CNSM constată că prevederile legii date vin în contradicție și cu prevederile Legii privind protecția consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003, potrivit cărora orice consumator are dreptul la protecţie îm-potriva riscului de a achiziţiona serviciul care ar putea să-i afecteze viaţa ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legiti­me, iar prestatorul de servicii este obligat să înmâneze bon de casă sau un alt docu­ment care confirmă faptul prestării servi­ciului, conform unui regulament aprobat de Guvern.

Mai mult decât atât, prin semnarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și anu­me Capitolul 5, Titlul IV, art. 38, Re-publica Moldova și-a asumat ca părțile să coopereze pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a atinge compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor.

Despre care nivel de protecție a consu­matorului în Republica Moldova pot sti­pula prevederile art. 29 al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, potri­vit căreia exercitarea neregulamentară a atribuțiilor organelor de specialitate, ale autorităților publice centrale și locale au fost puse pe spatele consumatorilor?

Așadar, conform prevederilor alineatu­lui (2) al art. 29, diferența între volumul de apă înregistrat de contorul comun și cel consumat în baza contoarelor individuale a proprietarilor de apartamente din blocul de locuințe urmează să fie distribuită adă­ugător la fiecare apartament, proporțional consumului înregistrat de contoarele in­stalate în apartament și conform norme­lor de consum celor care nu au instalat contoare. Dacă nu este instalat contorul, cum poate fi calculată diferența? Această situație nu a fost luată în considerație la stabilirea normei date în lege.

Conform prevederilor alineatului (3) al art. 29, furnizarea apei se efectuează în baza contractelor încheiate cu fiecare pro­prietar al apartamentului în parte, iar prin alineatul (4) al acestui articol au fost puse astfel de restricții care nu vor fi îndeplinite cu anii.

În primul rând, legea prevede obligati­vitatea încheierii contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/chiriaşde apartament în parte, iar ele trebuie să fie încheiate de operator cu toţi proprieta­rii/chiriaşii apartamentelor din bloc, care, la rândul lor, trebuie să instaleze contoa­rele pentru evidenţa consumului de apă, achitând operatorului costul instalării lui. Gestionarul blocului de locuințe trebuie să instaleze contoare pentru evidenţa consu­mului de apă de uz comun, precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, să încheie cu operatorul contract de furnizare a servi­ciului pentru aceste locuri de consum și un contract de transmitere către operator a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului de locuințe pentru exploatare și deservire. Pe spatele locatari­lor blocurilor de locuințe, conform preve­derilor literei e), alineatului (4) al art. 29, este pusă și efectuarea reparației capitale, reconstrucției și renovării rețelelor interne ale blocurilor de locuințe.

CNSM este indignată de faptul că achi­ziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţi­nerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor la blocuri de locuințe şi la case individuale, conform legii, se efectuează de către operator, din mijloace financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aproba­re şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, dar consumatorii apartamentelor din blocurile cu care au fost încheiate contractele de către opera­tor urmează să achite tariful distinct apro­bat de operator. Prin această acțiune sunt favorizați proprietarii de case individuale și defavorizați proprietarii de apartamen­te în blocuri. Drepturile operatorului, în comparație cu drepturile consumatorului, stabilite de către legiuitor, sunt privilegi­ate, deoarece operatorul este în drept să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, să debranșeze instalaţiile interne de apă şi să aplice consumato­rilor penalităţi pentru neachitarea în termenul stabilit în factura de plată a ser­viciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat; operatorului i-a fost acordată rata rentabilității inclusă în tariful în cuantum nu mai puțin de 10% din contul consumatorului; în același timp, consu­matorului i se acordă dreptul pri­mească informații privind tarifele în vigoare, calitatea apei, volumul con­sumului de apă, plățile și penalitățile calculate și achitate.

Legiuitorul i-a mai acordat consumato­rului un drept (art. 18, lit. i) – să beneficie­ze de compensații pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din sursele bugetului de stat, ceea ce nu este prevăzut în nici un act legislativ referitor la finanțele publice.

Dat fiind faptul că de la Comisia Admi­nistrare Publică și Dezvoltare Regională a Parlamentului și de la Guvernul Republi­cii Moldova nu am primit răspuns despre rezultatele examinării adresării CNSM nr. 09-12/1110 din 14.11.2014, precum și în te­meiul art. 14 din Legea sindicatelor, CNSM solicită Parlamentului întreprinderea mă­surilor pentru suspendarea urgentă a im­plementării prevederilor art. 27, 29 (2) și

35 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, inițierea procedu­rii de modificare a legii date cu invitarea reprezentanților CNSM la examinarea proiectului în comisia parlamentară.

 

Cu respect,

Mihail HÎNCU,

vicepreședinte al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com